Moderní měřící techniky v ZEVO

publikováno:
autor:
Měření surového plynu (MERCEM300Z a MCS300P HW) Měření surového plynu (MERCEM300Z a MCS300P HW)

Zařízení pro energetické využití odpadu (ZEVO), které se často ne úplně správně nazývá spalovna, potřebuje ke svému správnému a efektivnímu provozu různá měření. Kromě zákonného měření emisí jsou to i měření procesní, která slouží k optimalizaci procesu spalování a efektivnímu čištění spalin. Firma SICK nabízí kromě všeobecně známého měření emisí i další moderní přístroje pro měření v procesu spalování a čištění.

Procesní měření v ZEVO

Procesní měření před pračkou spalin detekuje vysoké množství HCl a SO2. Surový plyn se čistí vstřikem hydrogenuhličitanu či hydroxidu vápenatého, čímž se snižuje vysoké množství nežádoucích látek pro splnění evropské normy ELV (Emission Limit Values), viz. tabulka 1.

Pro odstranění rtuti je přidáno aktivní uhlí. MCS300P HW měří zároveň SO2, HCl, H2O a případně O2. Pomocí Zeemanovy měřící metody, MERCEM300Z měří rtuť bez křížové citlivosti, dokonce i při vysokých koncentracích SO2. Měření je stabilní a s nízkými nároky na údržbu. Zásahem operátora můžou být tak v poměrně krátkém čase sníženy špičkové hodnoty koncentrace rtuti (> 3 000 μg / m3) pod povolené limity BREF (tabulka 1). Tato měření značně přispívají ke snížení provozních nákladů na používaná redukční činidla.

Emisní měření v ZEVO

Kombinovaná sonda CP100 umožňuje kombinovat měření prachu, průtoku, tlaku a teploty v kouřovodu s minimálním nárokem na prostor. Toto řešení zahrnuje instalaci přístroje DUSTHUNTER SP100 (metoda rozptýleného světla), FLOWSIC100 PR (ultrazvuková měřící sonda) a snímače teploty a tlaku PT100 na kombinované přírubě (DN250 PN6). Parametry tlaku a teploty jsou nezbytné pro přepočet normálových hodnot. Zbytečně se pak přidávají další spoje či příruby. Toto řešení šetří prostor a je vhodné pro aplikace, kde je vyžadováno redundantní řešení měřicích přístrojů.

MCS100FT (měřicí princip FTIR) průběžně měří komponenty pomocí extraktivní metody horkého plynu: HCl, CO, NOx jako součet NO a NO2, SO2, NH3, O2, H2O, CO2, TOC a HF. Pro přepočet na normálové hodnoty se měří i H20 a O2. Test QAL3 lze provést bez kalibračních plynů za použití certifikovaného integrovaného filtru. Dle posledních dokumentů WI BREF bude i v Evropě požadováno kontinuální měření rtuti. Proto má extraktivní plynový analyzátor MERCEM300Z jeden z nejmenších certifikovaných měřicích rozsahů ze všech měřicích systémů schválených podle EN 15267-3, a to v rozmezí od 0 do 10 μg/m3 celkového obsahu rtuti. Je také vhodný pro nepřetržité sledování budoucích hodnot ELV uvedených v novém WI BREF, v rozsahu hodnot 5 až 20 μg/m3. Největší výhodou zařízení MERCEM300Z je, že zoxidovanou rtuť přeměňuje na rtuť elementární a to bez přidání chemikálií či použití konvertorů. Tento fakt významně snižuje nároky na údržbu ve srovnání se všemi ostatními měřicími systémy.