„Byla to jako vždy dobrá týmová práce,“

publikováno:
autor:
Zdeněk Kratochvíl Zdeněk Kratochvíl

říká v rozhovoru pro All for Power Zdeněk Kratochvíl, vedoucí odboru Středisko EDU z divize Servis JE společnosti ŠKODA JS a.s.

Kolik zaměstnanců ŠKODA JS stabilně působí ve středisku EDU? Předpokládám, že jsou všichni z divize Servis JE?
Na JE Dukovany stabilně působí z naší firmy asi 125 zaměstnanců divize Servis JE, zodpovídáme za servis strojního zařízení primárního okruhu. To znamená, že jsme odpovědní za vlastní realizaci servisních činností, ale také za přípravu oprav zařízení primárního okruhu a vyhodnocení jednotlivých činností. Servis tedy začíná již plánováním oprav, což spočívá v tvorbě pracovních příkazů na provedení prací, vytváření pracovních postupů, plánů kontrol a zkoušek, požadavků na materiál, náhradní díly a přípravky, požadavků na způsob zajištění zařízení, anebo také v neposlední řadě v tvorbě bezpečnostních požadavků v oblasti radiační bezpečnosti a BOZP. Nedílnou součástí naší práce je koordinace jednotlivých kroků s pracovníky ČEZ a našimi subdodavateli. Na EDU jsou mimo divizi Servis JE také zástupci Divize Inženýring, což je pro servis JE velkou výhodou.

Na kolik se tým rozrůstá při provádění běžného servisu a údržby v době plánované odstávky některého s bloků elektrárny?
Při realizaci servisních prací během odstávky se náš tým často i zdvojnásobí, a to jak o naše zaměstnance z lokalit ETE a Plzeň, tak o pracovníky našich subdodavatelů, které začleňujeme do jednotlivých týmů.

Jak velký byl tým, který řešil a realizoval projekt výměny zpětné klapky na třetím bloku?
Na výměnu zpětné klapky nízkotlakého systému havarijního chlazení aktivní zóny reaktoru jsme se připravovali přibližně jeden rok a do přípravy bylo zapojeno mnoho zaměstnanců Škoda JS. Když to vezmu jen za ty nejdůležitější profese, tak se jednalo o projektanty, výpočtáře, svářecí inženýry a technology, obchodníky, kontrolní pracovníky, technology přípravy, zámečníky – armaturáře, zámečníky – potrubáře, svářeče, svářecí operátory a další neméně důležité profese jako lešenáři, izolatéři, natěrači a řada dalších.

V článku píšete, že ŠKODA JS se mohla projektu zhostit ve špičkové kvalitě a ve stanoveném termínu díky svému triangulárnímu modelu, v němž spojuje inženýring, servis a výrobu pro JE. Byla to skutečně výhoda pro Vaši práci, a jak jste ji organizovali - byl vytvořen nějaký meziútvarový tým?
V oblasti servisu JE je velkou výhodou, když se můžete opřít ve všech fázích projektu o vlastní tým lidí tak, jako u tohoto projektu výměny ZK. Zkoordinovat jednotlivé činnosti pracovníků z různých divizí není jednoduché, proto jsme si hned na prvním jednání rozdělili zodpovědnosti za jednotlivé dílčí části a ty se na pravidelných kontrolních dnech vždy reportovaly.

Díky triangulárnímu modelu naší firmy a díky znalostem zařízení primárního okruhu JE typu VVER 440 i mimo ČR, byly práce velmi efektivní. Souhrn znalostí našich zaměstnanců, kteří se zhostili jednotlivých úkolů, vychází i ze zkušeností jiných elektráren, což je pro realizaci takovéhoto projektu obrovskou devizou.

Odstávka - a tedy i výměna zpětné klapky - se kryla s vánočními svátky a koncem roku. Měli jste stále dostatek pracovníků? A jak to zvládli oni i jejich rodiny v období, kdy jsou obvykle pohromadě?
Toto je samozřejmě velký problém, a proto jsme také již během přípravy odstávky věnovali mnoho úsilí tvorbě přesného harmonogramu jednotlivých činností, kde jsme diskutovali s provozovatelem JE Dukovany obsazení jednotlivých směn zejména v období vánočních svátků. V harmonogramu jsme samozřejmě museli zohlednit i další kolizní činnosti, jako např. provádění RTG prací NDT pracovníků na jiném zařízení v blízkosti našeho pracoviště, kdy jsme museli přerušit naše práce, aby nedošlo k ozáření pracovníků. Již před odstávkou jsme tedy byli s provozovatelem dohodnuti, že se pokusíme optimalizovat harmonogram nasazení pracovníků na Štědrý den a první svátek vánoční a budeme v některých profesích držet pouze  nezbytnou pohotovost. Podstatné pro všechnyale bylo ukončit práce včas. Díky profesionálnímu a obětavému nasazení všech pracovníků se tedy podařilo vše plnit dle stanoveného harmonogramu, za což všem, kteří se zúčastnili realizace tohoto projektu, velmi děkuji.

Přinesl pro společnost ŠKODA JS tento projekt nějakou opakovatelnou zkušenost a možnost rozšíření nabídky služeb a dodávek nebo se jednalo o unikátní leč jednorázovou záležitost?
Díky tomu, že realizujeme servis na primárním okruhu JE, tak musíme často hledat řešení oprav zařízení s vysokou radiační zátěží. Na JE se ctí základní princip ochrany před ionizujícím zářením ALARA, podle něhož při provozování zdrojů záření musí být velikosti individuálních dávek, počet ozářených osob a pravděpodobnost jejich ozáření tak nízké, jak lze rozumně dosáhnout při respektování hospodářských a sociálních hledisek. To, že jsme si osvojili technologii automatizovaného orbitálního svařování při servisních činnostech, znamená velký přínos v plnění tohoto požadavku.

Automatové svařování se v naší firmě využívá převážně v divizi výroba v reaktorové hale při svařování kontejnerů a v servisu dosud jen na potrubí malých dimenzí, proto bychom chtěli tuto oblast v divizi servis dále rozvíjet. Perspektivně by to znamenalo možnost nabídnout naše znalosti dalším provozovatelům jaderných elektráren typu VVER.