Zapojení ÚJV Řež, a. s. do fyzikálního spouštění 3. a 4. bloku JE Mochovce na Slovensku je cenná zkušenost

JE Mochovce (foto zdroj: Slovenské elektrárne, archiv All for Power) JE Mochovce (foto zdroj: Slovenské elektrárne, archiv All for Power)

ÚJV Řež, a. s. je od roku 2016 jedním z členů konsorcia firem, které zajišťují tzv. expertní podporu Úradu jadrového dozoru SR (ÚJD SR). Její součástí je trvalá inspekce pro fyzikální a energetické spouštění 3. a 4. bloku Jaderné elektrárny Mochovce (MO 34). Prestižní úlohu při spouštění naše společnost zastává zejména v oblastech, spojených s aplikací jaderné fyziky. Účast v tomto projektu nám dává cenné zkušenosti a reference pro budoucí zapojení do výstavby bloku Dukovany II. v Česku.

Zadavatelem inspekčních prací je ÚJD SR. Kromě ÚJV Řež, a. s. se na činnosti konsorcia podílí společnost TES, s.r.o. z Třebíče a slovenský VÚJE a.s. Pozici stálého člena inspekce za ÚJV Řež, a. s. plní Ing. Jozef Molnár, Ph.D., který byl díky své erudici jmenován zároveň členem poradní komise předsedkyně ÚJD SR pro spouštění MO34. Kromě něho se na konkrétních testech zařízení a uvádění jaderného bloku do provozu podílejí naši další specialisté z různých oborů.

Desítky hlavních a stovky dílčích testů

Fyzikální spouštění jaderné elektrárny je náročný proces, který zahrnuje řádově desítky hlavních, cílených testů, tzv. Programů fyzikálního spouštění (FS) a Programů energetického spouštění (ES).

Programy FS a ES uvádí podrobně postupy pro ověření neutronově-fyzikálních a termohydarulických vlastností aktivní zóny (AZ) a primárního okruhu reaktoru, a to od první zavážky jaderného paliva, přes první dosažení kritičnosti AZ a minimálního kontrolovaného výkonu (MKV), až k dosažení nominálního výkonu bloku. Zároveň tyto programy jednoznačně definují realizační i bezpečnostní kritéria všech výsledků testů, která musí být bez výjimek splněna.

Vlastnímu spouštění předcházela fáze vypracování a schvalování programů testů, které předložil provozní personál elektrárny. Programy, které pokrývají jaderné i nejaderné systémy a zařízení, pak naši profesní experti připomínkovali až do detailních dílčích kroků. Po zapracování požadovaných úprav zahájila koncem roku 2019 elektrárna testy „jaderného ostrova“, které prozatím běží v neaktivním prostředí, tedy pouze na imitátorech palivových kazet. Trvalá inspekce průběžně dohlíží na průběh testování a vydává pro ÚJD SR stanoviska k dílčím výsledkům. V současné chvíli mají nové bloky úspěšně za sebou cca 98% (3. blok) z objemu prací, plánovaných při uvádění do provozu.

Bezpečnost primárního okruhu

Studené a horké hydrozkoušky primárního okruhu bloku patří mezi ty nejdůležitější testovací – etapové programy. Provádí se ještě před zahájením fyzikálního spouštění a zavezením paliva, tj. ve chvíli, kdy jsou všechny prvky primárního okruhu, a to od zkompletovaného reaktoru včetně vnitřních částí, hlavních cirkulačních čerpadel, hlavních uzavíracích armatur až k parogenerátorům včetně navazujících a podpůrných systémů smontovány a připraveny k použití. Zkouškami se prověřuje správnost zapojení, celistvost, pevnost a funkčnost celého primárního i sekundárního okruhu. Při testování už jsou využívány navržené provozní kontroly a měření, tedy součástí prověrek jsou i metodiky a programy provozních kontrol. Poslední fází této zkoušky jsou tzv. těsnostní a pevnostní tlakové zkoušky. Ty prověří odolnost systému při tlakových podmínkách, které zásadně překračují projektované hodnoty. Její úspěšný průběh prokazuje důležité bezpečnostní rezervy primárního okruhu a podmiňuje povolení k zavážení aktivního paliva do aktivní zóny reaktoru.

Během testování věnovala Trvalá inspekce mimořádnou pozornost havarijním systémům primárního okruhu, které zajistí chlazení aktivní zóny v případě havarijních situací a dieselgenerátorům, včetně automatik postupného spouštění (APS), které zajistí napájení bloku při výpadku elektrické energie. Elektrárna MO34 disponuje mimo sprchového, nízkotlakého a vysokotlakého havarijního systému i externím rezervoárem chladiva, který byl dodatečně vyprojektován na základě post- Fukušimských požadavků.

Světoví rekordmani ve spouštění…

Vzhledem k současným bezpečnostním požadavkům je výstavba a spouštění jaderných elektráren náročným a dlouhodobým procesem. To, že o spolupráci specialistů Skupiny ÚJV na těchto projektech je velký zájem nejen na Slovensku, ale i v dalších zemích s jadernou energetikou, je dobrá zpráva nejen pro naši společnost, ale i pro jaderný program v této zemi. Ostatně, naše Dukovany drží stále nepřekonaný světový rekord — dva výrobní bloky elektrárny tady byly uvedeny do provozu v jednom jediném roce 1986!

Ing. Oldřich Mach, Ph.D.
Ing. Jozef Molnár, Ph.D.
Divize Jaderné bezpečnosti a spolehlivosti,
ÚJV Řež, a. s.

Foto zdroj: Slovenské elektrárne, archiv All for Power