Recovery park Milton Keynes - využití tříděného, směsného a biologicky rozložitelného odpadu

Technologie je součástí Recovery Parku, provozovaným firmou Amey. Park se nachází severovýchodně od Londýna (cca 80 km) a slouží potřebám města Milton Keynes. Město Milton Keynes je zajímavé tím, že bylo postaveno až v padesátých letech jako zcela nové město za účelem řešení bytové politiky a aktuálně zde žije přibližně 200 000 obyvatel. Park slouží zejména účelům jeho obyvatel pro využití tříděného, směsného a biologicky rozložitelného komunálního odpadu. Jsou zde kombinovány nejmodernější prvky využívání odpadu, jako jsou mechanicko-biologická úprava, výroba bioplynu a zplyňování nevyužitelných složek.

Samotná termická část je svým způsobem alternativní technologií energetického využívání odpadů typu ZEVO, nicméně pouze po stránce principiální. Již jen celková nákladová položka na stavbu, přesahující 4 mld. Českých korun (v kurzu před krizí) je na projektovanou kapacitu cca 100 000t odpadů za rok více než astronomická. Pro srovnání vychází stejně kapacitní ZEVO na méně než poloviční náklady. V kontextu českého prostředí je uvažování o této technologii, jako konkurenční variantě k ZEVO z kategorie science fiction. Odborným úsudkem lze odhadovat náklady na příjem a využití jedné tuny odpadu mezi 7 až 10 tis. českých korun. Podotýkám, že veškeré diskuze ohledně gatefee a výnosech byly ze strany provozovatele neutrálně zodpovězeny ve smyslu…zadání bylo nestavět ZEVO, postavit pyrolytické zpracování odpadů a to je funkční! Výnosy jsou zejména z prodeje elektřiny, gatefee, omezeně z prodeje druhotných surovin (aktuálně za ně doplácí) a kompost je obchodován za nulovou cenu.

Technologie

Ve zkratce se jedná o state-of-the art technologii MBÚ s navazujícím zplyňováním (gasifikací) zbytkové frakce a výroby syntézního plynu, který je spalován za účelem výroby páry na parní turbíně. Proces začíná vážením odpadu a příjmem odpadu do příjmové haly (ne bunkr), odtud je odpad pásovými dopravníky dopraven do části MBÚ, kde je získána nadsítná a podsítná frakce s navazujícím tříděním železných a barevných kovů (magnet + vířivé proudy). Nadsítná frakce pokračuje na dotřídění s finální separací přes IR optickou část, jejímž výstupem je separovaný plast. Papír není separován vůbec! Podsítná frakce jde na anaerobní digesci s vývojem skládkového plynu, který jde na využití do generátoru. Digestát je následně z části využíván na produkci kompostu. Kompost je dále termicky hygienizován (vlastní proces) a jeho nevyužitelná frakce jde následně s nevyužitelným digestátem využita v termické (pyrolytické) části zařízení. Termická část začíná výrobou syntézního plynu v redukčním prostředí, který je následně spálen v termické části kotle. Vyprodukovaná pára slouží k výrobě elektřiny na kondenzační turbíně o výkonu 7 MW, přičemž do sítě pro veřejnou potřebu jde 5,2MW (ekvivalent přesahující 10 000 domácností). Odplyny jsou čištěny v navazujících stupních čištění spalin – polosuchá vápenná vypírka a textilní odlučovač s katalytickou vložkou. Vedlejšími energetickými produkty jsou stejně jako u klasického ZEVO škvára a popílek. Škváry je produkováno cca 18 000t za rok, což je po přepočtu na sušinu bilančně komparabilní s klasickým ZEVO. Škvára je následně stavebně využívána. Popílku je produkováno 4 000t za rok a je to stejně jako u ZEVO nebezpečný odpad. Vysoká produkce popílku nebyla provozovatelem komentována (stejně jako technologie), nicméně principiálně odpovídá provozu polosuché vypírky vyznačující se nadstechiometrickým dávkováním vápence a zvýšenou produkcí popílku (mokré metody cca 3x méně popílku za rok).

Celková cena za dílo je porovnatelná s podobným konceptem odpadového hospodářství
pro Glasgow, kde byla zprovozněna linka na 200 000t odpadů ročně za celkové náklady 154 mil. £. Nutno dodat, že je silně provázáno se smlouvou o likvidaci všech odpadů z Glasgow na 25 let za celkové náklady převyšující 250 mil. £.

ZÁKLADNÍ ROČNÍ BILANCE JSOU NÁSLEDUJÍCÍ:

Vstup: 130 000t odpadu (SKO + tříděný odpad dohromady)

Výstup 1

  • A) kompost – 13 000t
  • B) tříděný plast – 12 000t
  • C) železné a barevné kovy (Cu+Al) - nekvantifikováno
  • D) Bioplyn do generátoru - nekvantifikováno
  • E) digestát+nevyužitelný kompost – 96 000t (na výrobu syngasu)

Výstup 2 (ze zplyňování)

  • A) 18 000t škvára (je dále využívána jako stavební surovina - silnice)
  • B) 4 000t popílek (N odpad)
  • C) Energie (syngas+ skládkový plyn) – 7MW, do sítě 5,2 (ekv. 11 tis. domácností)

Ing. Tomáš Voříšek, Ing. Tomáš Baloch
SEVEn Energy, s.r.o.


Dovětek: Návštěva pokročilého „ZEVO“ v Milton Keynes byla součástí doprovodného programu konference „Energy from Waste 2020,“ která se konala ve dnech 4. a 5. března 2020 v Londýně. Konference se věnovala aktuálním tématům v odpadovém hospodářství nejen ve Velké Británii a součástí byl i panel diskutující zkušenosti s méně tradičními způsoby energ. využívání odpadů, jakým je tedy i proces zplyňování.

Velká Británie v poslední dekádě významně investovala do výstavby kapacit na energ. využití odpadů a aktuálně je v zemi v provozu téměř padesát ZEVO s celkovou kapacitou převyšující 13 mil. tun za rok. V různé fázi projektové přípravy je současně 15 dalších projektů, které by měly kapacitu navýšit o dalších více než 3,5 mil. tun.

Stále to přitom není dostačující a nezanedbatelné množství odpadů je ve formě TAP vyváženo do Evropy, zejména doposud do Nizozemí. I z důvodu Brexitu se však export TAPů stává stále více obtížným a přebytek odpadů dává vzniku dalším netradičním záměrům. Ten největší má podobu retrofitu původně uhelné elektrárny Uskmouth nacházející se v jižním Welsu. U této elektrárny je v procesu přípravy rekonstrukce dvou ze tří bloků o souhrnném el. výkonu 220 MW na paliva vyráběná z odpadu. Elektrárna má po uvedení do provozu ročně spotřebovat na 900 tis. tun peletovaného paliva vyráběného předepsaným způsobem z odpadů (mají jím být především plasty, dále pak papír, lepenka, odpadní dřevo aj. spalitelné druhy). Přestavbu kotlů provádí společnost Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe, výrobu pelet bude zajišťovat nizozemská společnost N+P Group. Investorem celého projektu je finanční skupina Simec Atlantis. Faktická realizace bude zřejmě zahájena ještě v letošním roce a dokončena v roce 2021.

Autorský tým tohoto příspěvku byl na akci pozván jménem hl. m. Prahy na základě pozvání Britského velvyslanectví v Praze. Autoři tímto dodatečně vyjadřují současné své poděkování za možnou účast.