ÚJV Řež zahájila mezinárodní projekt APAL. Řeší bezpečnost dlouhodobého provozu jaderných elektráren v Evropě

publikováno:
autor:
Ilustrační foto (zdroj: Pixabay.com) Ilustrační foto (zdroj: Pixabay.com)

S prodlužováním doby provozu jaderných elektráren se mění i požadavky na nástroje pro posuzování jejich bezpečnosti a řízení jejich životnosti. Mezinárodní projekt APAL (Advanced PTS Analysis for LTO – Pokročilé analýzy tlakově teplotních šoků pro zajištění bezpečného dlouhodobého provozu jaderných bloků) řeší tuto problematiku na základě expertní spolupráce 14 partnerů. Koordinátorem konsorcia je česká společnost ÚJV Řež. Projekt získá v následujících čtyřech letech financování ve výši čtyř milionů EUR z programu EU Horizont 2020 Euratom I.

Hlavním cílem APAL je zdokonalit metody hodnocení integrity (celistvosti) tlakové nádoby reaktoru z hlediska vlivu tlakově teplotních šoků (PTS) a přispět tak k řízení životnosti a bezpečnému dlouhodobému provozu jaderných elektráren. V rámci APAL budou zkoumány možnosti zdokonalení zařízení a vybavení jaderných elektráren, softwarových nástrojů a provozních postupů, majících dopad na PTS.

„Doporučení a postupy, které mají být v APAL vytvořeny, budou obecně použitelné pro celou jadernou flotilu EU,“ shrnuje očekávání RNDr. Vladislav Pištora, CSc., který v ÚJV Řež projekt vede a je současně koordinátorem celého projektu APAL. „Z dlouhodobého hlediska budou výsledky projektu přínosem i pro další průmyslová odvětví, která se potýkají s náročnými provozními podmínkami,“ dodává Vladislav Pištora k přesahu výstupů do dalších oborů.

Spolehlivé dodávky bezemisní energie z jaderných elektráren hrají důležitou roli pro dosažení závazného evropského cíle snížit do roku 2030 emise minimálně o 40 % pod úroveň roku 1990. Většina z cca 180 jaderných elektráren, které v současnosti dodávají elektřinu do evropských sítí, se však nachází ve druhé polovině své projektované životnosti. Aby si EU zajistila potřebné dodávky elektřiny pro příští desetiletí, musí se zaměřit na prodloužení životnosti stávajících jaderných bloků, což s sebou přináší potřebu rozvoje metod pro ověření jejich bezpečného provozu. Jedním z hodnocení, která mohou nejvíce limitovat dlouhodobý provoz jaderných elektráren, je právě analýza integrity tlakových nádob reaktorů při režimech PTS.

V EU aktuálně používané analýzy tlakově teplotních šoků dosahují z hlediska prokazování bezpečnosti jaderných elektráren při jejich dlouhodobém provozu svých limitů. Hodnocení PTS je komplexní proces zahrnující několik disciplín. Právě zahájený projekt APAL má za cíl vyvinout pokročilé deterministické i pravděpodobnostní metody hodnocení PTS a kvantifikovat bezpečnostní rezervy, využitelné pro zlepšení dlouhodobého provozu jaderných elektráren. Konsorcium se bude zabývat problematikou průřezově, v rámci různých fyzikálních oborů, které souvisejí s hodnocením bezpečnosti tlakových nádob reaktorů a zmírňováním vlivu PTS. Veškerá doporučení, nashromážděná v průběhu projektu, budou použita ke zformulování tzv. „best practice“ postupů, zahrnujících všechny aspekty pokročilých analýz PTS pro dlouhodobý provoz. Pravděpodobnostní přístup, který má být v APAL použit, nabízí možnost zahrnout do hodnocení nejistoty ve vstupních datech, aniž by vedl k příliš konzervativním výsledkům. Zároveň nabízí možnost dodávat kvantitativní data pro přístupy řízení životnosti založené na riziku, které jsou rovněž využívány v celé řadě dalších průmyslových oborů.

Vzhledem vysokému podílu seniorních specialistů v evropských jaderných oborech vzniká v současné době riziko ztráty cenných znalostí a zkušeností, včetně těch, týkajících se deterministických a pravděpodobnostních analýz bezpečnosti. Předávání know-how a vzdělávací aktivity proto hrají v APAL stěžejní roli. Speciální vzdělávací program, školení, workshopy a vytváření specifických pozic pro mladé výzkumné pracovníky pomohou zajistit přenos znalostí mezi mladými profesionály a staršími zkušenými odborníky.

Konsorcium APAL tvoří partneři z téměř všech zemí EU s jaderným programem a také z Ukrajiny a Švýcarska. Zapojení mezinárodních partnerů ze Spojených států a Japonska s sebou navíc přinese přidanou hodnotu v oblasti sladění přístupů pravděpodobnostního hodnocení.

O projektu:

  • Název: APAL – Advanced PTS Analysis for LTO (Pokročilé analýzy tlakově teplotních šoků pro zajištění bezpečného dlouhodobého provozu jaderných bloků)
  • Spuštění: 1. října 2020
  • Délka: 48 měsíců
  • Celkový rozpočet: 3.999.090,00 €
  • Koordinátor: ÚJV Řež, a. s. (www.ujv.cz)
  • Webové stránky: www.apal-project.eu

Evropští partneři projektu

Česká republika:

ÚJV Řež, a. s.

Finsko:

Lappeenrannan-Lahden Teknillinen Yliopisto LUT

Francie:

Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire

Německo:

EURICE – European Research and Project Office GmbH

 

Framatome GmbH

 

Gesellschaft für Anlagen und Reaktorsicherheit (GRS) GmbH

Maďarsko:

Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft.

Polsko

Politechnika Warszawska

Slovinsko:

Institut Jožef Stefan

Švýcarsko:

Paul Scherrer Institut

Španělsko:

Tecnatom S.A.

Švédsko:

Kiwa Inspecta Technology AB

Ukrajina:

IPP Centre LLC

 

State Enterprise “State Scientific and Technical Center for Nuclear and Radiation Safety”

Mezinárodní partneři

USA:

Oak Ridge Consulting International, Incorporated

Japonsko:

Japan Atomic Energy Agency

(Očekává se, že se JAEA formálně připojí k APAL po pro dokončení formálních procedur).