Energetika v Indii a jaké příležitosti nabízí českým exportérům

Solární panely v severní Indii Solární panely v severní Indii

O energii začne v Indii expat přemýšlet nikoliv při placení složenek, ale především díky častým výpadkům elektřiny v průběhu celého dne. Situace je pochopitelně rozdílná ve velkých aglomeracích (soustředí se zde spotřeba jak průmyslová, tak spotřeba domácností) a na venkově, kde až 200 mil. obyvatel žije bez přístupu k elektřině.

Indie razantně uniká kategorii rozvojové země, rozvoj ovšem není plošný a zaostávání se týká především odlehlých a venkovských oblastí, ale i mnohá předměstí velkých měst pozbývají úrovně tohoto století spotřebou i životním prostředím. Spotřeba energie je v těchto zemích nezbytným faktorem pro růst ekonomiky a rozvoj. Ačkoliv stoupá výroba energie na obyvatele, v posledním desetiletí o 8 %, využití energie k růstu HDP (vyjadřováno koeficientem energetické intenzity) nadále zůstává velmi nízké a řadí Indii na dno této statistiky. Největším spotřebitelem energie (58 %) je stále ještě energeticky náročný průmysl.

Od roku 2013 si Indie udržuje pozici 3. největšího spotřebitele celkové energie a má ambici být do roku 2035 vůbec největším spotřebitelem a producentem zároveň. Vysoká spotřeba energie a technologická úroveň energetického sektoru Indii bohužel řadí i k největším producentům skleníkových plynů. Především z důvodu převažujícího spalování fosilních paliv - 59,8 % elektrické energie pochází z tepelných elektráren a situaci zhoršuje nízká kvalita uhlí a lignitu. Vládní program z roku 2018 (The National Electricity Plan) na podporu využívání rozsáhlých obnovitelných zdrojů dokonce uvádí, že Indie nebude již potřebovat další konvenční energetické zdroje a s jejich rozsáhlejší výstavbou se počítá až po roce 2027. Plán tak dává zelenou pouze obnovitelným zdrojům. V několika málo letech se dokončí výstavba tepelných elektráren s výkonem 50 000 MW a zároveň se odstaví výkon 48 000 MW nevyhovujících a zastaralých tepelných zdrojů. 

Energetický mix 2018

Zmínka již byla o podílu fosilních zdrojů v energetickém mixu, který jasně směřuje k nárůstu obnovitelných zdrojů. Indie si uvědomuje svůj podíl na znečišťování ovzduší v globálním měřítku, ale též z pohledu každodenní reality života především ve městech, z nichž mnohá se kvalitou prostředí pohybují na chvostu v celosvětovém měřítku. Řešení je však postupné především z důvodu omezených finančních zdrojů. Druhou příčku zdrojů obsazuje elektřina produkovaná z vodních elektráren (14 %). Indie disponuje velkými vodními toky vhodnými pro energetické využití, ale je tomu především v oblastech s menší koncentrací průmyslu a tak je potřebné zdroje napojovat na centrální síť. Jedná se hlavně o toky přivádějící vodu z hor na severu subkontinentu. Výroba elektřiny z plynu dosahuje 8 %, ale nepředpokládá se rostoucí podíl v mixu. Zdroje plynu jsou totiž omezené a stále existuje velká poptávka po plynu ze strany domácností a dopravy, jelikož je úspěšně podporována náhrada PHM plynem především ve městské hromadné dopravě. Jaderná energie si stále ještě neprosadila svoje proklamované postavení, vládní předpoklad je pětina do roku 2030, a vytváří podíl 3,2 %.

Indie má mnoho zdrojů určených ke spalování nafty. Ty jsou určené jako záložní zdroje pro případ krátkodobých výpadků energie. Spotřeba z těchto zdrojů tvoří více než 0,3 % celkové produkce elektřiny.

Obnovitelné zdroje jsou zcela pochopitelně i v Indii součástí energetického mixu a těší se vládní podpoře na úrovni států i celosvazové energetické politiky. Loni jejich podíl tvořil více než 16 % celkové energetické produkce.

Pohled na energetické sektory

Uhlí, ropa, plyn

K udržení ekonomického růstu je zapotřebí dostatek energie, ta pochází ze dvou třetin právě ze spalování uhlí. K tomu je plánována roční těžba okolo 750 mil. tun uhlí (převážně lignitu), v roce 2030 by se mělo těžit již 2000 mil. tun. Indie dováží okolo 75 mil. tun uhlí, ovšem díky zlepšenému managementu těžby dovoz meziročně klesá o 3 %. Zdroje uhlí vystačí na další století.

Indie je nucena dovážet ropu především z oblasti zemí Perského zálivu, protože vlastní zdroje pokrývají jen asi 15 % spotřeby. Na druhé straně má země velmi rozsáhlý petrochemický průmyslu a některé produkty i vyváží.

Na moři se indické hospodářství může spolehnout na zásoby zemního plynu. Plyn není běžně rozveden do domácností, kde převažuje používání tlakových nádob se stlačeným plynem. Plyn je poměrně často využíván k pohonům malých vozidel, jako jsou rikši, nebo autobusů.

