Licence v zemi původu je výhoda, ale ne podmínka výstavby SMR v České republice

publikováno:

ČEZ má ambiciózní program rozvoje SMR, jaké kroky vás v nejbližší době v rámci přípravy čekají? 


Příprava SMR je oproti velkým blokům specifická, protože většinou budou stát na lokalitách, které aktuálně nejsou jadernými. V našem hledáčku jsou především stávající uhelné lokality, u kterých musíme nejprve vyloučit zásadní rizikové faktory, které by nám bránily v jejich transformaci na lokality jaderné. V tomto roce tedy probíhají základní průzkumné činnosti, které například vyloučí blízkost aktivního zlomu. Do budoucna budou lokality muset splnit všechny požadavky na umístění jaderného zdroje dle platné atomové legislativy.


Jaké postavení budou mít v rámci zdrojového mixu ČEZ?


Vzhledem k nutnosti dekarbonizovat energetický mix ČEZ, včetně plynových elektráren, se kterými se dle dokumentů EU počítá pouze jako s přechodným zdrojem, budou jaderné zdroje ve spojení s OZE páteří budoucí nízkoemisní energetiky ČR. Velké jaderné elektrárny by i nadále měly sloužit jako zdroje základního zatížení a SMR by měly být využity jako zdroje s vyšší flexibilitou, které budou v ideálním případě produkovat také teplo pro města a obce v regionech, ve kterých budou stát.


S jakým instalovaným výkonem počítáte?


Zatím počítáme s 3 000 MWe instalovaného výkonu do roku 2045. 


První SMR má stát v Temelíně, kdy bude stát, jaký výkon by měl reaktor mít a s kolika moduly v lokalitě počítáte?


SMR v lokalitě Temelín je naplánován na rok 2032. Jedná se o velmi ambiciózní plán, ale spoléháme na historicky získané zkušenosti spojené s výstavbou a provozem jaderných zdrojů. Další výhodou je znalost prostředí a vedení lokality jako jaderné. Výkon reaktoru dnes není znám. V současné době probíhá průzkum trhu a komunikace s potenciálními technologickými partnery. Více informací budeme mít v následuících letech.


PROVĚŘOVÁNÍ LOKALIT


Jaké jsou další potenciální lokality?


Z hlediska nejaderných lokalit zvažujeme primárně uhelné brownfieldy. V rámci těchto lokalit vidíme velký potenciál pro zachování lidských kapacit a využití centrálních soustav zásobování teplem. Jako možné lokality nám zatím vychází lokalita elektrárny Tušimice a Dětmarovice. Říkám zatím, neboť stále probíhá geologický průzkum, který může lokality vyřadit a my se budeme muset zaměřit na jiné.


Jak reagují na vše plány municipality?


Se zástupci krajů a obcí jsme v kontaktu. Momentálně jsme ve fázi sdílení našich předběžných plánů v krajích, kde se nachází dosud zvažované lokality. Transparentnost v jednání s veřejností a orgány státní správy je naší prioritou.


Co vše musí proběhnout v rámci přípravy na nejaderných lokalitách, abyste mohli provozovat SMR?


Prvním krokem je prověření lokalit z hlediska požadavků atomového zákona. Lokality uhelných elektráren se mohou nacházet na poddolovaném území, které je pro umístění zdroje nepřípustné a bezpečnost je u jaderných zdrojů vždy na prvním místě. Zároveň je potřeba zanalyzovat dopady na životní prostředí, chlazení zdroje, vyvedení elektrického výkonu, dopravitelnost komponent a mnohé další aspekty.


S jak velkými reaktory počítáte? 


V rámci programu SMR, jak jej dnes v rámci Skupiny ČEZ vnímáme, řešíme zdroje III+ generace s výkonem nad 100 MWe.


Jaké typy reaktorů preferujete z technologického pohledu?


Z technologického pohledu preferujeme reaktory III+ generace lehkovodního typu. Lehkovodní reaktory jsou ve světě známou a dlouhodobě používanou technologií. Zjednodušuje se tak zavádění nové technologie, potřeba vzdělání pracovníků v rámci velice odlišného zařízení a možné licenční komplikace. V rámci projektu jaderného zdroje nejde pouze o Skupinu ČEZ, ale je nutné zahrnout i pohledy a názory ostatních dotčených stran.


