Rekonstrukce elektrické stanice Kočín

Nová část R 420 kV – lanové přípojnice Nová část R 420 kV – lanové přípojnice

Společnost ČEPS průběžně realizuje rozsáhlý investiční program s cílem rozvíjet českou přenosovou soustavu tak, aby byla plně připravena na zvyšující se nároky spojené s vývojem v energetickém sektoru. V rámci tohoto rozvoje ročně investuje přibližně 5 miliard Kč. Jednou z důležitých investičních akcí posledních let je rozšíření a rekonstrukce TR Kočín v Jihočeském kraji, která se nedávno přehoupla do druhé poloviny realizace.

Elektrická stanice Kočín byla uvedena do provozu v roce 1995, primárně pro vyvedení výkonu dvou jaderných bloků elektrárny Temelín a zajištění rezervního napájení vlastní spotřeby elektrárny, čímž se okamžitě stala významným uzlem přenosové soustavy. Po více než dvacetiletém provozu byla v roce 2017 zahájena investiční akce s názvem „TR KOČÍN – rozšíření a rekonstrukce, přeústění vedení“. Jejím cílem je celková obnova zařízení, rozšíření pro rozvojové záměry společnosti ČEPS i umožnění případného budoucího připojení dalších zdrojů z lokality elektrárny Temelín. Realizaci akce zajišťuje konsorcium firem, které zvítězilo ve veřejné zakázce. Jeho členové i jejich subdodavatelé jsou osvědčenými zhotoviteli obdobných zakázek pro energetiku.

Akce začala před necelými čtyřmi lety

Rekonstrukce stanice byla zahájena na jaře 2017 hrubými terénními úpravami, kdy bylo nutné upravit okolní krajinu tak, aby se nové rozvodny daly správně usadit do terénu. Vzhledem k členitosti terénu se R 420 kV nachází v nové části pod úrovní původní krajiny, naopak rozšíření R 123 kV bylo vybudováno na násypu. Během zemních prací se přemístí celkem 100 000 m3 zeminy, přičemž projekt je optimalizován tak, aby jí na řízené skládky bylo třeba odvézt co nejmenší množství.

Rozvodna 420 kV bude rozšířena z původních 18 na 24 polí. Oproti původnímu rozsahu tak zvolené technické řešení v budoucnu umožní připojení nového dvojitého vedení do stanice Mírovka u Havlíčkova Brodu, zdvojeného stávajícího vedení do Přeštic, nového vedení do Slavětic a zdvojení vedení do stanice Dasný. V rozvodně bude připraveno další stání pro druhou kompenzační tlumivku 400 kV a nový instalovaný transformační výkon bude 2 x 350 MVA. Zároveň bude vytvořena prostorová rezerva pro případné zaústění dvou blokových vedení z lokality elektrárny Temelín, pokud dojde k výstavbě nových zdrojů v jejím areálu.

V rozvodně 123 kV proběhne navýšení počtu polí ze 17 na 21. Rozšíření umožní zdvojit stávající distribuční vedení a vytvořit rezervu pro budoucí rozvoj jak na straně spotřeby, tak na straně výroby elektrické energie.

Původní silová a sekundární technika dosáhla plánované technické životnosti a pro některé systémy ukončují jejich výrobci technickou podporu. Rekonstrukce proto přinese také jejich výměnu tak, aby nebyla snížena technická spolehlivost rozvoden a zařízení bylo stále bezpečným prvkem přenosové soustavy.

Práce na rozvodnách 123 kV a 420 kV jsou v polovině

V rozvodně 420 kV doposud probíhaly hlavní stavební práce vedle stávající rozvodny. Byla vybudovaná první polovina rozvodny, do které se postupně převádí veškerý provoz a přeúsťují všechna stávající vedení tak, aby v roce 2021 mohla být stará rozvodna zbourána a na jejím místě postavena druhá polovina. V nové části je již v provozu nový transformátor 400/110 kV a v polovině října bylo dokončeno stěhování čtyř jednotek kompenzační tlumivky 400 kV. Tlumivka byla úspěšně uvedena pod napětí a předána do dispečerského řízení. Tento krok znamená, že rekonstrukce stanice se nachází přibližně ve své polovině. Přes zimní období 2020–2021 budou ještě nová a stará rozvodna propojeny a provozovány jako jeden celek. V tomto období budou také probíhat přípravné stavební práce bez vlivu na provoz přenosové soustavy.

V rozvodně 123 kV byla postavena tři nová pole navazující na původní rozvodnu. Postupně se ze starých polí přeúsťují vedení do polí nových a ta původní se uvolňují k rekonstrukci. Nová i stará část rozvodny musí být stále propojeny aspoň jedním systémem přípojnic, aby tvořily celek. Hlavním důvodem je nepřetržité zajištění napájení vlastní spotřeby elektrárny Temelín a čerpací stanice Hněvkovice. Tento požadavek znamená, že nad vlastním staveništěm jsou stále „živé“ části, jimž se musí přizpůsobovat demontáž stávající technologie, zemní práce, stavební práce a montáž nového zařízení. Tato situace klade vysoké nároky jak na dodavatele, tak na společnost ČEPS, která musí zajistit bezpečné podmínky pro práce a veškeré koordinace provozu rozvodny.

