Prohlášení skupiny specialistů v jaderné energetice

Ilustrační foto (zdroj: Pixabay.com) Ilustrační foto (zdroj: Pixabay.com)

Níže podepsaní, kteří pracují, nebo i pracovali v energetice a mají dlouhodobé zkušenosti z přípravy investic, projektování, výstavby, uvádění do provozu i z provozu a údržby jaderných elektráren, znepokojeni stavem přípravy nových elektroenergetických zdrojů, vydávají toto prohlášení:

 1. Platná Aktualizovaná státní energetická koncepce (ASEK) není plněna a je naopak nahrazována bez projednání s kompetentními odborníky představami jednotlivců, které se nezakládají na reálných základech. Žádáme návrat k ASEK, pokud nebude odborníky vypracována a vládou v souvislosti se záměry dosáhnout uhlíkové neutrality schválena nová Státní energetická koncepce. Velmi doporučujeme, aby stávající ASEK či nová SEK byly schváleny i parlamentem ČR formou zákona, aby tvořily stabilnější podnikatelské prostředí při změnách vlád.
 2. Oproti plánům v ASEK má republika značné časové zpoždění, a proto další odklad soutěže o dodávku jaderné elektrárny Dukovany II povede v budoucnosti k vážným problémům, mj. zmaří i odstavení uhelných zdrojů v termínu doporučeném Uhelnou komisí.
 3. Vyloučení kteréhokoli uchazeče způsobilého splnit technické a obchodní podmínky poptávky na výstavbu jaderné elektrárny ze zadávacího řízení je iracionálním krokem. Jediným účinným nástrojem investora k udržení nákladů stavby v akceptovatelných mezích je využití konkurenčního tlaku na dodavatele ve výběrovém řízení. Úsilí některých jednotlivců a nátlakových skupin omezit vyřazením dodavatelů schopných nabídnout technicky akceptovatelné řešení a respektovat námi požadované obchodní podmínky použití tohoto nástroje považujeme nikoli pouze za chybu, ale za krok hraničící s trestnými činy dle § 256 trestního zákoníku (zjednání výhody při zadání veřejné zakázky) a § 257 trestního zákoníku (pletichy při zadání veřejné zakázky) - pokud je nám známo, je výstavba JE Dukovany II stále ještě veřejnou zakázkou, a i kdyby byla výjimka umožňující zadání výstavby elektrárny mimo režim veřejných zakázek vydána, stále ještě platí obecné principy poctivého obchodního styku jako neopomenutelné součásti dobrých mravů, s nimiž je diskriminace dodavatelů splňujících technické a obchodní podmínky zakázky v příkrém rozporu.
 4. Politické zasahování, na základě emotivních sympatií či antipatií, do kompetencí výsostně odborných, znemožní investorovi elektrárny konat s péčí řádného hospodáře. Ti, kteří se snaží svými nekvalifikovanými argumenty výběrové řízení ovlivnit, za své postoje žádnou odpovědnost kromě odpovědnosti politické neponesou. Následky špatně provedeného výběrového řízení budou dlouhodobé.

Žádáme proto, aby soutěž o výstavbu EDU II byla vyhlášena bezodkladně, s korektně stanovenými technickými a obchodními podmínkami důsledně chránícími zájmy občanů naší země a umožňujícími podání nabídek všem způsobilým dodavatelům.

Podepsáni:

