Společnost EGEM s.r.o. vybudovala největší bateriové uložiště elektrické energie v Evropě

EGEM úspěsně dokončil a předal do trvalého provozu moderní bateriové uložiště energie na území spolkové země Braniborsko v Německu. Vybudoval ho v areálu elektrárny Schwarze Pumpe v Dolní Lužici. Po několikaměsíčním odborném dialogu organizovaném německým energetickým gigantem – společností LEAG – ve kterém český dodavatel nejen prokázal vysokou technickou fundovanost, ale dokázal v posledním, cenovém kole porazit i významné světové hráče v oboru obnovitelných zdrojů, byla 4. prosince 2018 u příležitosti svátku sv. Barbory v braniborské Chotěbuzi slavnostně podepsána smlouva o dílo. Po fázi projektování byla vlastní realizace zahájena dne 9. července 2019 uložením pamětní kapsule do základů elektrárny a od toho okamžiku stavební ruch neutichl až do finálního předání do komerčního provozu.

Projekt s názvem BigBatt vznikal v dolnolužickém hnědouhelném regionu několik let a je odpovědí na otázku hledání nových inovativních příležitostí kompenzujících útlum tradičních energetických zdrojů, jako je uhlí a tepelné elektrárny. Odborníci z koncernu LEAG a místní technické univerzity spolu se specialisty firmy Siemens vypracovali původní koncepci bateriového zdroje, ta byla odsouhlasena a poskytnuta pro výběrové řízení. Svůj podíl přinesla ve formě dotační podpory i spolková země Braniborsko, na jejímž území se zařízení nachází. Navržená koncepce byla v rámci nabídky odborníky společnosti EGEM ve spolupráci s klíčovými dodavateli částí díla společnostmi SMA a LG Chem optimalizována a intenzifikována tak, že bylo dosaženo významné úspory v celkových rozměrech zařízení, snížení počtu kontejnerů, využití modulárních řešení a nejnovějších technologií včetně prototypů. Navržené zařízení bude mít jako hlavní úkol poskytovat službu pro primární regulaci přenosové sítě jednoho z německých operátorů 50Hertz, tj. pomáhat při stabilizaci frekvence elektrické přenosové sítě, musí však být schopno rovněž kompenzovat jalový výkon a vykrývat energetické špičky. Navíc je systém vybaven možností tzv. black startu, tedy schopností znovuobnovení elektrifikační soustavy po jejím případném rozpadu.

Bateriové uložiště o jmenovité kapacitě 50 MWh sestává z třinácti kontejnerů o délce čtyřicet pět stop s lithium-iontovými bateriemi, třinácti modulárních platforem se střídači a střídačovými transformátory, rozvaděčem vlastní spotřeby včetně záložního napájení, rozvaděčem středního napětí a blokovým transformátorem 110 kV, který je dále kabelem propojen do vývodové rozvodny elektrárny Schwarze Pumpe. Součástí projektu jsou i stavebně technické úpravy pozemku, systémy hašení a požární bezpečnosti, protihluková opatření a další. Při návrhu a realizaci byl velký důraz kladen na ekologické aspekty.

Po předání a schválení projektové dokumentace a po slavnostním zahájení výstavby byla provedena příprava území a začátkem léta 2019 byla započata samotná realizace. Jako první byly provedeny základy pro všechny kontejnery, položena kabeláž, nainstalováno veškeré zařízení a propojeny jednotlivé části díla. Fyzická montáž celého díla byla prakticky ukončena na jaře 2020 a poté následovalo neméně obtížné období náročných zkoušek, které prověřily navrženou konfiguraci, správnost zapojení a veškeré funkcionality instalovaného zařízení. Ostrý, komerční provoz byl zahájen 30. prosince 2020.

Ačkoliv je BigBatt úspěšně uvedený do provozu, neobešla se realizace tohoto složitého projektu v relativně krátkém čase bez problémů a náročných výzev. Největší z nich byla bezesporu epidemická situace, která mimo jiné zapříčinila termínové posuny jednotlivých klíčových dodávek. Těmi byly například změny v časovém sledu dodávek bateriových kontejnerů a samotných bateriových modulů, bylo tedy nutné celou dodávku bateriových modulů přechodně uskladnit a došlo i ke zvýšení nákladů na manipulaci.

Od svého uvedení do provozu „velká baterka“ společnosti LEAG ve Schwarze Pumpe nepřetržitě poskytuje tolik žádané systémové služby pro německou přenosovou soustavu.

EGEM s.r.o.