Oproti původnímu koncepčnímu řešení se v obou rozvodnách nově decentralizovala sekundární technika. Původní rozvodny mají systém řízení, chránění a napájení umístěn centrálně v budově společných provozů. Kabeláž je pak vedena prostřednictvím kabelových kanálů z této budovy k vlastnímu zařízení. Nově má každá rozvodna svůj centrální domek, který spolu s domky sekundární techniky zajišťuje decentralizaci sekundárních systémů. Tímto se optimalizuje množství kabeláže a zvyšuje spolehlivost redundantních systémů.

Úprava tras vedení a další stavební objekty

U obou rozvoden bylo zmíněno přeústění vedení. Se změnou umístění polí v rozvodnách musí dojít i k úpravě tras vedení před rozvodnami. Pro vedení 110 kV se jedná zpravidla o zesílení posledních stožárových konstrukcí a změnu osy zaústění vedení. Úpravy stožárů – zesílení se pak provádí v delším úseku z důvodu instalace dalšího zemnicího lana kvůli plánovanému nárůstu zkratového proudu.

V případě vedení 400 kV jsou změny zaústění podstatně náročnější. Všechna vedení zaústěná do rozvodny 420 kV se musí přesunout z původní do nově vybudované, v dalším kroku se pak část vedení vrátí do původního prostoru rozvodny. Proto jsou některé trasy vedení provizorní a některé konečné. Všechny trasy jsou již nyní optimalizovány tak, aby byly maximálně využity pro plánované rozvojové záměry přenosové soustavy v lokalitě Kočín.

Jako opatření pro zvýšení jaderné bezpečnosti je realizováno odstranění křižovatek lanového propojení transformátorů T401 a T402 do rozvodny 123 kV s blokovými vedeními 400 kV elektrárny Temelín. Propojení transformátorů do rozvodny 123 kV je nově provedeno kabely 110 kV.

Mezi další významné stavební objekty budované v rámci této akce lze zařadit protihlukové stěny, vnitřní komunikace, čističky zaolejovaných vod, systémy zabezpečení a nového LED osvětlení, které výrazně snižuje zatížení okolí světelným smogem.

Součástí stavby je i realizace protipovodňových opatření v obci Malešice. Veškeré srážkové vody a vyčištěná splašková kanalizace jsou svedeny do Malešického potoka, který touto obcí protéká. Přestože i ve vlastní stanici byly zhotoveny retenční nádrže na dešťovou vodu, musí být další opatření realizována také v obci. Na jejím okraji je proto obnovena retenční nádrž, v celé obci se provedly úpravy pro zvýšení průtoku koryta potoka a na jejím konci proběhla úprava propustků pod komunikací.

Závěr

Investiční akce „TR KOČÍN – rozšíření a rekonstrukce, přeústění vedení“ pokračuje podle původního harmonogramu. Ani během nouzových stavů v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 nedošlo k jejímu zpoždění či jiným komplikacím. Předpokládané ukončení rekonstrukce je plánováno na konec roku 2023. V rámci elektrické stanice bude následovat obnova stávajících budov, aby bylo zajištěno optimální využití uvolněných technologických prostorů.

Ing. Jiří Hrbek
Ing. Karel Čížek
ČEPS, a. s.


TR Kočín
Elektrická stanice Kočín se skládá ze dvou rozvoden, a to 420 kV a 123 kV. Do rozvodny 420 kV jsou přivedena dvě bloková vedení elektrárny Temelín a jejich výkon se přenáší do dalších stanic přenosové soustavy – do nejbližší stanice Dasný propojené se stanicí Slavětice, dále pak do stanic Přeštice, Řeporyje a Chodov. Je tak umožněno vyvedení výkonu elektrárny v rámci Jihočeského, Jihomoravského, Západočeského a Středočeského kraje. Jako významný uzel přenosové soustavy zajišťuje vnitrostátní přenos i mezinárodní tranzit elektrické energie. Ve stanici Kočín byly doposud instalovány dva transformátory 400/110 kV, každý s výkonem 250 MVA, a jedna kompenzační tlumivka 400 kV. Transformátory napájí rozvodnu 123 kV, z níž prostřednictvím dvou vedení probíhá vysoce důležité rezervní napájení vlastní spotřeby elektrárny Temelín a napájení čerpací stanice Hněvkovice zajišťující dodávku chladicí vody pro elektrárnu. Dalšími dvěma vedeními je rozvodna 123 kV Kočín propojena s distribuční rozvodnou 123 kV Dasný, což zvyšuje spolehlivost rezervního napájení v uzlu Kočín. Zároveň je do rozvodny 123 kV Kočín zaústěno několik vedení distribuční soustavy v majetku společnosti E.ON Distribuce.