ŠKODA JS a.s. dodává víc než zařízení - klíčový je inženýring

Dostavba 3. a 4. bloku JE Mochovce Dostavba 3. a 4. bloku JE Mochovce

Když byl v srpnu roku 1956 při útvaru Hlavního konstruktéra ve Škodových závodech založen Odbor výstavby A-1, který začal pracovat na přípravě československé jaderné elektrárny A-1 v Jaslovských Bohunicích, započala tím jaderná éra Škodovky.

Jaderná historie ŠKODA JS a.s. se začala psát před 65 lety.

Když byl v srpnu roku 1956 při útvaru Hlavního konstruktéra ve Škodových závodech založen Odbor výstavby A-1, který začal pracovat na přípravě československé jaderné elektrárny A-1 v Jaslovských Bohunicích, započala tím jaderná éra Škodovky.

Původní představa, že k výstavbě elektrárny povede cesta prostého technologického osvojení hotové sovětské technické a výrobní dokumentace, se posléze ukázala jako nerealistická. Přestože spolupráce s ruskými odborníky byla stále důležitou podmínkou přípravy výstavby jaderné elektrárny, bylo nutné vytvořit a rozvinout vlastní vědeckotechnickou základnu k řešení celého spektra nových otázek, ať se jednalo o projekční, konstrukční, technologickou a materiálovou přípravu, nebo o rozvoj nových metod výpočtů a zkoušek.

Z dnešního pohledu se jednalo o přelomový moment, neboť naplňováním těchto nároků na vlastní technický vývoj byl položen základ k rozvoji projekčních, konstrukčních, analytických a dalších technických odborností ve společnosti, která dnes nese jméno ŠKODA JS a.s. (dále „ŠKODA JS“). Tyto odbornosti firma dále prohlubovala a rozšiřovala v sedmdesátých letech minulého století při rozvoji tehdy nastupujícího směru tlakovodních reaktorů VVER a později i v dalších směrech a zakázkách.

V dobrém smyslu slova je tedy jaderný obor v naší firmě tradiční. Dobře si uvědomujeme, že naše současnost stojí na ramenou našich předchůdců. Znalosti a zkušenosti z počátků jaderného strojírenství se ve firmě přenášejí z generace na generaci, ale zároveň každá nová generace si musí osvojit znalosti znovu a po svém, na nových projektech, v novém kontextu a přidat k dosavadnímu vědění nové uchopení otázek a problémů, přinést nová technická řešení.

Když se hovoří o jaderném programu naší společnosti, mnohdy zůstává u výčtu výrobků zhotovených v našich provozech. Ale je dobré si připomenout, že již v počátcích jaderného programu bylo nedílnou součástí našeho portfolia nejen zajištění výroby klíčových dílů elektráren, jakkoliv jsou tyto výrobky naší pýchou (např. výroba hlavních komponent primárního okruhu včetně tlakové nádoby reaktoru, výroba pohonů řídicích tyčí, výroba kontejnerů na vyhořelé palivo), ale rovněž dodávky vyšších strojírenských uzlů a celků, tedy to, co dnes nazýváme inženýringem.

Tak působila ŠKODA JS jako generální dodavatel technologie pro elektrárnu A-1, finální dodavatel primárního okruhu a transportnětechnologické části (čili dvou hlavních částí elektráren) na dvou blocích V2 v Jaslovských Bohunicích, při výstavbě 4 bloků Dukovan, při výstavbě prvních 2 bloků elektrárny Mochovce (všechny bloky jsou typu VVER-440) a při výstavbě 2 bloků typu VVER-1000 elektrárny Temelín.

V současné době plní tutéž roli při dostavbě třetího a čtvrtého bloku elektrárny Mochovce, která je aktuálně naším největším inženýringovým investičním projektem. Působíme jako finální dodavatel důležitých provozních systémů elektrárny - technologie primárního okruhu a transportně-technologické části, ale jsme rovněž dodavatelem spojovacího potrubí, vložených chladicích okruhů, části systému kontroly a řízení a dílen údržby.

V menším měřítku jsme uskutečnili komplexní dodávku a uvedení do provozu experimentálního reaktoru LVR-15 v ÚJV Řež v letech 1983-1989 a experimentálního a školního reaktoru VR-1P na ČVUT Praha v letech 1983-1990.

Inženýring, finální dodávka, co je v těchto pojmech obsaženo?

Obtížnost velkých investičních projektů spočívá v jejich složitosti. Nestačí vyřešit technický problém, je třeba ho řešit v souvislosti s jinými, stejně obtížnými technickými problémy, ve vhodném pořadí, v daných termínech, s konkrétními lidmi či firmami a jejich omezeními, v požadovaném rozpočtu a na konkrétním místě a při tom dosáhnout požadovaných vlastností procesů.

