V rámci odstávky 2. bloku Jaderné elektrárny Temelín byl realizován složitý projekt výměny separátorů páry (SPP) za novější a efektivnější zařízení

Nové separátory připravené pro transport do strojovny v areálu JE Temelín Nové separátory připravené pro transport do strojovny v areálu JE Temelín

ŠKODA JS do této akce vstoupila jako hlavní lokální partner výrobce zařízení Balcke-Dürr GmbH. Měla za úkol navrhnout celý průběh realizace projektu záměny SPP, jehož součástí byla v první etapě definice vnitřních transportů a zdvihů, zmapování skutečného stavu technologie a vypracování projektové a montážní dokumentace. Dále zajišťovala zpracování transportních a manipulačních plánů s nadrozměrným zařízením v omezeném prostoru, výrobu montážních přípravků, koordinaci a řízení veškeré montážní práce zahrnující mimo jiné usazení zařízení na finální pozici s přesností na milimetry a připojení na stávající technologii.

Projektové a přípravné práce trvaly 18 měsíců. ŠKODA JS vytvořila 3D model, kompletní dokumentaci, projekt organizace výstavby až po technologické postupy. Aby byly co nejvíce eliminovány případné neočekávané situace při montáži v rámci odstávky bloku, uskutečnila se ve spolupráci s výrobcem kontrolní montáž trubkového svazku do vlastního tělesa separátoru. Projekt výměny separátorů obsahuje tuto náročnou operaci během odstávky na jednom bloku celkem čtyřikrát (jeden blok obsahuje 2 separátory, přičemž každý má 2 potrubní svazky).

Samotná realizace začala předodstávkovými pracemi, které spočívaly v předvýrobě potrubí, výrobě montážních a fixačních přípravků a demontáži plošiny v koridoru na strojovně 2. bloku JE Temelín, která tvoří podlahu na výškové úrovni +15m. Sled operací sestával ze stavby provizorního zábradlí v místě vyřezání pochozích plechů plošiny, rozdělení plošiny do 6 sekcí a jejich vyřezání, demontáže podpůrných nosníků a transportu veškerého demontovaného zařízení na úložiště mimo strojovnu. Všechny činnosti byly prováděny ve výšce 15 metrů nad zemí, za použití vysokozdvižných plošin a za náročných prostorových podmínek.

Nejprve bylo nutno dopravit separátory do elektrárny. Jednalo se o největší transport na JE Temelín za posledních 20 let a při této etapě byly využity bohaté zkušenosti ŠKODA JS z oblasti transportů objemných komponent, které naši pracovníci získali na dřívějších zakázkách. Dva kusy plášťů SPP, každý o hmotnosti 114 t, délce 30 m a výšce 4,5 m, byly transportovány z přístavu v Bratislavě. Z důvodu umožnění průjezdu po komunikacích SR/ČR byly pláště separátorů na traileru pootočeny o 45°.

Dalším kritickým uzlem bylo otočení plášťů separátoru dopravených z výrobního závodu Balcke-Dürr v Německu z transportní do montážní polohy, které samo trvalo 7 hodin.

Pláště byly zavezeny do koridoru strojovny na hydraulickém traileru, kde byly jeřábem zvednuty a položeny na podlahu strojovny. Na trailer byly poté umístěny 4 traverzy každá o délce 5 m a hmotnosti 2,6 tuny, na které se SPP zpětně usadily. Poté byl plášť připojen na traverzy pomocí šroubových spojů. Pod pláštěm proběhla výměna gumových podložek za teflonové. Po převázání úvazků se přikročilo k otáčení pláště o cca 45° (do montážní pozice). Teflonové desky se znovu vyměnily za gumové a plášť se připevnil k traverze a spodnímu loži. Separátory byly poté převezeny a umístěny na námi předem připravené „sloní nohy“ (viz foto níže).

