EVECONT – jednoduché, moderní a ekologické řešení pro využití odpadů

EVECONT – CUBE et WORK, areál teplárny Planá nad Lužnicí EVECONT – CUBE et WORK, areál teplárny Planá nad Lužnicí

Před několika lety jsme v EVECO zahájili diskuzi na téma, jak lze efektivně řešit situaci s odpady, která zatím klasickému ZEVO není zcela nakloněna – ať už kvůli předsudkům veřejnosti, délce povolovacího procesu či cenové politice v ČR. Rozhodli jsme se proto vydat cestou malých zdrojů, a právě tehdy vznikl koncept mikroZEVO EVECONT.

Unikátní koncepce mikroZEVO EVECONT

EVECONT je malé zařízení umožňující efektivní využití zbytkového odpadu, který již nelze recyklovat. Jedná se zejména o výměty z třídících linek a odpady z výroby. V případě skla, papíru a kovu je poměr využitého tříděného odpadu oproti výmětům zpravidla vysoký. Méně příznivou situaci pak můžeme pozorovat v oblasti třídění plastového odpadu, kdy je poměr výmětů většinou nadpoloviční. Mezi výměty z třídící linky jsou zařazeny například menší kusy plastového odpadu, znečištěné odpady, obalové materiály kombinující papír s plasty a kompozitní materiály. Tento odpad je v současné době ukládán na skládky, kde již není dále nijak zpracováván a navíc oproti běžnému komunálnímu odpadu z černých popelnic zaujímá až trojnásobné množství prostoru. Výhřevnost tohoto odpadu přitom převyšuje kvalitní černé uhlí. Díky jednotce EVECONT můžeme využít maximální energetický potenciál odpadu a zároveň pomáháme uspořit prostor na skládkách.

Ve spolupráci s C-Energy Planá s.r.o. jsme zrealizovali výstavbu pilotní jednotky EVECONT – zařízení pro environmentálně šetrné využití materiálově nevyužitelného plastového odpadu (Obrázek 1). EVECONT je malé zařízení v semi-kontejnerovém provedení, které představuje ekologický způsob získávání energie a produkce tepla. Jednotka je umístěna v areálu teplárny a představuje další krok v modernizaci energetického komplexu společnosti C-Energy Planá.

Získání příslušných povolení a realizace jednotky nám díky důkladné přípravě projektu, informovanosti občanů v okolí místa realizace a následné politické podpoře místními úřady trvala pouhé dva roky. EVECONT se rozkládá na ploše 1 200 m2 a i přes velmi malé rozměry zajišťuje plnou funkčnost technologie s jednoduchou obsluhou. Zpracovatelská kapacita odpadu, který není možné recyklovat a o který tak není na trhu zájem, je 2 400 t ročně. Jedná se převážně o znečištěný a vícesložkový plastový odpad, částečně tvořený odpadem svezeným ze separovaných kontejnerů měst a obcí a částečně odpadem průmyslového původu. Výhradním dodavatelem odpadu je společnost Rumpold s.r.o., která byla doposud nucena tento druh odpadu skládkovat. V současné době je jednotka uváděna do provozu a při stálém režimu bude dodávat až 40 tisíc GJ tepla pro potřeby průmyslových odběratelů C-Energy Planá a obcí Sezimovo Ústí a Planá nad Lužnicí. Zařízení plní přísné ekologické normy a přispívá ke snížení emisí celého areálu teplárny.

Neplýtvejte odpadem – využijte ho s námi jinak!

Mnohé subjekty mají povinnost třídit (nejen) plastový odpad přímo v místě jeho vzniku, přičemž značná část odpadů, která není vhodná pro recyklaci, je pak využívána v ZEVO nebo skládkována. Příkladem uplatnění jednotky EVECONT u odběratelů tepla či chladu mohou být nemocnice, menší obce, průmyslové areály a řada dalších (Obrázek 2). V zemích EU (např. Švýcarsko, Finsko) je odpad využíván jako zdroj energie v malých zařízeních již několik let. Význam energetického zpracování materiálově nevyužitelného odpadu nabývá na intenzitě také v souvislosti se zákazem skládkování, který znemožní skládkovat určité druhy odpadu a zároveň znatelně prodraží ukládání zbylého odpadu. Důležitým prvkem ekonomicky přijatelného řešení je zpracovávání odpadů, které jsou produkovány přímo v místě vzniku nebo v blízkém okolí jednotky, kdy nedochází k dalšímu zatěžování životního prostředí v důsledku nadměrného transportu.

Zařízení lze umístit ve venkovním prostředí na běžné zpevněné ploše. Jednoduchost technického řešení zajišťuje maximální modularitu, která vyhoví dispozičním možnostem různých zákazníků a zároveň podstatně snižuje dobu výroby a výstavby zařízení.

EVECONT je historicky prvním zařízením, které narušuje zaběhnuté postupy v oblasti nakládání se zdánlivě nevyužitelnými odpady a přináší jednoduché, rychlé a cenově dostupné řešení problematických odpadů pro každou obec, průmyslový areál či nemocnici.

Kolektiv autorů EVECO Brno s.r.o.