Kybernetická bezpečnosť v praxi

Kybernetická bezpečnosť (KB) patrí v poslednom období medzi najdiskutovanejšie bezpečnostné témy a v dnešnej spoločnosti sa stala priam fenoménom. Je to prirodzená reakcia na aktuálny dramatický nárast kyber-kriminality a kyber-hrozieb. Dôležité je si na úvod povedať, že kybernetická bezpečnosť je kľúčovou a neodmysliteľnou súčasťou prevádzkovej bezpečnosti systémov a má priamy vplyv na poskytovanie tzv. základnej služby.

Cieľová skupina: Informácie o kybernetickej bezpečnosti sú určené pre vrcholových manažérov, zodpovedných pracovníkov útvarov IT, energetiky, stratégií, plánovania, investícií, obstarávania ako aj manažérov prevádzky, údržby a technických pracovníkov.

Informácie o kybernetickej bezpečnosti priemyselných systémov sú nevyhnutné aj pre projektantov, dodávateľské spoločnosti a výrobcov zariadení.

Vzhľadom na komplexnosť témy sa budeme kybernetickej bezpečnosti venovať v seriáli článkov.

Cieľ tejto prvej časti je poskytnúť základné informácie a praktické skúsenosti z auditov KB (kybernetickej bezpečnosti) spoločností PZS (prevádzkovateľov základnej služby).

Na Slovensku je v súlade so zákonom, resp. vyhláškami NBÚ (národný bezpečnostný úrad) evidovaných viacej ako 1500 spoločností PZS zaradených do 11-sektorov:

 • Bankovníctvo
 • Doprava
 • Digitálna infraštruktúra
 • Elektronické komunikácie
 • Energetika Infraštruktúra finančných trhov
 • Pošta
 • Priemysel
 • Voda a atmosféra
 • Verejná správa
 • 11.Zdravotníctvo

Aktuálny zoznam spoločností PZS je uvedený ZDE.

Všetky tieto spoločnosti PZS majú okrem iného povinnosť vykonať audit KB (poznámka redakcie: nejedná sa o ISO 27001).

Autorizovaní audítori vykonávajú audit podľa metodiky vypracovanej NBÚ, resp. KCCKB (Kompetenčné a Certifikačné Centrum Kybernetickej Bezpečnosti).

Úlohou auditu je posúdiť, či sú v organizácii PZS zavedené a dodržiavané opatrenia KB v súlade s vyhláškami NBÚ č. 362/2019 a Úradu podpredsedu vlády SR č. 179/2020.

Posudzuje sa celkovo 266 oblastí pričom hodnotenie audítora môže byť na každú oblasť len jedna z nasledovných možností: „súlad/nesúlad/ čiastočný súlad/neaplikovateľnosť“.

Zistenia z auditov KB v spoločnostiach – PZS (zdroj ISACA Slovakia Chapter).

Najčastejšie nálezy a zistenia audítorov sú:

 • nedefinovaná stratégia KB, chýbajúca bezpečnostná dokumentácia,
 • nepochopenie a nepodpora z pozícia najvyššieho manažmentu,
 • neexistencia pozície manažéra KB,
 • nesprávne prepojenie pozície manažéra bezpečnosti s operatívnym riadením IT,
 • absencia vzdelávania v oblasti informačnej bezpečnosti,
 • chýbajúce mechanizmy riadenia aktív, hrozieb a rizík,
 • chýbajúci monitoring sietí a logovanie udalostí KB,
 • neexistencia procesov riešenia incidentov a kontinuity činností,
 • zastarané technológie nepodporujúce KB (predovšetkým v časti OT systémov),
 • chýbajúce systémové riešenia (segmentácia sietí, hardening systémov, šifrovanie, zálohovanie a pod.)
 • závislosť prevádzkovateľov na dodávateľoch (vendor-lock-in)

Výsledky prvých zrealizovaných auditov priniesli aj zaujímavú štatistiku:

 • Verejná správa a inštitúcie: súlad 7%, nesúlad 85%, čiastočný súlad 5%, (Maximálny súlad 90%, minimálny súlad 5%)
 • Súkromný sektor: súlad 79%, nesúlad 3%, čiastočný súlad 16% (Maximálny súlad 93%, minimálny súlad 9%)

Okrem rozdielov medzi inštitúciami verejnej správy a súkromným sektorom, poukázali zistenia audítorov aj na veľký rozdiel úrovne implementácie KB v systémoch IT a OT. Kým pri systémoch IT je problematika KB riešená už dlhodobo, v systémoch OT je implementácia KB na veľmi nízkej až žiadnej úrovni.

V nasledujúcich častiach sa budeme sústrediť na ďalšie otázky kybernetickej bezpečnosti:

 • Identifikácia a kategorizácia systémov IT/OT, právne aspekty KB,
 • Hrozby a zraniteľnosti systémov, mýty a povery o KB,
 • Overené štandardy a koncepcie riešenia KB, „best practice“,
 • a ďalšie aktuálne témy.

V prípade záujmu o bližšie informácie k téme KB, resp. záujem o riešenie KB vo vašej spoločnosti, kontaktujte autora článku alebo vydavateľa odborného časopisu.

Ing. Juraj Koreň,
konzultant špecialista, školiteľ,
architekt kybernetickej bezpečnosti
OT systémov