ENERGOPROJEKT PRAHA je připraven v pozici investor inženýra podpořit ČEZ při výstavbě nového jaderného zdroje (NJZ) v ČR

3D model kotle v PDMS 3D model kotle v PDMS

ENERGOPROJEKT PRAHA (dále EGP) je divize ÚJV Řež, a. s., zaměřená na projektové, inženýrské a konzultantské služby v oblasti jaderné i klasické energetiky.

Budování kompetence českého generálního projektanta od roku 1949

EGP byl založen v r. 1949, aby plnil úlohu generálního projektanta při budování československé energetiky. Tuto roli pak neopustil za celou dobu své samostatné existence. EGP historicky působil v pozici generálního projektanta v procesu přípravy a výstavby všech 14 bloků jaderných elektráren v Čechách a na Slovensku (JE Dukovany, JE Temelín, JE Bohunice, JE Mochovce) a dalších jaderných zařízení – skladů vyhořelého jaderného paliva v areálech JE Dukovany a JE Temelín, i dnes působí v této oblasti jako významná inženýrská organizace.

EGP vykonává činnosti hlavního projektanta a technického koordinátora v oblasti energetiky i v současné době, průběžně rozšiřuje oblast služeb v reakci na situaci na trhu a s každou další zakázkou získává cennou referenci a posiluje svoji kompetenci. Za 70 let v oboru prošlo jeho pracovišti tisíce odborníků a dlouholeté know-how se daří úspěšně předávat již po čtyři generace.

Aktuálním úkolem pro divizi ENERGOPROJEKT PRAHA je příprava výstavby NJZ v ČR

EGP se své hlavní specializaci v jaderné energetice věnuje kontinuálně, takže je připraven zajistit svoji roli prakticky v jakémkoli dodavatelském modelu. Jako projektová organizace s všeprofesním záběrem, se znalostí českého regulatorního a legislativního prostředí a znalostí projektů předních světových dodavatelů je připraven zajistit koordinaci projektu jako celku ve všech fázích projektové přípravy. vč. zajištění podpory investora v přípravě a průběhu výstavby a při uvádění do provozu.

EGP nabízí komplexní služby hlavního projektanta v průběhu celého životního cyklu jaderných elektráren. Hlavní projektant je zodpovědný za kompletní projektovou přípravu díla, koordinaci jednotlivých částí a je součástí povolovacího a licenčního procesu jako zpracovatel povolovací a licenční dokumentace. Tvoří tak silnou oporu investorovi a budoucímu provozovateli díla ve všech souvisejících procesech nejen po dobu výstavby, ale po celou dobu provozu elektrárny.

V dobré kondici díky nepřetržité činnosti v oboru

Kompetenci projektové organizace v oblasti investiční výstavby v energetice je možné udržet jedině souvislou prací na množství náročných projektů. Schopnost zajistit a realizovat složité zakázky je základním předpokladem přípravy a udržení kvalifikovaných odborníků a potřebné pracovní kapacity a dalšího rozvoje.

Poté, co byly úspěšně uvedeny do provozu JE Dukovany (1985-87), Temelín (2000-02), J. Bohunice (1980-81) a Mochovce 1. a 2. blok (1998-99) zahájil EGP v roce 2002 práce na dostavbě 3. a 4. bloku JE Mochovce. Na Mochovcích EGP vykonává činnost generálního projektanta pro stavbu rozdělenou do množství dodavatelských celků doposud. V rámci změnového řízení se podílí na zpracování a celkové koordinaci dokumentace Basic Design, která byla využita pro licencování a povolovací proces JE. Tato činnost, která zahrnuje technickou koordinaci řady dodavatelských celků na úrovni dokumentace Basic Design, dlouhodobě umožňuje  vychovávat další generaci odborníků pro roli Hlavního projektanta jaderných elektráren.

EGP se kontinuálně podílí na přípravách NJZ ve světě a uplatňuje tak zkušenosti získané v rámci budování jaderné energetiky v Čechách a na Slovensku. Mezi významné reference v zahraničí patří účast na projektech JE Akkuyu 4 x 1200 MW v Turecku, kde EGP působil v roli technické podpory státního jaderného dozoru při hodnocení dokumentace pro licencování první JE v Turecku. Práce mj. zahrnovala zpracování nezávislých analýz pro oblasti důležité z hlediska zajištění jaderné bezpečnosti vč. projednávání požadavků na licenční dokumentaci, resp. technické řešení a bezpečnostní úroveň s ruským dodavatelem JE, program školení zaměstnanců tureckého státního jaderného dozoru a vývoj a implementace specializovaného SW pro hodnocení licenční dokumentace JE. Ve Finsku, v rámci přípravy JE Hanhikivi, 1x1200 MW, působí EGP na straně dodavatele, přímo spolupracuje s ruským generálním projektantem JE. Zde se EGP podílí na přípravě strukturované báze ve Finsku platných předpisů a požadavků na projekt, pro úspěšné povolování a licencování jaderného zdroje. Pro JE Hanhikivi dále EGP vypracoval detailní metodiky pro zpracování h analýz vnějších a vnitřních vlivů.

