Spolupráce v oblasti mezinárodní přepravy ropy je předpokladem její spolehlivosti

Skladovací nádrže ropy MERO ČR Skladovací nádrže ropy MERO ČR

Komerčně efektivní přeprava a současně její bezpečnost a spolehlivost, to je zadání pro přepravce ropy a ropných produktů. Pojďme se na téma dodávek této strategické suroviny podívat blíže, s vedením Mezinárodní asociace pro přepravu ropy. Na otázky odpovídali její vedoucí představitelé, Jaroslav Kocián z MERO ČR a Martin Ružinský z členské společnosti Transpetrol na Slovensku.

Jak dnes vypadá mezinárodní přeprava ropy a změnila se v posledních měsících stabilita a bezpečnost dodávek?
Podle statistických údajů společnosti British Petroleum dosáhla v roce 2019, poslední rok před pandemií Covid-19, světová těžba ropy výše okolo 4.484 milionů tun. Evropa, jejíž rafinérská spotřeba je přibližně 15 % tohoto množství, je čistým dovozcem ropy. V roce 2019 činila spotřeba ropy v Evropě něco málo přes 700 milionů tun, zatímco „domácí“ produkce, zejména v oblasti Severního moře, činila 158 milionů tun. K přepravě ropy těchto objemů se používá také infrastruktura odpovídajícího rozsahu. V dnešní době se jedná především o dopravu námořními tankery a ropovody. Na začátku řetězce je potřeba potrubí pro transport ropy z ropného pole přímo do rafinerie, nebo do přístavního terminálu, a z něj dále do rafinérií ve vnitrozemí. K dodání suroviny zákazníkovi je nutno dopravní prostředky kombinovat, i s využitím železniční a automobilové dopravy.

Námořní plavidla mohou dodávat ropu do jakéhokoli přístavu na světě, nicméně potrubní doprava je mnohem spolehlivější. Všichni jsme byli svědkem nedávné nehody v Suezském průplavu, která vážně narušila některé námořní dodavatelské řetězce.

Co vnímáte jako hlavní rizika pro přepravu a skladování, která chcete řešit?
Producenti ropy, rafinerie a přepravní společnosti se zaměřují na spolehlivost a bezpečnost dodávek ropy. Objektivně existuje pro jejich výpadky mnoho důvodů, od technické a ekonomické povahy až po příčiny geopolitické. Česká společnost MERO ČR, a.s., proto iniciovala vznik Mezinárodní asociace přepravců ropy IAOT (International Association of Oil Transporters), založené před 8 lety jako neziskový diskusní spolek provozovatelů úseků ropovodu Družba. Osvědčil se jako platforma pro rychlou výměnu informací mezi zainteresovanými přepravci ropy.

Jaká je dnes struktura skladování v Evropě a měla by se změnit kupříkladu velikost nouzových zásob ropy?
Evropská komise požaduje udržovat dostatečné zásoby ropy a ropných produktů v objemu spotřeby na dobu 90 dnů. Skladování strategických rezerv ropy realizuje v rámci České republiky společnost MERO ČR, která je součástí kritické infrastruktury státu. Podobně i většina našich partnerských společností v IAOT odpovídá za skladování státních hmotných rezerv ve své domovině.

Struktura spotřeby energie a uplatňované strategie se samozřejmě v Evropské unii mění a v letech 2030–2035 očekáváme výrazné změny.

Společnosti přepravující ropu využívají své skladovací kapacity nejen pro stát, ale i pro soukromé skladování. Zabývají se úpravou ropných produktů včetně jejich mixu na parametry požadované jednotlivými odběrateli.

Jak se ekonomicky liší přeprava ropy z tankerů a potrubními systémy?
Závisí to na mnoha faktorech. V obecném povědomí je, že přeprava potrubím je nejlevnější. Velmi často je však cesta ropy z místa těžby do rafinerie komplikovaná a zahrnuje různé způsoby přepravy: potrubí – loď – potrubí / železnice. Zahrnuje i další operace, jako je skladování, míchání, překládka, dodání atd. Ve výsledku záleží na vlastníku suroviny, aby našel optimální způsob jejího dodání na požadované místo. Přepravní společnosti jsou schopny tyto služby poskytnout.

Například do rafinérie v Litvínově proudí ropovodem Družba surovina z ruského Uralu a další druhy ropy prostřednictvím potrubních systémů TAL – IKL z přístavu v Terstu. A i když je Česká republika daleko od jakéhokoli moře, při logistice přepravy je nutné brát v úvahu například i pohyby námořních tankerů na Jadranu!

Jaké jsou dnes celosvětově stěžejní nové ropné projekty?
Nejprve bych zmínil poslední projekty ruské společnosti Transneft, a sice projekt ESPO (East Siberia – Pacific Ocean), který byl uveden do provozu v roce 2019. Ropovod dlouhý 4470 km spojil ropná pole v ruské Sibiři se zákazníky z Číny a Dálného Východu. Další člen IAOT, chorvatský JANAF, nedávno dokončil rekonstrukci svého terminálu Omisalj, který se stal důležitým regionálním centrem přepravy a skladování ropy na pobřeží Jadranu. Baltský potrubní systém společnosti Transneft, uvedený do provozu v roce 2012, propojil potrubní systém Družba a ruské pobaltské přístavy, což operátorovi umožnilo efektivně střídat ropovod a námořní přepravu. Na úrovni Evropské komise se aktivně diskutuje o několika propojovacích potrubích, známých jako Projekty společného zájmu (Projects of Common Iterest).