V počátcích prací na jaderné elektrárně omezovala výkon přijatá opatření v souvislosti s šířením koronaviru. Například omezení pohybu osob mezi Českou a Slovenskou republikou přineslo dodatečné komplikace, přesto se podařilo dle plánu včlenit do práce i kvalifikované kolegy ze slovenské divize ŠKODA JS. Svými odbornými zkušenostmi výrazným způsobem pomohli úspěšnému průběhu realizačních činností.

Práce v plánované odstávce 2. bloku JE Temelín byly zahájeny 16. 3., přičemž ŠKODA JS musela náročnou pilotní výměnu dvou separátorů zvládnout za 40 dní, tj. do 25. 7. 2020, což se úspěšně podařilo splnit.

Po odřezání navazující technologie a jejího zafixování byly oba původní separátory rozděleny na dvě poloviny a následoval jejich transport ze strojovny. Jedna polovina původního separátoru (plášť včetně trubkových svazků) vážila cca 110 t a transportovány byly pomocí mostového jeřábu na strojovně a hlubinných železničních vagónů.

Po navazujícím transportu dvou nových plášťů separátorů a jejich umístění na pozici podél turbíny následovalo zasouvání trubkových svazků. Trubkové svazky byly dopraveny na JE Temelín z výrobního závodu koncem dubna. Každý svazek o hmotnosti 32 tun je dlouhý 14 m. Také tyto manipulace byly extrémně náročné na přesnost.

Těžké transporty byly ukončeny 28. 6. 2020 a následovalo připojování navazujících technologií. Poté bylo nutno zavařit cca 350 svarů světlosti od DN 10 do DN 2200. Pro strojní úpravy největšího potrubí přívodu syté páry o průměru přes 2 metry byl využit unikátní přístroj, který je speciálně vyroben pro odříznutí a zúkosování hrdla takovýchto velkých rozměrů. Všechny svary byly podrobeny důkladné kontrole buď ultrazvukem, nebo rentgenem.

Harmonogram montážních činností ŠKODA JS v rámci této odstávky sestával ze 488 dílčích činností. Vlastní realizaci prováděl devadesátičlenný tým ŠKODA JS, složený z koordinátorů, techniků kontroly, svarového dozoru a 60 montážních pracovníků – zkušených potrubářů a svářečů. Paralelně pracovali pod vedením ŠKODA JS externí týmy lešenářů, izolatérů a pracovníků elektro a SKŘ (systémů kontroly a řízení).

Po vlastní fyzické výměně proběhla dne 9. 8. 2020 úspěšná tlaková zkouška a připojení obou nových separátorů, což potvrdilo, že ŠKODA JS provedla veškeré činnosti nejen přesně v rámci stanoveného časového harmonogramu, ale i v zákazníkem požadované kvalitě.

„Tento úkol byl vskutku unikátní. Nejen tím, že se jednalo o instalaci největšího zařízení od té doby, co byl Temelín spuštěn. Bylo to opět něco nového, a přesto ŠKODA JS znovu prokázala, že není jen firmou opakovaných projektů, ale že je schopna úspěšně zvládat nové úkoly a technologie,“ řekl generální ředitel společnosti František Krček. „Poprvé jsme v tak velikém měřítku realizovali projekt nikoli na primárním, ale na sekundárním okruhu jaderné elektrárny. Během odstávky je klíčový faktor času. Proto jsme věnovali tolik úsilí přípravě před zahájením akce. Demontáž starého zařízení, usazení nového, provedení stovek svarů s nejpřísnější kontrolou a navazujících operací, to vše jsme museli zvládnout ve velmi omezeném prostoru strojovny, kde současně probíhaly desítky dalších prací standardní odstávky. Kolegům, kteří tento projekt realizovali patří zasloužené poděkování, musím zmínit také výbornou spolupráci s dodavatelem zařízení a s provozovatelem elektrárny, tedy společností ČEZ.“

Totožná výměna dalších 2 separátorů je plánována na příští odstávku 1. bloku JE Temelín v březnu 2021, kdy budou získané zkušenosti pracovníků ŠKODA JS využity v plné míře, jelikož je nutno danou výměnu realizovat za pouhých 38 odstávkových dní.

Dagmar Urbánková
Manažerka projektu
ŠKODA JS