Teplárna Komořany udělala další krok v procesu dekarbonizace. United Energy podepsala smlouvu se zhotovitelem na výstavbu ZEVO

publikováno:

Tisková zpráva
30. 4. 2024

Společnost United Energy, a.s., uzavřela smlouvu o dílo na výstavbu zařízení pro energetické využití odpadu (ZEVO) s dodavatelem vybraným v zadávacím řízení, kterým je sdružení SESMETIC. Vybrané koncorsium firem SES Tlmače, a.s., Metrostav DIZ, s.r.o., a I&C Energo, a.s., bude realizovat stavbu za více než 5 miliard korun ve stávajícím průmyslovém areálu teplárny Komořany. Dekarbonizační projekt je spolufinancován Modernizačním fondem na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Moderní zařízení pro energetické využití odpadu „EVO Komořany“, jehož kapacita je dimenzována na 150 tisíc tun směsného komunálního odpadu (SKO) za rok, počítá primárně s odběrem odpadu z regionu. Projektem tak společnost United Energy přímo navazuje na Plán odpadového hospodářství Ústeckého kraje, který již zahrnuje dané zařízení pro energetické využití SKO.

„Výstavbou EVO Komořany dojde rovněž ke značné úspoře fosilních paliv, mimo jiné se sníží emise skládkových plynů z ukládaných odpadů na skládky a kraj i města získají záruku efektivního a k životnímu prostředí šetrného nakládání s odpady,“ vysvětluje Milan Boháček, generální ředitel United Energy. Při plném výkonu se jedná o úsporu hnědého uhlí cca 120 tisíc tun ročně. Předpokládaná výroba v ZEVO je až 600 TJ tepla a 60 GWh eletřiny za rok podle způsobu provozování zařízení. Teplárna Komořany se tímto zase posune o významný krok dál v rámci procesu dekarbonizace.

„V novém zařízení plánujeme využít osvědčené technologie založené na roštovém spalování, které se běžně používají v západní Evropě. Tato technologie odpovídá úrovni nejnovějších BAT a tím i nejpřísnějším emisním limitům BREF,“ říká Slavoj Zemánek, projektový manažer EVO Komořany.

Příprava výstavby zařízení na energetické využití odpadu v teplárně Komořany probíhá už několik let. Projekt má již všechna nezbytná povolení, tj. stavební povolení a posouzení vlivu na životní prostředí EIA. Zároveň splnil veškeré podmínky pro poskytnutí dotace Evropskou investiční bankou a závěrem roku 2023 získal i podporu z Modernizačního fondu z programu HEAT, která pokryje přibližně 50 % předpokládaných investičních výdajů. Realizační fáze EVO Komořany by měla začít na podzim letošního roku, spuštění zkušebního provozu se poté předpokládá v roce na jaře 2027.


Kontakt pro média:
Michaela Koudelová, mob.: +420 733 519 138, e-mail: michaela.koudelova@ue.cz


O společnosti:

United Energy, akciová společnost, patří mezi významné české nezávislé producenty tepelné energie. UE provozuje elektrárnu s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla v Komořanech u Mostu s celkovým instalovaným výkonem 239 MWe. Prostřednictvím své sesterské společnosti Severočeská teplárenská zajišťuje spolehlivé, bezpečné a ekologicky šetrné dodávky tepla pro více než 30 tisíc domácností v Mostě a Litvínově a řadu dalších správních, školských, zdravotnických, ale i komerčních subjektů v regionu. Společnosti jsou součástí Energetického průmyslového holdingu, přední středoevropské energetické skupiny.

Více informací k projektu EVO Komořany naleznete na www.evokomorany.cz.