Firma TES s.r.o. při odstávce na Temelíně projde celým výrobním blokem

Diagnostický systém ECAD Diagnostický systém ECAD

Společnost TES s.r.o. je spolehlivým dodavatelem inženýrských služeb a technické podpory na JE Temelín a JE Dukovany, naši pobočku najdete i na JE Mochovce. Jsme ryze česká firma, která byla založena v roce 1992. V letošním roce to tedy je již 30 let fungování naší společnosti. V rámci technické podpory provádíme pravidelnou údržbu zařízení především v oblasti elektro a podílíme se i na realizaci investičních akcí, a to buď jako přímý dodavatel pro společnost ČEZ, a.s., nebo jako subdodavatel pro jiné firmy.

Servis a údržba diagnostických systémů

Nedávno úspěšně proběhly odstávkové činnosti na 2. bloku JE Temelín, na kterých jsme realizovali jak běžné údržbové práce na zařízení bloku, tak i zkoušky, diagnostická měření a testy nezbytné pro následující chod bloku. Mezi naše odstávkové činnosti na pracovišti JE Temelín vždy patří zejména údržbové a servisní práce na diagnostických systémech turbogenerátoru, blokových a odbočkových transformátorů a nadřazeného monitorovacího systému elektro NEMES. Tyto systémy jsou spravovány a z velké části i vyvinuty firmou TES s.r.o. a veškeré činnosti na nich vždy musí být navázány na zásadní odstávkové práce a pečlivě koordinovány dle potřeb provozovatele ČEZ a.s. tak, aby na daných zařízeních byly bezpečně umožněny i práce dalších firem, podle předem schváleného harmonogramu odstávky.

Co se týče diagnostických systémů turbogenerátoru, jedná se především o:

  • monitoring částečných výbojů statoru generátoru,
  • diagnostiku sběracího ústrojí generátoru, monitoring kvality vodíku,
  • měření torzního namáhání hřídele turbosoustrojí.

U blokových a odbočkových transformátorů je to pak komplexní měřicí systém transformátorů, který obsahuje především:

  • diagnostiku kvality oleje v nádobě transformátorů,
  • monitoring všech důležitých elektrických a technologických parametrů transformátorů,
  • systém kontroly provozu chlazení transformátorů,
  • monitoring přepínače odboček u odbočkových transformátorů.

Klíčová data z těchto diagnostických systémů jsou přenášena do nadřazeného monitorovacího systému NEMES, kde je možné, prostřednictvím uživatelský přívětivého webového rozhraní, sledovat on-line stav důležitých parametrů, nastavit příslušné limity pro výstrahy a alarmy a vizualizovat trendy pro možnost včasného odhalení zhoršujícího se stavu sledovaných zařízení. Na obrázku č. 1 je uvedena přístupová obrazovka pro diagnostiku sběracího zařízení generátoru zobrazující jak proudy tekoucí jednotlivými uhlíky, tak sumární parametry důležité pro vyhodnocení aktuálního provozního stavu tohoto zařízení. Na obrázku č. 2 je uvedena přístupová obrazovka pro monitorovací systém odbočkového transformátoru zobrazující všechny důležité elektrické a technologické parametry, stav systému chlazení i stav přepínačů odboček včetně obsahu plynů a vlhkosti v oleji nádoby vlastního transformátoru.

V rámci činností při této odstávce na JE Temelín byla také úspěšně provedena výměna odbočkového transformátoru, kde naši pracovníci měli za úkol zrealizovat demontáž a zpětnou montáž celého monitorovacího systému včetně oživení a odzkoušení vazeb přepínače odboček tohoto transformátoru.

Diagnostika kabelů, asynchronních motorů a dieselgenerátorových stanic

Během odstávky jsme také úspěšně zrealizovali všechna požadovaná měření na vybraných kabelových souborech, asynchronních motorech a dieselgenerátorových stanicích. Provozovatel JE Temelín tak získal informace o aktuálním stavu a kondici těchto sledovaných zařízení, včetně údajů potřebných k posouzení čerpání životnosti.

