Podpora exportu v době pandemie

publikováno:
Ministr zahraničních věcí ČR Tomáš Petříček na návštěvě plzeňské společnosti Doosan Škoda Power (květen 2020) Ministr zahraničních věcí ČR Tomáš Petříček na návštěvě plzeňské společnosti Doosan Škoda Power (květen 2020)

Svět se v důsledku pandemie onemocnění COVID-19 zásadně mění a ani po skončení krizového období nebude takový, jaký jsme ho znali předtím. Světová ekonomika v roce 2020 zažívá největší propad od velké hospodářské krize ve třicátých letech minulého století a Ministerstvo zahraničních věcí si uvědomuje, že české firmy v současné době potřebují jeho podporu více než kdy jindy. Od počátku pandemie proto pružně reaguje na turbulentní vývoj v prostředí světového obchodu a měnící se potřeby českých exportérů. Protože koronavirová krize znemožnila nebo výrazně omezila osobní kontakty, které jsou v obchodních vztazích klíčové, tým české ekonomické diplomacie nabízí firmám široké spektrum nástrojů podpory a asistence.

Role Ministerstva zahraničních věcí byla po vypuknutí koronavirové pandemie klíčová nejen v oblasti repatriace českých občanů a podnikatelů zpět do vlasti. V reakci na vznikající krizi ve vnějších ekonomických vztazích ministerstvo flexibilně rozšířilo portfolio služeb zastupitelských úřadů v zahraničí, posílilo kapacity české ekonomické diplomacie pro poskytování aktuálních a kvalitních informací skrze digitální platformy a zefektivnilo využívání stávajících nástrojů podpory pro české firmy. V důsledku omezených možností cestování se ekonomičtí diplomaté v zahraničí fakticky stávají prodlouženou rukou českých firem. Proto jsme se vydali cestou posilování osvědčených nástrojů moderní ekonomické diplomacie a rozšiřování online aktivit.

Informace mají v době krize cenu zlata

V době bezprecedentní krize způsobené celosvětovou pandemií je dostupnost aktuálních a přesných informací ze zahraničí pro české exportní firmy klíčová. Ministerstvo zahraničích věcí disponuje sítí ekonomických diplomatů v 90 zemích světa, a ti jsou díky své pozici „přímo u zdroje“ a nadstandardním kontaktům v zemi cenným zdrojem informací pro české podnikatele. V současné době disponují informacemi o podmínkách vstupu do země, aktuální ekonomické situaci a opatřeních místní vlády na podporu obnovy hospodářství a plánovaných investicích, které mohou představovat příležitosti i pro české firmy. Články s těmito informacemi, ale třeba také příběhy úspěšných českých vývozců, publikuje Ministerstvo zahraničních věcí v časopise Moderní ekonomická diplomacie, který vychází pravidelně jednou za dva měsíce a také online na webu www.export.cz.

V souvislosti s pandemií sledujeme vývoj v mezinárodním obchodě zejména u nejvýznamnějších exportních partnerů České republiky. Pro „top dvacítku“ ambasády pravidelně monitorují současná omezení a z nich vyplývající povinnosti v souvislosti s obchodem. Typicky se jedná o opatření pro tranzit nebo hygienických opatřeních při přepravě zboží. U vybraných zemí rovněž informujeme o perspektivních sektorech a také zveřejňujeme aktuální ekonomickou predikci od renomovaných institucí. Aby byl informační servis české ekonomické diplomacie pro podnikatele kompletní, jsme aktivní také na sociálních sítích (Facebook, Twitter a LinkedIn).

V reakci na pandemii jsme se také rozhodli modifikovat obsah Mapy globálních oborových příležitostí, kterou každoročně vydáváme. Letos jsme publikaci nazvali „Mapa strategických příležitostí“ a zařadili jsme do ní 83 pečlivě vybraných zemí. Naším cílem bylo pomoci firmám zorientovat se v turbulentní době a zprostředkovat jim aktuální i tzv. post-COVID příležitosti ve světě. Mapa nejenže prezentuje aktuální strategické sektory ve vybraných teritoriích, ale také přispívá k pochopení dopadů pandemie na proměny jejich ekonomik. Tradičně je českým firmám k dispozici online a zdarma.

