TÜV SÜD Czech: Při kontrole ocelových konstrukcí neponecháváme nic náhodě

Nedestruktivní zkoušení ocelových konstrukcí a svarových spojů je dnes běžnou součástí procesu výroby nových komponentů, výrobků a konstrukcí. Víte, že je stejně důležité také při údržbě a revizích ocelových konstrukcí? My v TÜV SÜD Czech tyto kontroly nabízíme jako součást našich služeb.

Podcenění vlivu stárnutí. To je jedna z nejčastějších chyb, které provozovatelé a vlastníci ocelových konstrukcí dělají.

Důsledky jsou fatální. Za poslední dekádu jste v médiích určitě zaznamenali alespoň jednu tragickou událost, která souvisela s nedostatečnou údržbou mostních konstrukcí.

Nejčastěji dochází ke zhroucení konstrukce a k poškození dalších částí staveb, které konstrukce podpírá. V případě pohyblivých tribun a ocelových konstrukcí staveb může dojít i ke zraněním a v nejhorších případech i ke ztrátám na životech.

Prevence je přitom snadná. Stačí provádět pravidelné revize v souladu s normou ČSN 73 2604. A to je jedna z našich silných oblastí. Co byste o revizích tohoto typu měli vědět?

Požadavky předpisů na správu a udržování ocelových konstrukcí podle projektové a provozní dokumentace jsou současně podkladem pro prohlídky, údržbu a posuzování ocelových konstrukcí.

Posouzení stávající ocelové konstrukce je nezbytné v těchto situacích:

 • po zjištění závažných neshod při kontrole dokumentace
 • při zjištění závad při prohlídce
 • před provedením úprav nosné ocelové konstrukce
 • před jakýmkoliv stavebním nebo technologickým zásahem ovlivňujícím spolehlivost konstrukce
 • před významným jednorázovým zvětšením provozního zatížení
 • a v neposlední řadě při změně účelu užívání konstrukce.

My v TÜV SÜD Czech se věnujeme všem typům prohlídek ocelových konstrukcí. Jaké to
jsou?

Výchozí prohlídka

Kdy je potřeba ji provést?

 • v rámci přejímky nové konstrukce
 • u starších konstrukcí, kde provozovatel konstrukce nemá k dispozici záznamy z výchozí prohlídky
 • situace, kdy provozovatel k dané konstrukci nemá žádnou provozní dokumentaci.

Co se prověřuje?
Kontroluje se zejména soulad konstrukce s dokumentací, geometrický tvar konstrukce, úplnost konstrukce, kvalita svarů, šroubových, nýtových a čepových spojů, protikorozní ochrana a také těsnost vnitřních uzavřených prostor.

Běžná prohlídka

Jde o vizuální kontrolu nosné konstrukce s příslušenstvím. Prověřujeme, zda konstrukce nevykazuje nadměrné deformace, hlučnost nebo kmitání při provozu. Kontrolujeme kvalitu kotvení konstrukce, zda nedošlo k poškození prvků a detailů konstrukce. Dále jsou předmětem prohlídky šroubové a svarové spoje konstrukce, stav protikorozní ochrany, příp. korozní poškození. U dynamicky namáhaných konstrukcí se zjišťuje, zda nedošlo ke vzniku trhlin, případně se sleduje rozvoj existujících únavových trhlin. Kontrola se provádí vizuálně nebo pomocí nedestruktivních metod.

Podrobná prohlídka

V rámci podrobné prohlídky se provádí stejné úkony jako u prohlídky běžné. Navíc obsahuje kontrolu dokumentace. Zaměřuje se skutečný geometrický tvar konstrukce a měří se případné korozní úbytky. U dynamicky namáhaných konstrukcí se provádí defektoskopická kontrola svarů a určených detailů.

Mimořádná prohlídka

Kdy je potřeba ji provést?

 • v případě závažných zjištění při běžné nebo podrobné prohlídce
 • po mimořádné události, která mohla způsobit poškození konstrukce

Co se kontroluje?
Rozsah prohlídky se určuje podle zápisu běžné nebo podrobné prohlídky nebo podle rozsahu mimořádné události.

Prohlídka použitelnosti

Tato prohlídka souvisí s provozem konstrukce. Zahrnuje kontrolu deformací, kmitání, prohlídku příslušenství a bezpečnostních prvků.

U některých konstrukcí jsou předepsané speciální druhy kontrol, jako jsou statická nebo dynamická zatěžovací zkouška, případně dlouhodobé sledování konstrukce.

Na základě spolehlivosti ocelových konstrukcí jsou tyto kontroly roztříděny do tříd a jsou pro ně předepsány intervaly kontrol takto:

Konstrukce zařazené ve třídě následků CC1 a CC2

 • Běžná prohlídka - 1x za 5 let.
 • Podrobná prohlídka – 1x za 10 let.

Konstrukce zařazené ve třídě následků CC3 a u konstrukce výrazně dynamicky namáhané

 • Běžná prohlídka - 1x ročně.
 • Podrobná prohlídka – 1x za 5 let.

Kdo nese zodpovědnost za provádění prohlídek a kdo smí prohlídky provádět?

Povinnost k provádění prohlídek má vlastník stavby a prohlídku může provádět osoba se vzděláním v oboru, musí umět číst výkresy a vyznat se ve statickém výpočtu. U osob, které samy nejsou oprávněny ocelové konstrukce navrhovat, je požadována určitá praxe s prováděním prohlídek pod dohledem osoby oprávněné ocelové konstrukce navrhovat. U rozsáhlých ocelových konstrukcí se vyplatí mít specializovanou skupinu na provádění kontrol. Na speciální druhy kontrol, např. nedestruktivní zkoušení svarů, měření korozních úbytků apod., je potřeba přizvat osobu k tomu oprávněnou a kvalifikovanou v oboru nedestruktivního zkoušení.

Naši inspektoři z TÜV SÜD Czech jsou k těmto kontrolám odborně vyškoleni. A navíc:

TÜV SÜD Czech vás jako jediný partner provede celým procesem kontroly ocelových konstrukcí od analýz prvotních návrhů přes testování a posouzení plnění legislativních požadavků na ocelové konstrukce.