Elektrická energie a rozvodná síť

Instalovaný výkon (356 GW, duben 2019) je dostatečný, tempo výstavby nových zdrojů udržuje krok s rostoucí spotřebou, přesto se elektrické energie nedostává. To je způsobeno neuspokojivým stavem infrastruktury. Často dochází k výpadkům energie a stále se nedaří elektrifikovat venkov a odlehlé oblasti, kde však žijí desítky miliónů obyvatel. Uspokojivý je na druhé straně stav zásobení elektřinou v nově budovaných průmyslových zónách, tak se investoři nebo výrobci ze zahraničí nemusejí obávat nedostatku energie pro svou výrobu. V roce 2018 byl vyprodukován 1486 TWh, což představuje 1150 kWh na osobu.

Rozsáhlý black-out z července 2012 je již jen vzpomínkou na dobu rozdělených rozvodných sítí. Dnes je soustava pěti sítí řízena a spravována státní společností POWERGRID. Stát však není majoritním producentem elektřiny, jím vlastněné zdroje dodávají pouze třetinu energie vstupující do sítě (50 Hz) a tento podíl s připojením soukromých zdrojů neustále klesá.

Ani indická rozvodná síť není izolovaná od sítí okolních států. Indie nakupuje elektřinu z horských vodních elektráren v Bhútánu, čilá výměna energie probíhá i s Maynmarem nebo s Bangladéšem.

Obnovitelné zdroje a fotovoltaika

Bezesporu si tento sektor zasluhuje velkou pozornost, a to z důvodu ochrany životního prostředí i možnosti poskytovat energii i v odlehlých oblastech, kde by se zavedení tradiční rozvodné sítě jen stěží vyplatilo.

Překvapivě vede v sektoru obnovitelných zdrojů podle výkonu větrná energie s 9,2 %, jejíž kapitálové zabezpečení je poměrně vysoké. Solární energie se podílí na celkové výrobě necelými 4 %. U tohoto poměru zajisté dlouho nezůstane, neboť Indie s třemi sty slunečnými dny má jedny z nejlepších podmínek pro využití slunečních paprsků. Růstu fotovoltaiky brání až rekordně nízká výkupní cena (1,10 Kč za kWh). Solární energie se tak uplatňuje hlavně v odlehlých oblastech nebo v lokální spotřebě bez napojení na rozvodnou síť.

Indie se docela dobře vypořádává s přeměnou odpadů na energii (0,04 % celkové výroby). Ráz krajiny, zvláště v podhůří Himalájí, poskytuje vhodné podmínky i pro malé vodní elektrárny, jejichž produkce (1,4 %) není zanedbatelná, často slouží především lokální spotřebě. Využití biologických odpadů, jako jsou zbytky úrody polních plodin, sláma či slupky z kokosových ořechů se podílí 2,6 %.

Obchod mezi ČR a Indií

Největší propad vzájemné výměny zaznamenaly krizové a postkrizové roky 2011-2013, od té doby obchod roste pozitivně pro oba účastníky. Vzájemná obchodní výměna mezi ČR a Indií dosáhla v roce 2018 výše 34,1 mld. Kč, český export do Indie se na tomto objemu podílel 15,4 mld. Kč.

Role energetiky v hospodářství a v obchodu mezi ČR a Indií

V posledních pěti letech dochází ke změně jednotlivých vývozních položek. Dříve dominantní vývoz obráběcích strojů dnes nahrazují součásti pro výrobu osobních automobilů.

Doba, kdy náš průmysl budoval investiční celky jako cukrovary, plynovody nebo vybavoval celé strojírenské a hutní provozy, patří minulosti. Indie je teritoriem s náročným trhem, nicméně obrovský potenciál (i přes doposud udržovaná omezení a bariéry jako je úroveň dovozních cel) vytváří pro české firmy trh budoucnosti. Firmy se však musí zaměřit na moderní a inovativní produkty a technologie. Výrobky s nízkou přidanou hodnotou obtížně naleznou své uplatnění.

Vývoz energetického vybavení zaznamenal meziroční nárůst 15,8 % s převládajícími položkami, jako jsou kotle na vývin páry a parní turbíny. Největší objem vývozu tvořily v roce 2018 z energetického sektoru elektrická zařízení a jejich součásti k ochraně elektrických obvodů, osvětlovací zařízení a měřící a kontrolní přístroje.

V Indii působí dvě kanceláře agentury CzechTrade - v Mumbaí a Bengalúru. Jejich ambicí je zjednodušení vstupu českých firem na trh Indie. Zatímco mumbajská kancelář v posledním období poskytla poradenské služby firmám uplatňujícím software v energetice, kancelář v Bengalúru se podílí na provozování podnikatelského inkubátoru, ve kterém nachází kancelářské prostory a poradenství především firmy z kategorie MSE.

Agentura každoročně připravuje pro české energetické firmy účast na veletrhu dobývací techniky v Kalkatě, bude tomu tak i letos v listopadu na IME 2019.

Ivan Kameník
ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade v Mumbaí