Zdvojení vedení V450 mezi rozvodnami Výškov a Babylon posílilo spolehlivost přenosu elektřiny

Stavba nového stožáru Stavba nového stožáru

Společnost ČEPS koncem loňského roku uvedla do provozu dvojité vedení 400 kV V450/V428 mezi rozvodnami Výškov v Ústeckém kraji a Babylon v Libereckém kraji. Realizace této investiční akce probíhala od června 2021 do listopadu 2022, a to plně ve stávající trase původního vedení.

Zdvojení vedení V450 mezi rozvodnami Výškov a Babylon posílilo spolehlivost přenosu elektřiny.

Společnost ČEPS koncem loňského roku uvedla do provozu dvojité vedení 400 kV V450/V428 mezi rozvodnami Výškov v Ústeckém kraji a Babylon v Libereckém kraji. Realizace této investiční akce probíhala od června 2021 do listopadu 2022, a to plně ve stávající trase původního vedení.

Původní jednoduché vedení bylo v době uvedení do provozu v roce 1974 mnohem delší, přenášelo elektrickou energii o napěťové hladině 400 kV z rozvodny Výškov až do rozvodny Krasíkov v Pardubickém kraji. Jednalo se o atmofixové (z patinující oceli) stožárové konstrukce typu Portál.

V osmdesátých letech minulého století bylo toto vedení postupně zaústěno do nově vznikajících rozvoden 420 kV Babylon, Neznášov a Bezděčín. Z původního vedení vznikla vedení čtyři: V450, V451, V452 a V453.

Harmonogram akce

  • 12/2007–12/2008 územně technická studie
  • 02/2010–08/2012 EIA (včetně projednání, posudku a stanoviska MŽP)
  • 07/2013 záměr akce
  • 10/2014–12/2015 zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí
  • 10/2018 získání územního rozhodnutí
  • 7/2018–8/2019 zpracování dokumentace pro stavební povolení
  • 05/2021 získání stavebního povolení
  • 06/2021–11/2022 realizace akce 11/2022 uvedení do provozu (předčasné užívání)
  • 09/2023 dokončení aplikace ochranného nátěrového systému
  • 11/2023 získání kolaudačního souhlasu

Zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti

ČEPS se pro výstavbu dvojitého vedení V450/V428 rozhodla z důvodu posílení spolehlivosti přenosu elektrické energie v severozápadních Čechách a zvýšení bezpečnosti přenosu elektřiny v rámci celé České republiky. Zdvojení vedení bylo dále důležité pro přenos elektřiny vyrobené v plánovaných obnovitelných zdrojích v Libereckém a Ústeckém kraji.

Při projektování nového vedení se vždy hledá konsenzus mezi ochranou přírody a krajiny a nejschůdnějším, respektive z technicko-ekonomického hlediska nejvýhodnějším řešením. U nového vedení V450/V428 se podařilo 100% zachovat původní trasu vedení V450. Výstavba se řídila všemi zákony platnými pro přípravu a realizaci projektů liniových staveb a vztahovala se na ni veškerá pravidla územního a stavebního řízení včetně posouzení vlivu stavby na životní prostředí (EIA).

Vedení V450/V428 má délku 72,1 km a zahrnuje 214 stožárů, z toho 51 kotevních. Přenosová schopnost vedení je 2 x 2 500 A. Nové pole v rozvodně Babylon bylo již připraveno z doby komplexní modernizace a v rozvodně Výškov jsme provedli rozšíření stávajícího areálu.

Realizace akce byla rozdělena na tři montážní úseky, použitý materiál (fázové vodiče, zemnící lana, izolátorové závěsy a ocelové konstrukce) pocházel od osvědčených výrobců z Evropy.

Stožáry typu Dunaj

Všechny stožáry jsou typové řady Dunaj. Nosné stožáry byly založeny do hloubky cca 2,5 metru, kotevní stožáry do hloubky cca 3,5 metru, přičemž v některých případech jsou základy pilotové. Průměrná plocha základu jednoho stožáru činí cca 93,5 m2.

Nové stožárové konstrukce chrání proti korozi pozinkování a nátěr v odstínech podle požadavků EIA a krajinářského projektu, případně výstražný nátěr podle požadavků armády v souladu s předpisem pro civilní letectví.

V případě fázových vodičů jde o hliníková lana s ocelovou duší typu 2×3×3×490-AL1/64-ST1A. Vedení má dále dvě zemnicí lana. Jedno je kombinované s optickými vlákny typu 195-AL4/42-A20SA-23,5 (celkový počet vláken je 48 ve dvou samostatných kovových trubičkách vždy po 24 vláknech), druhé klasické typu 185-AL1/43-ST.

Na novém vedení jsou použity izolátorové závěsy sestavené z tyčových keramických izolátorů.

Dokončení nátěru v roce 2023

Výstavba si vyžádala investici v rozsahu přibližně dvě miliardy Kč. V současné době je vedení provozováno na základě rozhodnutí o předčasném užívání. V letošním roce dokončíme aplikaci ochranného nátěrového systému a požádáme o kolaudační souhlas.

Ing. Tomáš Petržílka,
ČEPS, a. s.