Online nástroje ekonomické diplomacie

Pandemie a s ní související omezení nám znemožnily pokračovat v pořádání informačních teritoriálních seminářů pro firmy v Praze a regionech. Od března jsme proto plynule přešli k pořádání těchto akcí ve virtuálním prostoru a od té doby jsme uspořádali již více než třicet on-line webinářů s ekonomickými diplomaty. Přestože jsme si vědomi toho, že v obchodních vztazích je osobní kontakt nenahraditelný, spatřujeme ve využívání on-line platforem možnost, jak za nízké náklady efektivně předat užitečné informace širokému publiku. Zájemci tak mohou přímo ze své kanceláře nebo z domova sledovat webináře o příležitostech pro české firmy ve vybraných zemích nebo se propojit online s ekonomickým diplomatem a individuálně s ním konzultovat své obchodní plány. Firmy teď prožívají těžké období a jejich čas je velice cenný. Proto plánujeme u online akcí na podporu českých firem zůstat i v době, kdy bude opět možné cestovat a budeme moderní technologie využívat i nadále jako doplněk tradičních akcí s osobní účastí.

Způsob prezentace firem a navazování kontaktů se v době pandemie zásadně mění

Významný nástroj podpory českých podnikatelů při jejich snaze prosadit se na zahraničních trzích představují již řadu let projekty na podporu ekonomické diplomacie (tzv. PROPED). Ekonomičtí diplomaté jejich prostřednictvím propojují české firmy s potenciálními zahraničními partnery. Typickým projektem je sektorová podnikatelská mise do zahraničí. Díky unikátnímu systému společného financování a výborné mezirezortní spolupráci bývá každým rokem realizováno okolo 300 projektů. V letošním roce však musela být v důsledku nemožnosti cestovat naprostá většina z nich postupně odložena nebo úplně zrušena. Jakkoliv jsme si vědomi nenahraditelnosti osobního setkání, rozhodli jsme se i tento nástroj přesunout do online prostředí. Online PROPEDy tak alespoň na dálku zprostředkovávají nezbytný kontakt českých exportérů s jejich stávajícími či potenciálními zahraničními partnery. Věříme, že během příštího roku bude opět možné vrátit se k realizaci plnohodnotných misí, nicméně zájem o online nástroje podpořený jejich nízkou nákladovostí a vysokou mírou flexibility nepochybně přispěje k tomu, že je budeme využívat i nadále.

Trvalá přítomnost českých firem na zahraničních trzích je klíčová

Protože se na jaře řada firem dostala v zahraničí do problémů způsobených mimořádnými opatřeními přijatými v souvislosti s pandemií, spustili jsme unikátní program PROPEA, který je založený na využití služeb zahraničních expertů, kteří českým firmám pomáhají přímo v místě. Mohou zajistit kontinuitu obchodních styků, dohled nad aktivitami firem v místě a pomoci s řešením logistických a jiných problémů. Dlouhodobě chceme, aby tento nástroj poskytoval profesionální služby českým firmám a podpořil tak jejich trvalejší přítomnost na zahraničních trzích. Přidanou hodnotou je i snížení rizik, která jsou se vstupem a etablováním se na náročných zahraničních trzích často spojená. V pilotní fázi bylo v letošním roce spuštěno 10 projektů PROPEA prakticky na všech kontinentech. V současné době tento první ročník vyhodnocujeme a zároveň připravujeme rozšíření tohoto nástroje do dalších zemí.

Firmám pomáháme i s obchodními cestami

Rok 2020 přinesl Ministerstvu zahraničních věcí v důsledku pandemie také zcela novou agendu – pomoc firmám s cestováním. Záhy po vypuknutí pandemie se na nás začaly obracet firmy, které potřebovaly dovézt své obchodní partnery do České republiky, nebo naopak dopravit své zaměstnance do zahraničí. Dokonce i v případě zemí Schengenského prostoru je pohyb cestovatelů (i těch firemních) často velmi omezen. Ministerstvo zahraničních věcí proto spustilo novou bezplatnou službu pro firmy nazvanou „obchodní cesty“ a zároveň připravilo přehledný návod, jak v nejčastějších situacích postupovat. Jednotným kontaktním místem pro české firmy, které potřebují asistenci ministerstva se zajištěním obchodních cest, je emailová adresa obchodnicesty@mzv.cz. Firmám mnohdy firmám pomáháme i s logistickými problémy, jako například kde se v zemi nechat otestovat nebo v jakém hotelu je možné strávit povinnou karanténu. Pro případy, kdy služební cesta do zahraničí není možná, nebo jednoduše neexistuje způsob, jak do vzdálené země doletět, pomáhají zastupitelské úřady českým firmám i na dálku. Řada firem totiž využívá tuto specifickou dobu pro vyhledávání nových příležitostí a kontaktů. Kromě běžných konzultací obchodních záměrů s ekonomickými diplomaty organizujeme i videohovory s firmami, které mají o konkrétní zemi či region zájem.

Marek Svoboda,
ředitel Odboru ekonomické diplomacie
MZV ČR