Ditherm výrazně zkracuje doby instalací a oprav vyzdívek kotlů a ostatních tepelných zařízení

Oprava stropu torkretováním materiálem s chemickou vazbou Oprava stropu torkretováním materiálem s chemickou vazbou

Společnost DITHERM a.s. se zabývá navrhováním, projektováním a instalací žáruvzdorných vyzdívek tepelných agregátů (kotle, pece, reaktory apod.). Kromě toho spolupracuje s výrobci materiálů a svými zákazníky na inovacích jak z hlediska způsobu instalace, tak i na vývoji nových materiálů. Po laboratorním a poloprovozním ověření těchto nových postupů a materiálů provádí společnost DITHERM a.s. aplikace v praxi.

Kromě prováděných generálních oprav a spolupráce na investičních akcích je nedílnou a nemalou součástí aktivit společnosti provádění pravidelných oprav při odstávkách, ale také odstraňování havarijních stavů na vyzdívkách kotlů. Tyto činnosti činí cca 40 % z celkového obratu společnosti. Proto musí společnost DITHERM vycházet vstříc zákazníkům a ve svých aktivitách uplatňovat nejnovější trendy z oboru.

Všechny tyto činnosti vytvářejí tlak na zkrácení doby instalace vyzdívek a následné rychlé uvedení opraveného tepelného agregátu (např. kotle) do provozu.

Díky těmto požadavkům se společnost DITHERM zaměřila na inovace ve způsobech instalace vyzdívek a na používání nových materiálů.

Způsob instalace pracovní vrstvy vyzdívek

Postupem času se jako optimální jeví provádění oprav torkretováním pomocí speciálních materiálů (viz dále).

Tato technologie má několik předností před ostatními způsoby aplikace (vibrace, lití, zdění, dusání aj.). Poměrně snadno se překonávají výškové rozdíly na staveništi. Dále není třeba mít ve velké míře pracovníky a mechanizaci pro výškovou dopravu materiálů, bednění je potřeba pouze v omezeném množství, poměrně snadno se opravují i složité tvary vyzdívky, je možno postupovat kontinuálně. Vzhledem k tomu, že postupem času při použití speciálních směsí a mechanismů došlo i k výraznému snížení odpadu je rychlost instalace torkretem mnohem vyšší než u ostatních technologií. Ostatní technologie se v pracovní vrstvě vyzdívek používají jen sporadicky na dokončovací práce nebo tam kde není instalace torkretem možná nebo žádoucí. Pro fixaci vyzdívky jako celku se používají, když to situace vyžaduje, kotvy nebo hmoždinky ze žáruvzdorné oceli, případně keramické kotvy.

Izolační vrstvy jsou řešeny pomocí instalace izolačních desek, případně cihel za použití chemicky vázaných tmelů z důvodu požadavku na urychlenou temperaci.

Materiály

Všechny hydraulicky vázané žárobetony mají jeden problém, a to nutnost pozvolného prvního ohřevu. Musí se pozvolně odstranit ze zatvrdlého žárobetonu použitá záměsová voda. To zpomaluje uvedení kotle do provozu až o několik dní. Dále všechny hydraulicky vázané žárobetony vykazují málo pevné spojení se starým zdivem, protože nevytvoří žádné spojovací můstky se starým podkladem.

Použití torkretačních materiálů s jinou než hydraulickou vazbou, se postupem času tedy
ukázalo jako další výrazný faktor, který přispívá k urychlení oprav.

Nejdříve však bylo potřeba vyřešit handicap, který tyto materiály měly proti klasickým torkretačním materiálům na bázi hydraulické vazby, a to nízkou pevnost v tlaku. Postupem času se tento problém podařilo vyřešit. V současné době mají materiály s chemickou vazbou tyto výhody oproti klasickým materiálům:

 • Vyšší dosahovanou pevnost v tlaku
 • Vyšší přilnavost
 • Menší odpad při aplikaci
 • Výrazně kratší dobu temperace
 • Minimální doba vysoušení

V současné době je možno speciální materiály s chemickou vazbou sol-gel nebo s fosfátovými pojivy temperovat takovou rychlostí nárůstu teploty, že by mohlo dojít vlivem vzniklého pnutí k destrukci ostatních neopravovaných vyzdívek, či poškození jiného technologického zařízení. Proto je nutné temperační křivku řešit případ od případu, aby k žádnému poškození nemohlo dojít. Jako příklad z praxe uvádíme rychlost temperace opravené vyzdívky po havárii, a uvádíme, jak dlouho by temperace trvala při použití klasického torkretačního materiálu s hydraulickou vazbou. Současně s tím uvádíme naši úpravu temperační křivky s ohledem na konkrétní zařízení (viz obr. 6).

Z výše uvedeného vyplývá, že společnost Ditherm disponuje v současné době jak strojním a technickým vybavením, materiály a hlavně zkušenostmi (cca 6 let) pro provádění zkrácených oprav vyzdívek tepelných zařízení ať už plánovaných či havarijních. Naše zkušenosti z těchto oprav postupně přenášíme i do realizací plánovaných generálních oprav, či do spolupráce při investičních akcích. Zdůrazňujeme, že i při těchto realizacích postupujeme dle specifických podmínek agregátu, vyzdívek či prostředí.

Stručné shrnutí hlavních výhod chemicky vázaných směsí:

 • Roztoky na bázi kyseliny fosforečné a fosforečnanů nebo koloidní suspenze SiO(Sol-gel) nevytváří přechodové vazby
 • V těchto směsích je obsah vody výrazně menší než v žárobetonech.
 • Vysoká mechanická odolnost odpovídající jakostním nízkocementovým žárobetonům
 • Chemická odolnost, především odolnost alkalické korozi
 • Směsi vykazují vyšší přilnavost k podkladu → nižší ztráty při aplikaci
 • Zvýšená odolnost proti průniku tavenin a strusek do materiálu
 • Rychlý způsob aplikace – torkretování
 • Možnost aplikace na povrchy s teplotou až 300 °C
 • Možnost aplikace za teplot až -5 °C
 • Zkrácení procesu vysoušení a temperování. Rychlost nájezdu se blíží rychlosti technologického nájezdu agregátu.
 • Odpadá prodleva pro dobu tvrdnutí při okolních podmínkách v délce až 48 hodin
 • Zvýšená životnost nezpracovaného materiálu oproti klasickým žárobetonům

DITHERM a.s.