Společnost ČEPS zahájila postupné zavádění metody BIM

Jedna z největších investičních akcí letošního roku – rekonstrukce rozvodny Kočín Jedna z největších investičních akcí letošního roku – rekonstrukce rozvodny Kočín

Výstavba a provoz přenosové soustavy jsou podstatnou součástí infrastrukturních staveb ČR, která výrazně ovlivňuje celé hospodářství. Na jednotlivé stavby působí řada vnějších faktorů, na druhou stranu tato infrastruktura využívá komponentů a prvků s podobnými vlastnostmi. Poslední vývoj v oblasti projekčních a softwarových nástrojů vytváří prostředí vhodné pro digitalizaci procesů, přenosu dat mezi systémy a jejich správy, které využívá proces Building Information Management neboli BIM.

Společnost ČEPS vnímá BIM zejména jako proces správy informací zahrnující digitální model staveb od projektování a projednání stavby přes její správu po celou dobu životnosti až po její likvidaci. V souvislosti s úsilím o urychlení digitalizace veřejné správy v České republice, především pod vládním cílem Digitální Česko, probíhají aktivity i v odvětví stavebnictví. Aktuálně došlo v návaznosti na mezinárodní trendy k rozvoji podpory této metody k rozhodnutí o vytvoření digitální technické mapy jako součásti zavedení digitalizace stavebního řízení zákonem č. 47/2020 Sb. Tyto hlavní aktivity státu se významně dotýkají i společnosti ČEPS.

BIM v ČR z pohledu legislativy

V roce 2014 Evropská unie uznala užitečnost BIM pro veřejný sektor, neboť tato metoda pomáhá dosáhnout vyšší efektivity vynaložených prostředků a podporuje inovace. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek umožnila při zadávání veřejných zakázek v celé Evropě požadovat použití BIM. Toto je od 1. 10. 2016 možné i v ČR díky zákonu o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Ve směrnici je doslova zdůrazněno, že by se měla upřednostňovat inovativní řešení s důrazem na náklady a životní cyklus stavby, její výkonnost a funkci.

Společný zájem a součinnost soukromého i akademického sektoru a orgánů veřejné moci v ČR vedly ke zpracování Koncepce zavádění metody BIM v České republice na základě usnesení vlády č. 958 o významu metody BIM pro stavební praxi v České republice a návrhu dalšího postupu pro její zavedení ze dne 2. listopadu 2016. Koncepce BIM byla následně schválena usnesením vlády č. 682 ze dne 25. září 2017 v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO).

Implementace BIM v rámci společnosti ČEPS

U nasazení metody BIM nejde jen o softwarové nástroje, ale především o změnu přístupu, ideálně o spolupráci všech zúčastněných subjektů v reálném čase na jednom projektu stavby. Kromě důležitých technických a technologických informací (jako jsou výrobce, druh zařízení, výrobní označení, rozměry ad.) přináší tato metoda možnost provázání prostorových vazeb (3D model) mezi jednotlivými stavebními a technologickými objekty. Zcela přirozeně se metoda BIM musí promítnout i do netechnických oblastí stavby, resp. do smluvních procesů, výběrových řízení atd. Výsledkem celého procesu je digitální model stavby využitelný po celou dobu jejího života. Na druhou stranu tato metoda vyžaduje vysokou míru standardizace, která do způsobu uchování relevantních informací o stavbě přináší potřebu definice struktury souvisejících dat. Tento náročný proces s velkým vlivem na následnou míru efektivity BIM ve společnosti je spjat s úvodními fázemi zavádění BIM, což s sebou nese požadavek na provedení vhodné a řádné přípravy před zahájením vlastní implementace.

Odkud začít s koncepční změnou

Společnost ČEPS vnímala důležitost koncepční přípravy k této metodě jako jeden z klíčových stavebních prvků. Proto jsme před zahájením vlastní transformace zadali zpracování strategie, která měla za úkol popsat jak stávající interní procesy a datovou základnu, tak i koncept, jak na těchto existujících základech postavit nové řešení s BIM přístupem. Tato analýza představuje výchozí bod pro předpokládanou transformaci. Součástí studie bylo rovněž zmapování vývoje ve vnějším prostředí, zejména předpokládaného postupu digitalizace státní správy, aktuálního stavu implementace BIM v podobných odvětvích, postupu zavádění BIM v zahraničí a výstupů práce České agentury pro standardizaci.

Program zavádění BIM

Zmíněná strategie byla zpracována „na míru“ a obsahovala posouzení vlivu metodiky BIM na segmenty činnosti ČEPS. Hlavními oblastmi, ve kterých proběhlo testování (tzv. Use Case) vlivu metody BIM na naši společnost, byly:

  • Předání dat (z projektové dokumentace do systémů pro správu majetku ČEPS)
  • Projektování 
  • Společné datové prostředí (CDE)
  • Územní problematika, GIS, Digitální technická mapa
  • Digitální dvojče
  • Správa neenergetického majetku
  • Nákup a realizace (výběrová řízení, stavební deník apod.)

Na základě ověření míry vlivu a důležitosti dílčích činností, časové potřeby zavedení metody v jednotlivých segmentech a rovněž z kapacitních důvodů bylo navrženo i postupné zavádění BIM. Postup zavádění metody dále ovlivnila úroveň souladu stávajícího procesu a softwarových nástrojů s touto koncepcí.

Transformace začíná v oblasti projektování

První z oblastí, které jsou aktuálně předmětem transformace, je projektování. Jako zásadní se jeví nalezení vhodné struktury projekčních SW vhodných pro oblast elektroenergetiky spolu s vytvořením datového modelu. Odpovídající nastavení struktury dat a možnosti jejich správy vytváří nutnou podmínku pro návazné kroky v implementaci metody BIM. V úvodu tohoto článku je uveden odkaz na zákon, který předpokládá vytvoření digitální technické mapy (zkráceně DTM). Povinnost přispívat do tohoto nástroje má i společnost ČEPS, jako správce technické infrastruktury. Proto se další krok implementace BIM v ČEPS týká územní problematiky.

Do úvodní etapy implementace budou určitě začleněny rovněž administrativní budovy, jelikož naše společnost nespravuje jen vedení, rozvodny a transformovny, ale i tento druh majetku. Důvodem k tomuto rozhodnutí je skutečnost, že v oblasti budov – napříč celým stavebnictvím u nás i ve světě – je implementace metody BIM nejdále.

Závěr

Všechny zmíněné procesy implementace metody BIM jsou na začátku a ČEPS stojí před několikaletým úsilím. V rámci tohoto postupu se zároveň snažíme o spolupráci s klíčovými hráči v oblasti BIM, zejména s Českou agenturou pro standardizaci, provozovateli distribučních soustav v rámci ČSRES a Evropskou sítí provozovatelů elektroenergetických přenosových soustav ENTSO-E. Věříme, že tato vzájemná spolupráce představuje klíčový prvek pro dosažení hlavních přínosů metody BIM.

Ing. Zdeněk Hruška
ČEPS, a. s.