Výstavba horkovodního zdroje s čerpací stanicí THOL4 v areálu teplárny Holešovice

Společnost ČEZ Energetické služby, dceřiná společnost ČEZ ESCO, ve sdružení se společností TELO na přelomu roku 2016/2017 úspěšně uvedla do provozu nový horkovodní zdroj s čerpací stanicí THOL 4 v areálu teplárny Holešovice.

Zadavatelem a současně investorem díla byla společnost Pražská teplárenská. Generální dodavatel stavby byl vybrán v náročném výběrovém řízení v režimu Veřejné zakázky dle zákona 137/2006 Sb. Smlouva o dílo byla podepsána v srpnu 2015.

Kompletní dílo bylo realizováno formou „na klíč“, a to včetně vyhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby a projektu garančního vyzkoušení. Součástí plnění smlouvy o dílo bylo rovněž zajištění vydání stavebního povolení a kolaudace stavby.

Klíčová kritéria díla měří účinnost zdroje, hladinu hluku i emisní limity.

Již samotné zpracování technické části soutěžní nabídky bylo velmi náročné. Vzhledem k významu stavby pro pražskou teplárenskou soustavu požadoval zadavatel předložení velmi detailního návrhu stavebně-konstrukčního a technického řešení, včetně podrobné specifikace projektované technologie. Specifické a přísné nároky byly kladeny zejména na nízkou hladinu hluku, kterým provoz zdroje bude ovlivňovat své okolní prostředí, a na založení objektu zdroje, vzhledem k jeho umístění v záplavovém území. Podrobně byla rovněž zpracována část nabídky, týkající se harmonogramu a finančních nákladů na následný záruční a pozáruční servis.

Klíčovými garantovanými technickými parametry díla bylo dosažení požadované účinnosti horkovodních kotlů, rozsahu regulace jejich výkonu a dodržení emisních limitů NOx. Dále také dodržení požadované účinnosti každého ze čtyř čerpadel v horkovodní čerpací stanici.

Zde byla klíčová spolupráce s dodavatelem kotlových jednotek UNIMAT UT-HZ 26000 x 25 s plynovými hořáky Saacke Teminox, společností BOSCH Termotechnika. Dodavatelem čerpadel od výrobce KSB byla společnost AG PUMPY. Dalším významným partnerem v tomto projektu byla společnost Armatury a potrubní díly, která zajistila dodávku uzavíracích klapek s trojnou excentricitou ARI Zetrix s pohony AUMA, a dále společnost IZOMAT, dodavatel komínového tělesa s kouřovody a tlumiči hluku a rovněž vzduchotechniky.

Náročná souhra výroby a stavby

Zodpovědný a vstřícný přístup hlavních subdodavatelů byl důležitým článkem v celém realizačním procesu, na jehož konci bylo úspěšné uvedení díla do provozu a jeho předání do trvalého užívání.

Náročné bylo rovněž sestavení a následné dodržování časového harmonogramu realizace díla. Situaci komplikovalo zejména časově i technicky náročné založení objektu zdroje na pilotách včetně předchozích výkopových a bouracích prací. Souběžně se stavební činností již proto probíhala příprava výroby a vlastní výroba technologické části projektu, a to jak v části strojně technologické, tak v části elektro (rozvodna VN včetně transformátorů a NN rozvodna) a měření a regulace.

Po provedení veškerých zkoušek a revizí bylo v listopadu 2016 provedeno 72hodinové komplexní vyzkoušení. V jeho průběhu bylo odzkoušeno kaskádní řízení kotlů, minimální a maximální výkony kotlů a ostrovní provoz zdroje THOL4 v oblasti Holešovic. Provedení testů bylo značně komplikované zejména s ohledem na koordinaci souběhu dodávek tepla z horkovodního přivaděče z elektrárny Mělník. Po úspěšném ukončení komplexního vyzkoušení bylo dílo uvedeno do zkušebního provozu. V jeho průběhu bylo prokázáno dodržení veškerých garantovaných parametrů daných Smlouvou o dílo. Zejména emise NOx byly splněny s velkou rezervou, naměřené koncentrace nepřesáhly hodnotu 70 mg/Nm3.

Kolaudace stavby a konečné předání díla zákazníkovi proběhly na jaře 2017.

Základní provozní technické parametry:

Primární horkovodní síť:

  • Jmenovitý tlak: min. 2,5 MPa
  • Max. pracovní teplota: min. 135°C

Horkovodní kotelna:

  • Jmenovitý výkon zdroje: 47,1 MWtep
  • Jmenovitý tlak: min. 4,0 MPa
  • Max. pracovní teplota: min. 135°C
  • Min. účinnost: 96,1%

Ing. Jiří Vágner
ČEZ ESCO, a.s.