ČEPS uvedla do provozu nové vedení V487/488

publikováno:

Tisková zpráva

26. 6. 2024

Provozovatel přenosové soustavy podle plánu uvedl v červnu letošního roku do provozu nové 400kV vedení V487/488 spojující rozvodny Vernéřov v Ústeckém kraji a Vítkov v Karlovarském kraji. Došlo tak k posílení spolehlivosti dodávek elektřiny v obou regionech.
V rámci této významné investiční akce bylo postaveno 248 nových stožárů, z toho 243 typu Dunaj, jeden typu Delta a čtyři ohraňované stožáry typu Portál. Trasa dvojitého vedení V487/488 má celkovou délku 79,2 km. Stavba probíhala v maximální možné míře v koridoru původního 220kV vedení V223/224 a vyžádala si celkové náklady ve výši přibližně 4,4 miliardy Kč.

„Dvojité vedení V487/V488 přispěje k posílení spolehlivosti přenosu elektrické energie v uzlu transformační rozvodny Vítkov v severozápadních Čechách a současně ke zvýšení bezpečnosti přenosu elektřiny na napěťové hladině 400 kV v rámci celé České republiky. Toto vedení posílí schopnost elektrizační soustavy přenést elektřinu vyrobenou v plánovaných obnovitelných zdrojích v Karlovarském a Ústeckém kraji,“ řekl Karel Slončík, člen představenstva ČEPS pověřený řízením úseku Správa, provoz a údržba PS.

  

U tohoto vedení byly poprvé v přenosové soustavě ČR použity tzv. ohraňované stožáry specifické tím, že jsou vyrobeny z plechu ve tvaru mnohoúhelníku. Konkrétně se jedná o dvě dvojice dvoudříkových konstrukcí tvaru Portál podchodového provedení, které zajišťují křížení V487/488 s dalšími nadchozími dvojitými vedeními stejné napěťové hladiny.


ČEPS, a. s.

Akciová společnost ČEPS působí na území České republiky jako výhradní provozovatel přenosové soustavy (elektrická vedení 400 kV a 220 kV) na základě licence na přenos elektřiny, udělené Energetickým regulačním úřadem podle Energetického zákona. 

Udržuje, obnovuje a rozvíjí 44 rozvoden se 79 transformátory, z nichž některé jsou určeny pro převádění elektrické energie z přenosové do distribuční soustavy, a vedení s napěťovou hladinou 400 kV o délce 3 940 km a 220 kV o délce 1 618 km. 

V rámci elektrizační soustavy České republiky poskytuje ČEPS, a. s., přenosové služby a služby spojené se zajištěním rovnováhy mezi výrobou a spotřebou elektrické energie v reálném čase (systémové služby). 

Společnost ČEPS je začleněna do evropských struktur. Zajišťuje přeshraniční přenosy pro export, import a tranzit elektrické energie. ČEPS, a. s., se také dlouhodobě aktivně podílí na formování liberalizovaného trhu s elektřinou v ČR i v Evropě. Více informací naleznete na www.ceps.cz.