Příprava výstavby NJZ v Uzbekistánu umožnila EGP poskytnout odbornou podporu investorovi při projednávání EPC kontraktu. EGP se od roku 2017 prostřednictvím smlouvy s Evropskou komisí podílí na posuzování stress testů pro provozovatele iránské JE, k zajištění úrovně bezpečnosti odpovídající mezinárodním standardům. V Egyptě je kontrakt připraven na pozici podpory státního jaderného dozoru při licencování první egyptské JE Al Dabaa. EGP dále jedná o zapojení do projektu Pakš II v Maďarsku na straně investora.

EGP je zapojen rovněž do podpory provozu stávajících JE, zejména v Čechách a na Slovensku, kde v oblasti projektových a inženýrských činností doplňuje komplex služeb na podporu provozu JE zajišťovaných ÚJV Řež, resp. Skupinou ÚJV. Služby zahrnují např. spolupráci na zvyšování výkonu a účinnosti jaderných bloků v ČR a SR. Pro jaderné bloky ČEZ dále zajišťuje EGP projekty vybraných investičních akcí a technickou podporu při plnění podmínek provozu daných Státním úřadem pro jadernou bezpečnost. EGP se ve spolupráci s dalšími divizemi ÚJV rovněž podílí na periodickém bezpečnostním hodnocení provozu JE. EGP také vyvíjí specializované SW nástroje, které poskytují provozovateli podporu pro provoz (GADUS inteligentní digitální prohlížeč dokumentace), tak pro přípravu licencování (LBAT nástroj pro podporu licencování JE) a podporu implementace metodiky funkční analýzy úrovní ochrany do hloubky (HIDRA).

Databázové a 3D projektování je v současné době samozřejmostí. EGP nabízí rovněž administraci a koordinaci velkých projektů ve 3D. Aby byli projektanti schopni efektivně a přesně zjišťovat skutečný stav zařízení, využívá EGP vlastní laser scan. Po zpracování dat z laser scanu projektanti přímo pracují ve 3D modelu na projektu požadovaného technického řešení.

Pracovní kapacita divize ENERGOPROJEKT PRAHA

Divize EGP má v současné době cca 200 projektantů, naprostá většina je s vysokoškolským vzděláním odpovídajícího profesního zaměření. Disponuje projektanty všech nosných profesí – strojně jadernou, elektro, kontroly a řízení, stavební a 3D modelování a databázové projektování. Náročné víceprofesní projekty vyžadují řízení prací zkušenými hlavními inženýry projektu, tyto odborníky si EGP také dlouhodobě připravuje ve vlastních řadách.

V současné době EGP disponuje dvacetičlenným všeprofesním týmem, podílejícím se na činnostech spojených s přípravou NJZ v ČR.

EGP pro zajištění inženýrských služeb využívá téměř 50 autorizovaných inženýrů a techniků ČKAIT. V rámci divize působí odborníci s autorizací ke zpracování dokumentace a posudků EIA, dále odborníci působící jako energetičtí specialisté a auditoři pro životní prostředí.

Nad rámec vlastních pracovních kapacit, EGP spolupracuje s dalšími složkami Skupiny ÚJV a má vybudovanou síť dlouhodobých ověřených poddodavatelů, se kterými jsou dobře nastaveny procesy spolupráce a koordinace, odladěné na řadě společných projektů v minulosti.

EGP dlouhodobě spolupracuje s technickými vysokými školami, ať už v pozici obchodního partnera, spoluřešitele náročných technických zadání nebo zaměstnavatele absolventů. V případě reálného rozjezdu přípravy NJZ bude EGP schopen zaměstnat až desítky nových absolventů technických oborů ročně.

EGP je tedy pro potřeby přípravy a realizace NJZ v ČR schopen a reálně připraven zastřešit, řídit a koordinovat pracovní kapacitu v řádech několika stovek inženýrů, projektantů a technických odborníků.

Ing. Jakub Vyvadil
ÚJV Řež, a. s.


Ing. Jakub Vyvadil
Absolvent ČVUT v Praze, Fakulta strojní. V divizi ENERGOPROJEKT PRAHA působí na strojním oddělení od roku 2010. V pozici vedoucí projektant se podílel na přípravě podpůrných studií a povolovacích dokumentů při přípravě NJZ EDU. V rámci činností profesního koordinátora strojního oddělení zaštiťuje projekty klasických a jaderných elektráren v ČR a zahraničí (Irán, Jordánsko, Pákistán, Švédsko, Finsko). Jako hlavní inženýr projektu vedl projekty dodávek projektové dokumentace technologických celků na jaderných elektrárnách. V roce 2019 byl jmenován manažerem divize pro přípravu NJZ.