„Naše baterie umí poskytovat služby pro výkonovou rovnováhu. Je to milník pro celý energetický trh,“

publikováno:
Bateriové úložiště bylo v době uvedení do provozu největší baterií v České republice. Bateriové úložiště bylo v době uvedení do provozu největší baterií v České republice.

je přesvědčený Ivo Nejdl, předseda představenstva C-Energy Group a.s., v jejímž portfoliu je i zdroj v Plané nad Lužnicí. Zeptali jsme se ho proto na vývoj celého projektu a další investiční plány skupiny, do níž patří mj. i Teplárna Tábor, kterou čeká konverze parních rozvodů na horkovody.

Jak velký milník je pro C-Energy, že může používat velkokapacitní baterii v Plané nad Lužnicí pro služby výkonové rovnováhy?
Bateriové úložiště C-Energy bylo v době uvedení do provozu největší v ČR. Výkon ovšem není tak podstatný, milník pro celý energetický trh představuje skutečnost, že se stala vůbec prvním zařízením na skladování elektrické energie využívaným pro poskytování služeb výkonové rovnováhy. Zároveň dokáže toto úložiště díky spojení s instalovanou fotovoltaickou elektrárnou jako vůbec první v České republice využít elektřinu vyrobenou v obnovitelném zdroji k poskytování služeb výkonové rovnováhy.

Můžete popsat genezi projektu, jaké technologie jste použili a jak probíhalo testování?
První úvahy o zapojení bateriového úložiště přišly v roce 2017. Cesta od prvotního záměru k jeho realizaci pak byla velmi rychlá, do provozu jsme úložiště uvedli již v září 2019. Unikátnost aplikace bateriového úložiště v CEnergy Planá spočívá zejména v jeho zapojení vedle stávajícího zdroje, kdy při relativně nízké kapacitě poskytuje baterie velký výkon, a přitom umožňuje účinně optimalizovat pokrývání špiček spotřeby elektrické energie zákazníků C-Energy a zajišťuje služby výkonové rovnováhy.

Úložiště je postaveno na technologii SIESTORAGE (Siemens Energy Storage) od společnosti Siemens. Zahrnuje řídicí systémy, Li-Ion bateriové články, rozvaděče, střídače/měniče, transformátory, napájení vlastní spotřeby a další pomocné systémy. Celé akumulační zařízení je umístěno ve venkovním prostředí ve třech kontejnerech. Má garantovaný výkon 4 MW a využitelnou minimální kapacitu ve výši 2,5 MWh po dobu 10 let.

Co vše je zdroj v Plané schopný pálit a jaký je instalovaný výkon?
V současné době je na zdroji instalováno 6 plynových kogeneračních jednotek výrobce Rolls Royce, z toho čtyři jednotky, každá o elektrickém výkonu 9,25 MWe, byly instalovány již v roce 2014. Instalace dalších dvou plynových kogeneračních jednotek s jednotkovým elektrickým výkonem 11,5 MWe byla dokončena v roce 2020, přičemž se jedná o vůbec první instalaci nejmodernějšího a největšího plynového motoru výrobce Rolls Royce. Nová generace motorů Rolls Royce dosahuje účinnosti při výrobě elektrické energie vyšší než 50 %, v procesu kombinované výroby elektřiny a tepla pak dosáhne účinnosti vyšší než 84 %. 

Vedle toho je na zdroji instalována parní turbína o elektrickém výkonu 26 MWe, jejíž celková rekonstrukce s cílem zvýšit účinnost byla provedena v roce 2015 v souběhu s instalací dvou moderních roštových kotlů s prvky fluidní techniky, ve kterých je v současné době spoluspalována biomasa s hnědým uhlím. Je předpoklad, že v budoucnu budou tyto roštové kotle dále upraveny na možnost až 100% spalování biomasy.