 • Doc. Ing. Petr Otčenášek, CSc.
  Garant postgraduálního studia organizovaného ke kvalifikaci pracovníků Energoinvest, Energoprojekt, JE Jaslovské Bohunice, Škoda Praha. Vedoucí katedry užité jaderné fyziky FJFI ČVUT Praha, tajemník místopředsedy ČSAV, člen Nezávislé energetické komise (prof. Pačes), konzultant BNFL plc.
 • Ing. Jiří Richter
  Dříve projektový manažer ČEZ, příprava Dukovan a Temelína, odsiřovací program ČEZ, Výstavba univ. Campusu MU v Brně, řízení projektu udržitelná energetika v Centru výzkumu Řež
 • Doc.Ing. František Hezoučký, Ph.D.
  ZČU. Pracoval na elektrárně A-1, Hlavní inženýr spouštění všech bloků elektrárny v Dukovanech. 1993-1999 pracoval ve Westinghouse a Colenco. Po roce 1999 ředitel divize výstavby jaderné elektrárny v Temelíně - spuštěny oba nové bloky.
 • Ing. Jan Zdebor, CSc.
  ZČU v Plzni, Fakulta strojní – proděkan pro spolupráci s praxí, katedra Energetických strojů a zařízení – ved. oddělení Jaderná energetika. Celý profesní život pracoval ve ŠKODA JS a.s., v posledním období před odchodem do penze jako technický ředitel, nyní jako technický poradce generálního ředitele.
 • Ing. Jiří Čemus
  ŠKODA JS. Projektant řídících a informačních systémů. Vedl projekt systémů řízení f. Siemens pro 1. a 2. blok JE Mochovce, spolupracoval na projektu a uvedení do provozu systémů řízení f. Westinghouse v JE Temelín. Projektový manažer dostavby a autorského dozoru 3. a 4.bloku JE Mochovce, podílel se na projektu EK pro zvýšení úrovně státních orgánů v Číně, na školení tureckého atom dozoru, vedl inženýring na JE Mochovce a pracoval průběžně na bezpečnostní dokumentaci všech elektráren v ČR a SR.
 • Ing. Jaroslav Jambor
  Má dlouholeté zkušenosti v oblasti projektování jaderných elektráren (v Česku, na Slovensku a v Brazílii) jako Project Manager a vedení všeprofsních projetových týmů. Mnoho let spolupracoval s mezinárodními projektovými společnostmi (NNC England, Areva Germany, Atomenergoprojekt Petrohrad Russia, Emprasarios Agrupados Spain, ENGEVIX Brazil a účastník mise IAEA v Malajsii).
 • Ing. Miroslav Peca
  Příprava provozu, spouštění a řízení chemických režimů v ELE příprava projektu, účast na spouštění a vybudování chemické služby na EDU, následně v TE projekty modernizačních akcí pro EDU a ETE.
 • Ing. Martin Štajgl
  1972 – 1992 VÚJE spouštění EDU, příprava spouštění ETE. Od 1992 ředitel TES s.r.o., spouštění a podpora provozu JE, analýzy a výpočty, výroba a provozování diagnostických systémů elektro. Dohled nad spouštěním EMO 3,4.
 • Ing. Ivan Hurník
  1979 -1994 útvar kontroly kvality a byl vedoucím odboru zajištění jakosti a kontroly kvality ve výstavbě jaderných elektráren EDU a ETE, v letech 1994 -1998 ve funkci ředitele pro jakost a jadernou bezpečnost ČEZ, 1998 – 2001 ředitel pro strategii a řízení jakosti ve společnosti HOCHTIEF CZ, od roku 2002 řídí konzultační a inženýrskou společnost NOSTA-HERTZ, spol. s r.o.
 • Ing. Petr Neuman, CSc.
  V konsorciu „ŠKODA Praha + SIEMENS + Atomstroyexport“ byl vedoucím Nabídky na obnovu SKŘ Dukovany. Připojením NZ JETE 3, 4 o výkonu 2 x 1200/1700 MW se zabýval ve společnosti ČEPS. V letech 2012/2013 spolupracoval na koncepci modernizace Simulátoru JETE.
 • Ing. František Kulovaný
  Předseda představenstva BAEST Machinery Holding, a.s.
 • RNDr. Miroslav Kawalec, CSc.
  Bývalý ředitel pro techniku a jakost strojírenské divize koncernu VÍTKOVICE, před odchodem do penze zmocněnec generálního ředitele pro výrobu zařízení pro jadernou energetiku akciové společnosti VÍTKOVICE.
 • Ing. Jindřich Beroun
  Koordinace technologie GDT Škoda Praha na výstavbě elektráren Tušimice II, Mělník III, JE Dukovany, JE Temelín, JE Mochovce- dostavba bl.1a2,dále v rámci EGPI na POV skladu VP JE Angra Brasil, simulátoru v JE Mochovce, nouzové dozorny JE Beznau, POV bloku 360MW JE Darkhuwin a do konce roku 2016 na TP pro výstavbu MBIR60 – Dimitrovgrad.
 • Ing. Jiří Žďárek, CSc.
  Dvacet let vedl Divizi Materiálu a Technického Inženýringu v ÚJV Řež a.s. Nyní vykonává funkci VP pro rozvoj podnikání v této divizi. Několikrát řídil tým expertů kteří obhajovali provoz JE EDU i ETE před týmem rakouských expertů (MELK Proces).
 • RNDr. Ivan Šimerka
  MFF KU, inženýr spouštění JE V-1, JE V-2 v Jaslovských Bohunicích, inženýr spouštění všech bloků v Dukovanech a obou bloků v Temelíně, projektový manažer testů uvádění do provozu nového měřicího a výpočtového systému v Dukovanech (2004-2008)
 • Ing. Zdeněk Kříž
  Založil společně s Ing. Beránkem SÚJB na ČSKAE včetně legislativy a personálního vybavení. První hlavní inspektor jaderné bezpečnosti. Od počátku se účastnil bilaterálních jednání s Rakouskem o bezpečnosti JE. Pracoval v MAAE 1993-2000 v útvaru jaderné bezpečnosti a zúčastnil se jejích mnoha misí. Mnoho let organizoval v ÚJV velké semináře na téma bezpečnost.
 • Ing. Václav Liška, CSc.
  Dříve ředitel společnosti ŠKODA Výzkum s.r.o., člen Vědecké rady ZČU v Plzni, celoživotně specialista na životnost energetických zařízení.
 • Ing. Miroslav Kučerka
  Operátor reaktoru a další pozice v JE Jaslovské Bohunice, na FMPE manažer celostátního projektu vývoje systému nakládání s RAO a projektu vyřazování JE A1 z provozu. Zpracoval návrh koncepce a teze Atomového zákona (FMH) a koordinoval jeho zpracování na MPO, od r.1997 ve vedení Správy úložišť RAO. V letech 1995 – 2013 člen Výboru pro nakládání s RAO, NEA OECD.
 • Ing. Jaromír Mariánek
  Technik v klasických a jaderných elektrárnách od roku 1976. V Jaderné elektrárně Dukovany působil ve vedoucích funkcích útvarů elektro při výstavbě, spouštění, provozu a postupné modernizaci všech bloků.
 • Ing. Jaroslav Macoun
  Za Škoda Jaderné strojírenství jsem se zúčastnil spouštění JE A1 a následně V1 v Jaslovských Bohunicích. Na ČSKAE jsem vykonával funkci ředitele odboru komponent a systémů Státního dozoru nad jadernou bezpečností v době výstavby bloků VVER 440 a 1000. Na dostavbě 3. a 4. bloku JE Mochovce HIP dodavatele technologie komponent primárního okruhu.
 • Ing. František Siegel
  Navrhoval, implementoval, datově zabezpečoval manažerské informační systémy řízení konfigurace technologických provozních systémů pro dosahování provozních režimů jaderných výrobních bloků, pro řízení údržby zařízení, testů, zkoušek a modifikací výrobní technologie ve všech oborech.

Celé prohlášení naleznete ZDE.