Společnost TES se podílí na monitorování důležitých elektrických zařízení jaderných elektráren

publikováno:
Monitorovací a diagnostický systém MOSAD® Monitorovací a diagnostický systém MOSAD®

Jaderné elektrárny se spoléhají na bezchybnou funkci řady elektrických zařízení a systémů, jejichž případná poruchovost nebo výpadek může negativně ovlivnit ekonomiku provozu a ohrozit jadernou bezpečnost. Pro účely monitorování a diagnostiky klíčových elektrických zařízení vyvinula firma TES s.r.o. systém MOSAD®. MOSAD® je zkratka pro „Monitorovací systém analogových a dvouhodnotových signálů“, který vyvinula a pro ČEZ, a.s. dodává firma TES s.r.o. Na platformě tohoto systému probíhá na jaderných elektrárnách Dukovany a Temelín trvalé monitorování elektrických zařízení, a to prostřednictvím systémů MSE (Monitorovací systém elektro v JE Dukovany) a NEMES (Neprovozní monitorovací systém elektro v JE Temelín).

Charakteristika systému MOSAD®

Systém MOSAD®, jehož nejmodernější verze MOSAD®-6 je v současnosti osazována v JE Temelín a JE Dukovany, umožňuje nepřetržité sledování elektrických veličin silnoproudých zařízení a záznam jejich změn. MOSAD® představuje komplexní systém složený z měřicích ústředen, serverů, centrální jednotky a rozsáhlé komunikační infrastruktury. Systém monitoruje a vyhodnocuje analogové a dvouhodnotové signály, které získává jednak cestou přímého měření (transformátory, generátory, rozvodny 6 kV a 0,4 kV, dieselgenerátory a režimové automatiky) a dále datovou komunikací (elektrické ochrany, budicí soupravy, řídicí systémy aj.). Sledování a analýza dat na takto rozsáhlých a komplexních elektro systémech musí vyhovovat velmi specifickým požadavkům. Zpracovávání velmi vysokého množství dat vyžaduje vzorkování dat ve vysokých frekvencích a jejich časovou synchronizaci pro co nejpřesnější vyhodnocení sledované události. Systém je odolný vůči rušení v průmyslovém prostředí, je modulární – lze jej přizpůsobit velikosti sledovaného elektrozařízení a umožňuje časovou synchronizaci s normálem GPS. Jeho provoz je plně autonomní.

Historie vývoje systému MOSAD®

Vývojově nejstarší je verze MOSAD®-4, kterou firma TES s.r.o. vyvinula a dodala pro JE Temelín za účelem přesného vyhodnocení dat při realizaci zkoušek a testů v JE Temelín v letech 2000 – 2002. Tento systém byl následně nasazen také v JE Dukovany. V období 2005 – 2008 byl MOSAD®-4 modernizován a nahrazen výkonnějším a přesnějším systémem pod názvem MOSAD®-5, nejdříve pro 1. a 2. blok JE Temelín a později, v letech 2008 – 2013, byla dokončena také záměna na 1. až 4. bloku JE Dukovany. Nejnovější verzí systému je MOSAD®-6, jehož vývoj probíhal v letech 2012 – 2015 v rámci výzkumného projektu s podporou Ministerstva průmyslu a obchodu a ve spolupráci s odborníky z VUT Brno. Od roku 2018 je tato nová verze postupně instalována jak v JE Temelín tak i v JE Dukovany v rámci komplexní modernizace elektrárenských systémů NEMES a MSE. On-line monitoring elektrozařízení JE Temelín systémem MOSAD® byl v roce 2001 misí OSART Mezinárodní agentury pro atomovou energii hodnocen jako „Dobrá praxe v oblasti údržby zařízení“. 

Využití systému MOSAD®

MOSAD® se především využívá k monitorování a analýze přechodných a poruchových dějů elektrozařízení elektrárny. Význam a role systémů MOSAD® se plně projeví zejména v případě, kdy dojde na elektrárně k poruše určitého elektrického zařízení. Systém poruchu detekuje, velmi rychle vyhodnotí její příčinu a zkrátí tak čas nutné odstávky daného zařízení. Součástí systému je databáze naměřených dat, které jsou podkladem pro provádění periodických testů a zkoušek a jejich vyhodnocování. Prostřednictví databáze naměřených parametrů lze snadno porovnávat uložená data a vytvářet sestavy signálů nezávislých na zdroji dat. Systém poskytuje informace o aktuální kondici a spolehlivosti elektrozařízení, dovoluje archivovat naměřená data a použít je pro sledování trendů jednotlivých měřených parametrů. V neposlední řadě je MOSAD®-6 důležitým nástrojem preventivní údržby a zdrojem dat pro stanovení a vyhodnocení podmínek z hlediska budoucího provozu jaderných elektráren.

Další diagnostické systémy na platformě MOSAD®

Průběžně byl systém MOSAD® doplňován o řadu technologických veličin a signálů a také diagnostických a zobrazovacích nástrojů. Společnost TES s.r.o. vyvinula k základní platformě MOSAD® další diagnostické systémy, které jsou propojené s centrální jednotkou. Jedná se například o MOSAD®-IRIS, který monitoruje elektrické proudy procházející kartáči sběracího ústrojí turbogenerátoru. MOSAD®-MST slouží k diagnostice olejových transformátorů velkých výkonů. Dalším diagnostickým nástrojem je MOSAD®-MST-PD, který umožňuje UHF detekci částečných výbojů v izolaci vinutí transformátoru a lokalizaci.

Web interface

Od roku 2016, v rámci investičních akcí JE Dukovany a JE Temelín, firma TES s.r.o. vyvinula a postupně aplikovala nové aktivní webové rozhraní, jako nástavbu systému MOSAD®, umožňující zobrazit parametry v různých úrovních podrobnosti. Uživatel vidí aktuální hodnoty jednotlivých prvků systému elektrozařízení (vypínače, motory, transformátory atd.) a zároveň může ověřit, zda je hodnota v souladu s nastavenými limity. Uživatelé si mohou při vyhodnocování dat snadno zpracovat trendy vybraných zaznamenaných signálů v čase, nastavit vlastní limity alarmů a výstrah, včetně zasílání varovných e-mailů.

TES s.r.o.


TES s.r.o.
Společnost TES s.r.o. patří od svého vzniku v roce 1992 mezi prověřené dodavatele pro jadernou energetiku. Najdete ji na Vysočině v Třebíči s pobočkami v JE Dukovany a JE Temelín. Veškeré služby společnosti TES s.r.o. dodávané jak provozovatelům jaderných elektráren, tak i orgánům jaderného dozoru jsou propojeny strategickým cílem, kterým je
zajištění spolehlivosti a bezpečnosti provozu jaderných elektráren.

Kromě dodávek monitorovacích a diagnostických systémů poskytuje firma TES s.r.o. také inženýrské služby a stálou technickou podporu, údržbu a servis elektrozařízení na obou jaderných elektrárnách v České republice, nezávislé analýzy a technickou podporu pro jaderný dozor, vědeckotechnickou pomoc při spouštění jaderných zdrojů a v posledních letech získala vysoký odborný kredit v oblasti deterministických analýz. Svoje zkušenosti a know-how uplatňuje společnost TES s.r.o. i v rámci realizace zahraničních zakázek.