SMP CZ, a.s. v prostředí jaderné energetiky JE Dukovany, JE Temelín

publikováno:
autor:
JE Dukovany - pohled z parkoviště JE Dukovany - pohled z parkoviště

Působení společnosti SMP CZ v prostředí jaderné energetiky není nahodilou událostí. Jedná se o dlouhodobý proces, na jehož počátku bylo nezbytné prokázat v rámci auditu společnosti ČEZ způsobilost stát se jedním z potencionálních dodavatelů pro práce a dodávky v jaderných elektrárnách.

Prvním obchodním úspěchem a skutečným vstupem do prostředí Jaderné elektrárny v Dukovanech byla v roce 2013 akce Koncový jímač tepla – SC02 s 50% podílem. Součástí byla spolupráce při zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby a na jaře 2014 byla zahájena vlastní realizace v rámci hlavního výrobního bloku II v obdobném rozsahu.

Stavba se nacházela v lokalitě chladicích věží, předmětem byly především potrubní trasy DN 1000 mm technických vod důležitých a železobetonové šachty propojené protlaky DN 1200 v místech křížení se stávajícími rozvody a v místech napojení na stávající potrubí technických vod důležitých zajišťujících standardní oběh a chlazení vody prostřednictvím chladicích věží. Součástí díla byly také kabelové trasy pro technický systém fyzické ochrany, přeložka vnějšího osvětlení, železobetonové kabelové kanály, demontáže stávajících potrubních tras, stavební úpravy v centrálních čerpacích stanicích, zpevněné plochy a terénní úpravy.

Další zakázkou v JE Dukovany byla rekonstrukce systému sprinklerového skrápěcího zařízení za aerosolové stabilní hasicí zařízení v hermetických prostorech, kterou jsme jako lídr sdružení realizovali se společností Rubing s.r.o. Součástí této zakázky bylo i zpracování projektové dokumentace. Vlastní práce v odstávce 1. reaktorového bloku byly zahájeny na konci srpna 2015 a spočívaly v náhradě sprinklerového skrápěcího zařízení za aerosolové stabilní hasicí zařízení v kabelových prostorech hermetické zóny 1. - 4. reaktorového bloku s napojením na detekci systému EPS (elektrická požární signalizace). Dále se v rámci zakázky realizovaly nové kabelové trasy a doplňovaly protipožární klapky na hranicích požárních úseků a samotížné klapky uvnitř požárních úseků. Realizace zakázky byla rozdělena do 13 dílčích celků, termínově přímo závislých na provozních odstávkách jednotlivých reaktorových bloků, při nichž nám byl umožňován přístup do kabelových prostorů v hermetické zóně.

Ještě v průběhu realizace aerosolového stabilního hasicího zařízení, jsme získali další dvě menší zakázky na rekonstrukci technického systému fyzické ochrany a doprovodné stavební úpravy.

Patrně nejnáročnější, z hlediska bezpečnosti práce v blízkosti elektrického vedení, byly práce na akci Rekonstrukce komunikací v rozvodnách 110 kV a 400 kV. Jednalo se o částečné vyspravení původních obslužných komunikací v rozvodnách 110 kV a 400 kV a následné provedení nové celoplošné finální vrstvy z litého asfaltu, v celkové ploše cca 7 200 m2 a cca 230 m2 betonových odstavných ploch. Tato zakázka byla dokončena před smluvním termínem v listopadu 2017.

Od roku 2016 zároveň působíme i v JE Temelín. Akce s názvem B713 – připojovací místo pro odvod technologických vod a nová jímka, spočívala v realizaci nové železobetonové vany pro odpadní vody o objemu 500 m3, zaklopené stropními panely spiroll. Dále byla provedena rekonstrukce identické stávající jímky odpadních vod, u které bylo zdemolováno původní zastropení, sanována železobetonová vana a provedeno zaklopení novými panely spiroll. V rámci terénních úprav se vybudovala i nová obslužná komunikace a upravilo oplocení úpravny vod.

Po přibližně roční přestávce jsme se vrátili do JE Dukovany ve spolupráci se společností NUVIA a.s. Na akci „Náhrada stabilního hasicího halonového zařízení (SHHZ) - zatěsnění hašených úseků“, probíhající od října 2018, jsme lídrem sdružení. Účelem této akce je zatěsnění 11 hašených úseků na každém 1. – 4. reaktorovém bloku včetně životně důležitých prostor tak, aby se snížila plocha netěsností hašených úseků pro zajištění účinnosti a funkčnost následně plánovaného systému stabilního hasicího zařízení s plynným hasivem. Na začátku byly provedeny door fan testy za účelem zjištění původních netěsností jednotlivých hašených úseků, následně byl zpracován projekt a po jeho schválení investorem začala vlastní realizace utěsňování. Jedná se především o utěsňování styků jednotlivých konstrukcí (podlaha/stěna/strop), prostupy instalací přes tyto konstrukce, ale i trhliny ve stěnách a přetěsnění či výměny některých dveří včetně zárubní. Po dokončení utěsnění každého jednotlivého hašeného úseku se provádí závěrečný door fan test, k prokázání dosažené těsnosti po provedených úpravách. Předpoklad dokončení je na konci roku 2020.

Prohloubení spolupráce se společností NUVIA a.s., nám opět ve sdružení, přineslo od září 2019 zakázku pod názvem Náhrada stabilního hasicího halonového zařízení, která technicky navazuje na výše uvedenou akci zatěsnění hašených úseků. Jedná se o zpracování projektové dokumentace na výměnu stávajícího stabilního hasicího halonového hašení za nové stabilní hasicí zařízení s plynným hasivem. Po uvedení nově instalovaného systému hašení do provozu, včetně napojení na stávající EPS, budou původní rozvody včetně příslušenství demontovány. Montážní a demontážní práce jsou uvažovány i mimo termíny odstávek. Odstávky budou využívány především ke zprovoznění nově instalovaného stabilního hasicího systému.

SMP CZ působí v sektoru jaderné energetiky téměř nepřetržitě od roku 2013, ať už jako dodavatel dílčích částí v subdodavatelském řetězci, nebo jako lídr sdružení přímo pro investora ČEZ a.s. Vzhledem k odvedené práci a dosaženým výsledkům doufáme a těšíme se na další zakázky v tomto specifickém prostředí.