Je nutné zmínit, že všichni členové asociace věnují značnou pozornost stavu a údržbě svých potrubních systémů. Na své národní a evropské úrovni má každá členská společnost přísné postupy vymezené legislativou upravující operace s ropou a ropnými produkty. V rámci IAOT se naši odborníci pravidelně setkávají a mluví spolu o osvědčených postupech včetně know-how v oboru. Například v dubnu jsme měli diskusi u kulatého stolu na nové téma – digitalizace výstavby potrubních systémů – s cílem zrychlit zpracování projektové dokumentace a standardizovat ji.

Jaké ambice má IAOT (International Association of Oil Transporters)?
Zajistit bezpečnou, spolehlivou a efektivní přepravu ropy a ropných produktů. To je hlavní úkol IAOT od jejího založení. V rámci asociace na tom pracují stálé expertní skupiny.

Skupina pro energetickou efektivitu byla založena v roce 2015 za účelem výměny zkušeností s energeticky úspornými technologiemi. Výsledkem je unikátní metoda, známá jako postup srovnávání energetické účinnosti. Umožňuje s minimálním počtem měřených veličin provést výpočet technologických parametrů ropovodu. Návazně poskytne doporučení, jak snížit náklady na spotřebu elektrické energie vynaložené na přepravu ropy. Současně umožňuje mezi sebou porovnat technická a konstrukční řešení potrubních systémů, které provozují jednotliví členové asociace. Od roku 2016 do roku 2020 se efektivita provozu neustále zvyšuje a dosažené úspory elektrické energie účastníků projektu činí 12 %, tj. 1,6 kWh / tisíc tunokilometrů.

Skupina pro spolehlivý a bezpečný provoz potrubních systémů konzultuje otázky spojené s údržbou, a také prevenci a včasné odhalování defektů. Členové asociace si vyměňují zkušenosti se způsoby diagnostiky a sdílejí spolu osvědčené postupy provozování ropovodů.

Skupina pro dodávky uskutečňuje další cíl asociace – sloužit jako platforma pro výměnu názorů v oblasti skladování a přepravy ropy.

Členské společnosti si navzájem nekonkurují. Naopak, všichni máme stejný cíl, a sice zajistit dodávku suroviny do domácích rafinérií.

Aktuálně jsou mezi členy primárně středoevropské firmy a subjekty z bývalých států SNS. Jaký máte mezinárodní přesah a koho byste ještě rádi v asociaci přivítali?
IAOT byla založena v roce 2013 zde v České republice. Ke dnešku můžeme mluvit o rozkročení přes dva kontinenty. Potrubní systémy našich členů spojují srdce Evropy a tichomořské břehy, ve směru severojižním polární kruh a Jihočínské moře. O spolupráci a statutu pozorovatele nebo člena komunikuje s těmito přepravci: polský Pern, německý MVL, rumunský Conpet a Transnafta ze Srbska. Ke společným setkáním jsme přizvali také ropovodné divize společností Saudi Aramco a Algerian Sonatrach.

Jsme otevřeni všem a nové členy vítáme. Jedinou podmínkou členství v asociaci je být vlastníkem a provozovatelem potrubních systémů v oblasti přepravy a skladování ropy.


IAOT: PRI PREPRAVE ROPY JE HLAVNÁ SPOLUPRÁCA
Asociácia vznikla v období poznačenom mnohými turbulenciami v oblasti hospodárskych, ekonomických, či politických vzťahov medzi viacerými krajinami. Krajiny, ktorých reprezentanti sú členmi našej Asociácie nevynímajúc. V súčasnosti nie je jednoduché v žiadnej oblasti hospodárskej a ekonomickej činnosti hľadať zdravé a pevné motívy na úprimnú a najmä efektívnu a užitočnú spoluprácu. Zdá sa, že nám, členom Asiociácie sa to napriek neraz komplikovaným globálnym politickým, či ekonomickým vzťahom nielen že darí, ale naopak, vzájomná spolupráca sa prehlbuje ešte viac a zvyšuje sa aj jej odborná úroveň.

Motívom a konkrétnym výrazom vzájomnej spolupráce všetkých partnerov združených v IAOT sú jej pravidelné zasadnutia. Všetky potvrdzujú už vyššie avizovanú schopnosť zo strany jednotlivých členov vzájomne spolupracovať a kooperovať. Som veľmi rád, že táto spolupráca nadobúda okrem deklaratívneho a spoločensko-formálneho rozmeru aj presne definované výsledky, ktoré vychádzajú z vopred stanovených úloh. Výsledky a správy stálych expertných skupín zameraných na prepravu, energetickú efektívnosť, či legislatívu dokazujú, že odborníci nominovaní zo strany jednotlivých členov Asociácie na základe detailných výmen skúsenosti dokážu nachádzať konkrétne riešenia užitočné nielen pre zlepšenie činnosti asociovaných členov, ale aj pre ďalších partnerov pôsobiacich v segmente.

Veľmi dôležitou kapitolou vzájomnej spolupráce na platforme Asociácie je účasť jej členov pod spoločnou vlajkou IAOT na medzinárodných podujatiach.

Na rozdiel od búrlivých a turbulentných časov v oblasti hospodárskej, ekonomickej či politickej spolupráce medzi jednotlivými krajinami, či časťami sveta je IAOT vizitkou, resp. výkladnou skriňou konštruktívnej a zmysluplnej spolupráce hospodárskych subjektov zameraných na prepravu ropy. Zároveň si dovolím tvrdiť, že IAOT dokáže byť bezpochyby užitočnou a perspektívnou platformou aj pre ďalšie subjekty pôsobiace v ropnom priemysle.

RNDr. Martin Ružinský PhD., Výkonný riaditeľ IAOT