Diagnostika kabelových souborů, tj. kabelů včetně připojených spotřebičů, je pravidelně prováděna systémem ECAD® (Nedestruktivní diagnostický systém elektrických obvodů) především za účelem zjištění aktuálního stavu izolace (degradace izolačního systému kabelů) a případného odhalení závad v silové části (závady ve spojkách a průchodkách). Diagnostický systém ECAD® využívaný na JE Temelín je zobrazen na obrázku č. 3.

Diagnostika asynchronních motorů je pravidelně prováděna systémem MOSAD®-ESAT (Systém založený na frekvenčních analýzách proudu) za účelem detekce poruch uvnitř těchto strojů tj. rotoru, statoru a případně chyby ustavení soustrojí. Tohoto diagnostického systému je využíváno také pro diagnostiku stavu dieselmotorů, za účelem detekce mechanických závad, jako jsou nepravidelnosti při chodu válců nebo špatná funkce palivového systému.

Realizace investičních akcí

V rámci realizace investičních akcí, během této odstávky 2. bloku JE Temelín, se naše firma především podílela na investiční akci řešící záměnu elektrických ochran v oblasti vyvedení výkonu bloku. Realizátorem této investiční akce byla firma I&C Energo a.s. a naše firma TES s.r.o. zde působila jako její významný subdodavatel. Úspěšně jsme zprovoznili datové komunikace nově instalovaných elektrických ochran do nadřazeného systému NEMES. Součástí bylo i vytvoření přístupových obrazovek webového rozhraní s možností vzdáleného přístupu k on-line provozním stavům a měřeným veličinám pro provozovatele. Dále jsme v rámci této investiční akce realizovali kompletní rekonstrukci systému jednotného času GPS řídicí části systému NEMES, který je určen pro časovou synchronizaci dat získávaných mimo jiné právě z těchto zaměňovaných elektrických ochran. Na obrázku č. 4 je uveden náhled na řídicí část systému NEMES skládající se z jednotlivých výkonných serverů včetně diskových polí.

V průběhu celého roku 2022 se naše firma podílí jako subdodavatel i na realizaci investičních akcí, které přímo nesouvisí s odstávkami bloků, ale jejich zdárný průběh je pro JE Temelín také důležitý. Za zmínku stojí jistě tyto dvě:

  • Záměna vypínačů rozvoden 6 kV vnějších objektů (čerpací stanice Hněvkovice, pomocná kotelna atd.).
  • Stavba tepelného napaječe pro České Budějovice.

V rámci obou investičních akcí má naše společnost za úkol, obdobně jak tomu bylo u zmiňované investiční akce řešící záměnu elektrických ochran na 2. bloku, zprovoznění datových komunikací z nově instalovaných elektrických ochran. Jelikož většina těchto zařízení se nachází mimo výrobní bloky JE Temelín, je při realizaci nutné respektovat a dodržovat především přísné požadavky na kybernetickou bezpečnost stanovené elektrárnou. Z uvedeného je zřejmé, že úvodní titulek rozhodně nepřehání a že náš nyní částečně omlazený kolektiv nemá nouzi o atraktivní práci s moderní technologií a také o výjimečnou praktickou průpravu do dalších profesních let. Za velmi podstatné považujeme to, že naše technologie a odborné služby pomáhají společnosti ČEZ a.s. zvyšovat tolik potřebnou efektivitu a spolehlivost provozu jak JE Temelín, tak i JE Dukovany. Diagnostické systémy vyvinuté, instalované a spravované firmou TES s.r.o. jsou schopny jednoznačně identifikovat příčinu závady zařízení důležitých pro provoz jaderných elektráren, umožní rychlé odstranění poruchy a opětovné najetí technologie bloku. Dochází tak k významnému zkrácení doby odstavení zařízení nebo bloku a tím i k minimalizaci ekonomické ztráty, případně zabránění dalším událostem s negativním dopadem do provozu jaderného bloku, např. čerpání limit a podmínek nebo nevýrobě elektrické energie. Spolupráce s provozovatelem jaderných elektráren Temelín a Dukovany společností ČEZ a.s. a s dodavateli logických celků těchto elektráren probíhají vždy na vysoce profesionální úrovni a my si příležitosti být toho součástí velmi vážíme.

TES s.r.o.