Memorandum: Výstavba jaderných elektráren v ČR a SR – lze zkušenosti využít pro nový jaderný zdroj?

publikováno:
autor:
Ilustrační foto (zdroj: Pixabay.com) Ilustrační foto (zdroj: Pixabay.com)

Zástupci českých firem, vysokých škol a odborné veřejnosti, kteří se zúčastnili odborného semináře „Výstavba jaderných elektráren v ČR a SR – lze zkušenosti využít pro NJZ?“, konaného 9. května v rámci Jaderných dnů na Západočeské univerzitě se shodli na následujících závěrech a doporučeních.

1) Dosavadní zkušenosti s provozem jaderných zařízení v České republice dokládají, že využití kombinace osvědčené technologie VVER pro primární část a technologií českých firem pro sekundární část a ostatní zařízení stavby řadí české jaderné elektrárny mezi špičková zařízení nejen v Evropě, ale i ve světě. Toho bylo dosaženo cílevědomou spoluprací českých subjektů s poskytovatelem projektu při návrhu, výrobě technologických zařízení, výstavbě i výchově personálu. Vysoké kvality provozu jak z hlediska bezpečnosti, tak z hlediska dosahovaných parametrů bylo možné dosáhnout jen díky tomu, že spolupráce dodavatelských firem, výzkumných ústavů a vysokých škol v ČR nebyla nikdy zcela přerušena.

2) Účastníci semináře vítají, že do vládou přijaté ASEK jsou zahrnuty požadavky jak v oblasti potřeb vzdělávání, tak požadavky na účast českého průmyslu při realizaci NJZ.

3) Reference a technický potenciál českých projektových, inženýrských a dodavatelských společností dokládá, že jsou schopny naplnit model výstavby, který se v minulosti při realizaci výstavby jaderných bloků osvědčil, tedy:

 • Silný investor, který celou realizaci díla aktivně řídí a nese za ni plnou odpovědnost,
 • Generální projektant zodpovídající za optimalizaci technického řešení, řízení procesu změn během výstavby a zpracování a koordinaci veškeré povolovací dokumentace,
 • Generální dodavatel stavební části, 
 • Generální dodavatel technologické části s finálními dodavateli s kompetencemi v oblastech vývoje, konstrukce, výroby, montáže a uvedení technologických zařízení do bezpečného provozu.

Významným přínosem použití takového modelu by byl opět transfer know-how především v oblasti zařízení primárního okruhu, který by zajistil nezávislost české energetiky v oblastech technické a bezpečnostní podpory celého životního cyklu elektrárny – tj. min. na 60 let provozu.

4) Zákon o zadávání veřejných zakázek je pro technické dílo typu jaderného zdroje nevhodný a navíc vyvolává významné časové nejistoty, vyplývající z možností odvolání neúspěšných uchazečů, a to nejen z důvodů technických, ale i procesních. Pro výstavbu NJZ v ČR je nezbytné najít model, který umožní použití kritérií v prvé řadě technické a jaderné bezpečnosti, tranfer know-how, zapojení českého průmyslu a infrastruktury v celém procesu přípravy, realizace a provozu NJZ. Z toho vyplývá, že hlavním kritériem nemůže být pořizovací cena.

5) Účastníci semináře jsou znepokojeni zpochybňováním schopností českého průmyslu, které je v příkrém rozporu se skutečností a poškozuje jeho pověst.

Dosavadní zapojení českých firem do technické podpory a dodávek pro velkou část nově stavěných bloků jaderných elektráren v Evropě i ve světě dokládá jejich vysokou prestiž u zahraničních odběratelů.

Jako příklad mohou sloužit následující reference některých uvedených firem:

 • ÚJV Řež, a. s. v oblastech inženýrské a projektové podpory pro provoz a výstavbu jaderných elektráren ve Finsku, Turecku, Egyptě, Maďarsku a na Ukrajině.

V dodavatelské oblasti například:

 • ŠKODA JS a.s. s dodávkami vnitřních částí reaktorů pro bloky EPR na JE ve Finsku, v Číně a ve Velké Británii a rovněž dodávkami špičkových pohonů řídících tyčí pro všechny ukrajinské jaderné elektrárny. Firma je schopná převzít roli generálního dodavatele celého jaderného ostrova v čemž může zúročit zkušenosti z dostavby 3. a 4. bloku JE Mochovce, 
 • ZAT a.s. s dodávkami digitálních bezpečnostních a nebezpečnostních řídicích systémů pro JE v ČR, Maďarsku, Arménii, Finsku, ve Francii a na Slovensku a se schopností dodat celkové řešení pro bezpečné a spolehlivé řízení celé jaderné elektrárny,
 • SIGMA GROUP a.s. s dodávkami čerpadel pro většinu nově stavěných bloků VVER,
 • Doosan Škoda Power s.r.o, kde nepřerušená výroba turbín a jejich modernizace pro provozované JE dokládá připravenost firmy dodat celé zařízení strojovny a řada dalších českých firem, které se dodávek pro JE stále účastní.

Ve prospěch českého průmyslu hovoří rovněž technická podpora, kterou poskytují zejména českým JE po celou dobu jejich dosavadního provozu. Tím je zaručena nezávislost na zahraničních dodavatelích, která je umožněna hlubokou znalosti materiálů, technologie a také české normativní dokumentace. Ve prospěch českých firem, poskytujících servis českým JE rovněž hovoří krátká dojezdová vzdálenost a vybudovaná infrastruktura výzkumných ústavů, schopných poskytovat nezbytnou inženýrskou podporu všem servisním činnostem na JE.

Za účastníky semináře:

 • Ing. Karel Bíža
  44let projektant v EGP Praha a UJV Řež, z toho 20let ve funkci ředitele
   
 • doc. Ing. Václav Dostál, Ph.D.
  tutor oboru jaderná energetická zařízení FS/ČVUT Praha
   
 • Ing. Jiří Fiala
  vedoucí vývoje turbin Doosan Škoda Power, s.r.o.
   
 • doc. Ing. František Hezoučký, Ph.D.
  jaderný expert, pedagog na ZČU Plzeň a ČVUT Praha, hlavní inženýr spouštění všech dukovanských bloků, ředitel JE Temelín v době dokončování a spouštění
   
 • Ing. Jana JIřičková, Ph.D.
  odborná asistentka FEL ZČU, místopředsedkyně CENEN
   
 • Ing. Karel Křížek, MBA
  jaderný expert, bývalý ředitel ÚJV Řež
   
 • Ing. Václav Matyáš
  ředitel výstavby JE Temelín, bývalý prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví
   
 • Ing. Karel Stočes
  ředitel divize Energetika ZAT a.s.
   
 • Dr. Ing. Jaroslav Synáč
  vedoucí katedry Energetické stroje a zařízení FST ZČU
   
 • Ing. Jiří Tomášek
  ředitel divize JE, SIGMA GROUP a.s.
   
 • Ing. Jan Zdebor, CSc.
  proděkan FST ZČU, technický poradce GŘ ŠKODA JS a.s.
   
 • Ing. Roman Zdebor
  ředitel úseku Nové jaderné zdroje ŠKODA JS a.s.