V roce 2019 byla dále instalována spalovací jednotka EVECONT, která využívá pro výrobu tepla spalování nerecyklovatelných plastů, které by jinak musely být uloženy na skládku. Vyrobené teplo z této jednotky je využito pro vlastní spotřebu zdroje a snižuje spotřebu fosilních paliv.

Kombinace všech instalovaných zdrojů na výrobu elektrické energie na energetickém zdroji C-Energy v Plané nad Lužnicí, tzn. šesti plynových kogeneračních jednotek, parní turbíny a bateriového úložiště umožňuje prakticky celý instalovaný elektrický výkon těchto zdrojů, dosahuje 90 MWe.

Jaké je reálné využití pro ČEPS jako provozovatele přenosové soustavy?
Z celkového instalovaného výkonu 90MW může být 70MW v pětiminutové výkonové rezervě. To vše při zajištění dodávek tepla v celé táborské aglomeraci. V parametrech flexibility při schopnosti dodávat teplo jak průmyslovým odběratelům, tak domácnostem, nemá zdroj v České republice obdoby.

Kolik jste již do Plané investovali?
Do modernizace energetického zdroje v Plané nad Lužnicí investovala skupina C-Energy od roku 2012 více než 2 miliardy korun. I proto dnes patří k nejmodernějším závodům pro výrobu energií v regionu střední a východní Evropy.

Jak vás zasáhla aktuální zdravotní krize a změnila vaše vnímání energetiky, resp. kam by se C-Energy měla ubírat?
Mimo běžných provozních záležitostí, které se dotkly i ostatních podniků v oboru, nás koronavirová krize zatím zasáhla snížením odběrů tepla některých našich klientů. Nicméně nejde o dramatické výpadky. Dlouhodobým posláním skupiny C-Energy je určovat trendy ve využití moderních a ekologických technologií ve výrobě energií. Věříme, že toto poslání v Plané nad Lužnicí úspěšně rozvíjíme, dnes patří tento zdroj k nejmodernějším závodům pro výrobu energií v regionu střední a východní Evropy. Komplexní rekonstrukci a modernizace původně čistě uhelného zdroje a také všech rozvodů tepla v rámci rozsáhlé sítě centrálního zásobování teplem v dané oblasti, která probíhá od roku 2014, vedla ke snížení všech rozhodujících emisí - SO2, NOx a prachových částic – o 80 - 90 procent. Koronavirová krize -respektive ekonomická recese - podle nás povede k rychlejšímu útěku od uhlí k jiným palivům, především plynu, biomase a odpadu. My činíme všechny kroky, abychom byli na svět bez uhlí připraveni.

Získali jste majoritu v Teplárně Tábor, jaké máte investiční plány a co od spojení nedalekých energetických zdrojů v Plané a Táboře očekáváte? Jak pokračuje rekonstrukce horkovodů?
Akvizice přinese důležitou stabilizaci v oblasti dodávek tepla a energií v aglomeraci Tábor – Sezimovo Ústí – Planá nad Lužnicí. Sjednocení centrálního zásobování teplem s odběrem téměř 900 tisíc GJ ročně znamená také významný ekologický přínos do budoucnosti. Aktuálně jsme dokončili propojení obou rozvodných soustav a zahájili jsme projektové přípravy rekonstrukce horkovodů v Táboře. Pokud se vše podaří, v období následujících dvou let dojde podle těchto záměrů ke kompletní konverzi parních rozvodů v Táboře na horkovodní. Investice za více než 200 milionů korun by přinesla zásadní snížení energetických ztrát a vytvořila prostor pro snížení cen pro odběratele centrálního tepla v Táboře. Současně plánujeme postavit nový plynový kotel v Plané a postupně přejít od uhlí k biomase.

Díváte se i po dalších akvizičních příležitostech?
Samozřejmě příležitosti sledujeme, i když je pravdou, že v Táboře a Plané nad Lužnicí máme ještě stále hodně nerealizovaných plánů.