ZVAŽUJEME VÍCE DODAVATELŮ


Máte podepsané memorandum se sedmi potenciálními výrobci, jaké budou klíčové parametry pro výběr dodavatele?


Klíčovým parametrem byla již zmíněná technologie. Na základě tohoto parametru jsme zvolili i potenciální výrobce. Všechny ostatní parametry budou předmětem dalších jednání.


Řešíte už teď, jak moduly do lokalit dopravit a je řešení v podmínkách pro potenciální dodavatele?


Předběžná studie dopravitelnosti nadměrných a těžkých komponent je již v přípravě. Bude nutné vybrat možné trasy pro dopravu na zvolené lokality a podle výsledků volit nejvhodnější řešení. Informace o rozměrech převážených komponent s potenciálními dodavateli řešíme, ale není nastaven žádný rozměr, který by dnes byl pro výrobce vyřazující.


Zvažujete, že byste instalovali SMR od několika výrobců? Nebo to z hlediska provozu a údržby nedává smysl?


Ano. Zvažujeme různé možnosti uplatnění SMR v České republice. U SMR je často zmiňována výhoda výstavby v rámci fleetového přístupu. V rámci Skupiny ČEZ tento potenciál vnímáme, ale bude nutné jej prověřit a zjistit, do jaké míry je přínosný. Teprve poté můžeme rozhodnout, zda je vhodný jeden typ SMR pro celou ČR nebo dojde například k rozdělení flotily mezi více typů. V úvahu je potřeba také brát celý regionální trh se SMR.

 

 

 

Bude podmínkou pro výrobce, aby v rámci servisu či dalších akcí spolupracovali s českým průmyslem nebo s některými dceřinkami ČEZ?


Oblast SMR je rozvíjející se trh. I z tohoto důvodu máme zájem o brzké zapojení. Česká republika má dlouhou historii v rámci jaderné energetiky a věříme, že je výhodné pro nás, stát i české společnosti, výzkumné ústavy a školy, aby byla dosažena náležitá míra lokalizace. Jaderné zdroje mají vysokou přidanou hodnotu pro území, ve kterém jsou budovány a my bychom rádi tuto příležitost využili.


Je pro vás důležité, aby měli výrobci licenci v zemi původu?


Licence v zemi původu je velkou výhodou pro snížení rizik a zrychlení procesů v rámci České republiky. Není ale nutnou podmínkou. V tomto případě je zásadní postoj SÚJB. V každém případě se soustředíme na pokročilejší projekty v rámci technologií SMR. Naším záměrem není stavět SMR, který je tzv. první svého druhu.


Jak je náročné licencování SMR a je tam zásadní rozdíl oproti „klasické“ jaderné elektrárně?


V rámci platné atomové legislativy se vyskytuje pojem odstupňovaný přístup, který může reflektovat rozdíly například ve velikosti. Je otázka, do jaké míry bude možné odstupňovaný přístup aplikovat v oblasti SMR, případně jakým způsobem budou SMR zohledněny v nové legislativě.


Jak se dívá na SMR legislativa EU?


V rámci EU jsou SMR často skloňovaným zdrojem. Byly zahájeny činnosti v rámci EU SMR pre-Partnershipu a jednání probíhají v pozitivním duchu. Pro Českou republiku je podstatné, aby Evropa akceptovala všechny typy jaderných zdrojů. Nesmíme zapomínat i na ty standardní - velké, které jsou pro budoucí energetiku ČR nezbytné.


Díváte se i na některé alternativní projekty – jako např. Teplator či aktivity soukromých společností?


Samozřejmě je sledujeme a v rámci Skupiny ČEZ - v ÚJV Řež - na nich také intenzivně pracujeme. Z hlediska programu SMR v rámci Skupiny ČEZ ale směřujeme k projektům, které předpokládají relativně brzký termín získání licence a spuštění první jednotky. Tedy orientujeme se na spolupráci s firmami, které jsou v tomto ohledu už poměrně daleko.