Řízení takových projektů se nejde jen naučit a pak opakovat naučené znalosti. Proto je u inženýringových projektů tak důležitá týmová souhra a spojení zkušených členů týmu s dynamikou mladších kolegů, kdy každý člen týmu přispívá v rozsahu svých kompetencí k dosažení výsledného souzvuku. S každým novým projektem se týmy stávají lepšími. 

Pro volbu vhodného obsazení řídicího týmu disponuje divize Inženýring a SKŘ řadou důležitých odborností, které se zrcadlí i v organizačním uspořádání divize do jednotlivých odborů: projekční kapacity seskupené podle profesí (strojní, elektro, SKŘ, potrubní systémy, prostorová koordinace a speciální projekce); technická příprava montáží, zabývající se tvorbou montážní dokumentace; technický dozor, zajišťující postupy pro kontrolu plnění smluvních, normativních a regulatorních požadavků; výpočty a analýzy (jakožto podpora pro návrhovou část projektů, ale i jako samostatný inženýrský produkt); plánovací a controllingové profese; zajišťování a řízení vyšších subdodávek včetně jejich expedice; realizace montáže i uvádění do provozu a samozřejmě manažeři projektů.

Schopnosti dodávat logické strojírenské celky v kvalitě vyžadované v jaderném průmyslu se nevyužívají jen při výstavbě nových elektráren. U existujících elektráren se jedná především o modernizační projekty, které sledují různé cíle - udržet provozuschopnost elektráren, zvýšit jejich nominální výkon či zvýšit jejich bezpečnost.

Z dokončených projektů nad rámec těch výše zmíněných poukazuji na jedinečný projekt týkající se obnovy systému kontroly a řízení (SKŘ) jaderné elektrárny Dukovany.

Během unikátního projektu, který započal v roce 2000 a byl dokončen roku 2017, proběhla rozsáhlá výměna ochranných a řídicích systémů primárního okruhu, turbíny, sekundárního okruhu a řídicí systém byl doplněn o novou část, blokový nadřazený diagnostický a informační systém pro sběr a zpracování provozních a diagnostických dat.

Unikátnost projektu spočívala především v tom, že celá výměna systému kontroly a řízení probíhala postupně na jednotlivých blocích tak, že běžný chod elektrárny nebyl narušen. Pro montáž, testování a uvedení nových systémů SKŘ do provozu byly využívány pouze plánované odstávky na údržbu zařízení a výměnu paliva. Pokud vím, tento způsob záměny řídicího systému provozované jaderné elektrárny nemá v daném rozsahu ve světě obdoby.

Navzdory náročnosti projektu a jedinečnosti celé modernizační koncepce proběhla akce v plánovaném rozpočtu a v souladu s plánovaným harmonogramem, což v současném kontextu není u velkých projektů v energetice běžný jev.

Z aktuálních stěžejních zakázek zmiňme projekty na zvýšení bezpečnosti na čtyřech ukrajinských elektrárnách (Rovenské, Záporožské, Jižněukrajinské a Chmelnické) - havarijní snížení tlaku v kontejnmentu a příprava dodávek pro modernizaci polárního jeřábu na Jižněukrajinské elektrárně.

Úspěšně pokračují také zakázky v oblasti elektro a SKŘ na modernizaci systému řízení výkonu na maďarské elektrárně Paks a projekt Rekonstrukce podružných rozvaděčů a nový projekt Zajištění dlouhodobé provozuschopnosti PAMS (pohavarijní monitorovací systém), obojí na elektrárně Dukovany.

Novou a zásadní referencí naší společnosti je provedení výměny separátorů páry na druhém bloku elektrárny Temelín za nové, dodané firmou Balcke Dürr. Díky pečlivé detailní technické i organizační přípravě a zkušenostem členů přípravného a realizačního týmu ŠKODA JS proběhla tato navýsost obtížná montáž hladce a nové obří stodesetitunové separátory byly usazeny na místo v plánovaném termínu. Stejnou operaci jsme letos na jaře realizovali také na prvním bloku JE Temelín.

Zcela jinou inženýrskou disciplínou je výpočetní a analytická podpora projektů ČEZ, zejména projekt Efektivní řízení střední části palivového cyklu EDU a projekt Inovativní palivový cyklus a zajištění potřeb reaktorů ČEZ, rovněž zvládnutá ke spokojenosti zákazníka.

Souhrn zkušeností podobného rozsahu a hloubky jsou v současné době něčím naprosto unikátním a proto věřím, že budeme mít příležitost uplatnit je při budoucí výstavbě nových zdrojů u nás či v blízkém okolí.

Ing. Petr Kryl
ředitel divize Inženýring a SKŘ,
ŠKODA JS a.s.

Související články