ŠKODA PRAHA zahájila ve Skupině ÚJV úspěšně

Elektrárna Tušimice Elektrárna Tušimice

ŠKODA PRAHA a.s. se v polovině loňského roku stala součástí technologické Skupiny ÚJV. A společně se jim daří. Prvních osm měsíců spolupráce přineslo zakázky v řádů stovek milionů korun. Portfolio služeb společnosti se rozšiřuje i do dalších odvětví, sleduje i dynamiku vývoje vodíkových technologií nebo fotovoltaiky.

ŠKODA PRAHA ovlivnila během své historie jako generální dodavatel výstavbu řady stěžejních staveb doma i v zahraničí a položila základy energetické soběstačnosti naší země. Skupina ÚJV si od svého nového člena slibuje posílení kapacit pro koordinaci a dodávky technologií na klíč v rámci domácí i zahraniční energetiky a profesionální podporu pro projekty v dalších průmyslových oblastech.

Synergie společných projektů nejen v energetice

Jedním ze zajímavých společných projektů je aktuální výměna technologie cyklotronu (urychlovače částic) v Centru pro pozitronovou emisní tomografii (PET) v Praze. ÚJV Řež dominuje svými třemi cyklotrony ve výrobních PET centrech v Praze, Brně a Řeži produkci radiofarmak v ČR. PET centrum v areálu Nemocnice Na Homolce, dokončené v roce 1999, bylo prvním svého druhu pro střední a východní Evropu. Do rutinní výroby tady ÚJV Řež zavedla své radiofarmakum FDG v roce 2001. Modelový projekt Mezinárodní agentury pro atomovou energii se stal klíčovým impulsem pro rozvoj nových diagnostických metod v Česku. Aby v pražském PET centru mohla ÚJV Řež i v budoucnu vyrábět radiofarmaka v nejvyšší kvalitě, zahájila ŠKODA PRAHA jako generální dodavatel projekt výměny srdce celé technologie – cyklotronu. Součástí prací je kompletní příprava dokumentace a všech povolení, vlastní výměna urychlovače, instalace robustnějších a bezpečnějších stínících prvků a řada souvisejících činností. Výsledkem bude nejen modernizace, ale i prodloužení životnosti celého pracoviště minimálně o dvacet let.

Pod hlavičkou generální dodávky ze ŠKODA PRAHA se právě rozbíhá i náročná zakázka na rekonstrukci jednoho ze stěžejních technologických objektů areálu v Řeži. Budova slouží už od druhé poloviny 20. století pro vědecko-výzkumnou a technickou podporu jaderných provozů. Její součástí jsou komplexy kontrolovaných pásem, která pracují s radioaktivními materiály, včetně unikátních polohorkých a horkých komor pro manipulaci s ozářenými vzorky. Výsledkem rekonstrukce objektu bude modernizace technického stavu, zvýšení bezpečnosti a provozní spolehlivosti technologií, to vše podložené splněním relevantních předpisů, včetně definovaných ekologických limitů. Dodávku vysoce specializovaných prací na klíč provede ŠKODA PRAHA ve dvou fázích. Ty zahrnují projekční a inženýrské práce, zajištění potřebných veřejnoprávních povolení a vlastní realizaci rekonstrukce, včetně koordinace řetězce subdodavatelů. Hotovo by mělo být v roce 2025.

S novým vlastníkem získala ŠKODA PRAHA i přístup k významnému know-how v oblasti vodíkových technologií. Budoucí podpora pro jeho implementaci v energetice a v dopravě je dalším očekávaným přínosem nováčka do Skupiny ÚJV.

Zakázky pro kritickou infrastrukturu i udržitelnost

ŠKODA PRAHA v rámci Skupiny ÚJV pokračuje v práci pro ČEZ. Letošní jaro přineslo například dlouhodobou smlouvu na výměnu usměrňovačů a střídačů na elektrárně Dukovany. Tato zařízení, budou postupně vyměněna za nové typy, které posílí bezpečné a spolehlivé napájení všech bezpečnostních systémů. Rozsáhlá zakázka zahrnuje vypracování obsáhlé dokumentace a vlastní realizační část. Vzhledem k tomu, že výměny budou probíhat v náročném harmonogramu během odstávek, vyžadují práce profesionální předrealizační přípravu a bezchybné provedení všech dvanácti dílčích částí. Výměny zařízení v dodavatelském režimu na klíč budou probíhat až do roku 2027.

Vloni byl pro nový zdroj Dukovany zpracován i plán organizace výstavby s optimalizací využití ploch staveniště a zařízení staveniště. V roce 2020 ŠKODA PRAHA úspěšně dokončila také sanaci retenční nádrže Býšov pro elektrárnu Temelín.

Kromě prací na jaderných zdrojích se ŠKODA PRAHA věnuje i zakázkám z oblasti nízkoemisní energetiky a ekologizace. Mezi ty důležité patří studie proveditelnosti na výstavbu paroplynových cyklů. Několik komplexních studií umístění nových paroplynových cyklů pro české investory má už společnost na kontě. Na paroplynové elektrárně Počerady zrealizovala ŠKODA PRAHA vloni také sanaci vnitřního pláště chladící věže.

S ohledem na současné trendy v energetice se ŠKODA PRAHA zapojila i do segmentu fotovoltaických elektráren. Klíčovým zákazníkem v této oblasti je ČEZ Obnovitelné zdroje. Prozatím se jedná hlavně o zpracování projekční dokumentace. Výbornou práci odvedl tým ŠKODA PRAHA například na připravovaných projektech FVE Ledvice 55 kWp, FVE Dukovany Carport 700 kWp, FVE Ervěnice 12 MWp, FVE Tušimice 2MWp.

Ambice na mezinárodní projekty společnost nevzdává. V Turecku například pokračují práce společnosti v roli „owners engineer“ na projektech YATAGAN (elektrárna o výkonu 3x220MW), YENIKOY (elektrárna o výkonu 2x220 MW) a KEMERKOY (elektrárna o výkonu 3x220 MW).

Alena Rosáková,
Skupina ÚJV