Co si myslíte o současném postavení teplárenství v energetické soustavě ČR a jaká je budoucnost centrálního zásobování teplem?
Teplárenství má samozřejmě obrovský význam. Pokud se nepletu, dodávají teplárny přibližně třetinu celkového tepla pro české domácnosti a přispívají tak zásadní měrou ke
zlepšení potřebných parametrů čistoty ovzduší. Technologie čištění spalin bude na velkých zdrojích centrálního zásobování vždy na podstatně vyšší úrovni, než u lokálních zdrojů vytápění. Dalším obrovským přínosem pak může být využití stávajících tepláren v oblasti energetického využití odpadů. Skládkování jednou skončí a obce budou řešit, co s odpadem na svém území. Věřím, že budování menších ZEVO a využití odpadu v blízkosti místa jeho vzniku má podstatně větší smysl, než budování velkých spaloven, do kterých se dopravuje odpad často na vzdálenost stovek kilometrů.

V jaké fázi je spolupráce na jednotce EVECONT?
Zařízení EVECONT pro environmentálně šetrné využití materiálově nevyužitelného plastového odpadu již v Plané stojí a probíhá poslední fáze testování a ladění technologií. Do ostrého provozu ji uvedeme v horizontu několika týdnů a produkce tepla z této jednotky bude ekologičtější, než při běžném spalování uhlí. Jen v Plané nad Lužnicí přispěje k dalšímu snížení produkce emisí o více než 13 tisíc kilogramů ročně.


C-Energy Planá v kostce:

  • -90 % emisí od roku 2012
  • 90 MW elektrického výkonu
  • 500 tis. GJ tepla za rok

Profil technologií zdroje C-Energy Planá

  • Šest plynových kogeneračních jednotek Rolls Royce patří mezi technické finesy C-Energy. Svým výkonem i počtem jsou zdaleka největším energetickým zdrojem tohoto typu v České republice. První čtyři jednotky byly uvedeny do provozu v roce 2014. Každá má výkon 9,25 MW a váží 133 tun. Z nulového výkonu jsou schopny najet na maximum a následně se připojit do sítě vysokého napětí do pěti minut. Další dva plynové motorgenerátory Rolls Royce uvedené do provozu v roce 2020 mají jednotkový výkon 11,5 MW. V Plané nad Lužnicí se v roce 2019 jednalo o zcela první instalaci těchto největších motorgenerátorů nového typu od firmy Rolls Royce na světě. Při výrobě elektrické energie dosahují účinnosti vyšší než 47 %, v procesu kombinované výroby elektřiny a tepla pak účinnost přesahuje 84 %.
  • Bateriové úložiště C-Energy Planá má výkon 4 MW a kapacitu 2,5 MWh a je instalováno ve spojení s fotovoltaickou el ektrárnou o výkonu cca 0,6 MWe. Průměrný elektromobil by na jedno nabití podobné baterie ujel 12 500 km (cca vzdálenost z Plané nad Lužnicí do kambodžského Phnompenhu). Při relativně nízké kapacitě poskytuje baterie velký výkon, a přitom umožňuje účinně optimalizovat pokrývání špiček spotřeby elektrické energie zákazníků C-Energy a zajišťuje služby výkonové rovnováhy.
  • Parní turbína o elektrickém výkonu 26 MWe zvyšuje účinnost v kombinaci s dvěma moderními roštovými kotly s prvky fluidní techniky, ve kterých je v současné době spoluspalována biomasa s hnědým uhlím. V budoucnu budou tyto roštové kotle dále upraveny na možnost až 100% spalování biomasy.
  • Pilotní jednotka EVECONT je před spuštěním ostrého provozu. Umožní přeměnit na energii až 2 400 tun dále nerecyklovatelného plastu za rok. Nahrazení fosilních zdrojů spalováním plastů přispěje v Plané nad Lužnicí k dalšímu snížení produkce emisí o více než 13 tisíc kilogramů ročně.