ÚJV Řež dokončila šestiletý projekt pro podporu hodnocení bezpečnosti hlubinného úložiště v ČR

publikováno:
autor:
Testovací krychlová tělesa připravená ze studovaných cementových materiálů. Vytvrdnutí a zrání materiálů probíhá v komoře se 100% vzdušnou vlhkostí. Testovací krychlová tělesa připravená ze studovaných cementových materiálů. Vytvrdnutí a zrání materiálů probíhá v komoře se 100% vzdušnou vlhkostí.

V červnu 2020 byl úspěšně zakončen projekt s názvem „Výzkumná podpora bezpečnostního hodnocení hlubinného úložiště“. Jako hlavní dodavatel pro Správu úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) ho vedla společnost ÚJV Řež, prostřednictvím své divize Radioaktivní odpady a vyřazování. Řešení zahrnovalo celkem 44 dílčích podprojektů a související publikování téměř 240 odborných zpráv. Mezi nejdůležitější výsledky komplexních prací patří pilotní výpočet, hodnotící dlouhodobou bezpečnost hlubinného úložiště (HÚ) vyhořelého jaderného paliva a radioaktivních odpadů, s reálnými daty z předpokládané hloubky HÚ a příprava podkladů pro proces hodnocení všech devíti potenciálních lokalit z hlediska dlouhodobé bezpečnosti úložiště. Tento proces byl uzavřen doporučením 4 lokalit pro další detailní průzkumné práce.

ÚJV Řež poskytuje komplexní výzkumnou a vývojovou podporu programu hlubinného úložiště v ČR, řízeného SÚRAO, už od roku 1994. V projektu Výzkumná podpora bezpečnostního hodnocení HÚ (2014 – 2020) byl součástí prací hlavně výzkum a řešení bariér úložišť radioaktivních odpadů, testování a hodnocení vlastností horninového prostředí a hodnocení dlouhodobé bezpečnosti úložiště. Na projektu se podílelo sedm hlavních subdodavatelů — Česká geologická služba, PROGEO, s.r.o., ČVUT, Technická univerzita v Liberci, Centrum výzkumu Řež s.r.o., Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. a CHEMCOMEX Praha, a.s. Dílčí projekty zahrnovaly práce cca 250 specialistů z řady technických a přírodovědných oborů, jako je např. chování vyhořelého jaderného paliva (VJP) a radioaktivního odpadu (RAO), chování obalových souborů pro VJP a RAO, chování tlumících a výplňových materiálů, řešení úložných vrtů, chování horninového prostředí, transportu radionuklidů z úložiště a výzkum charakterizace horninového prostředí a řadu dalších.

Vzhledem k délce, rozsahu a charakteru projektu musela ÚJV Řež vytvořit vlastní pokročilý systém řízení, který umožnil koordinaci a řízení rozsáhlého objemu prací napříč širokým řešitelským týmem. Tento systém byl implementován i na hlavní subdodavatele, přičemž pro některá, zejména akademická pracoviště, představoval zásadní, dosud nepoužívané know-how. Úspěšnou metodiku řízení následně přejalo také SÚRAO a aplikovalo ho i na projekty s odlišným zaměřením.

Za šest let trvání projektu bylo publikováno velké množství odborných zpráv, některé z nich v angličtině, mapové podklady, geologické a hydrogeologické modely, odborné publikace, mnoho konferenčních příspěvků a dalších specializovaných materiálů. V řadě zkoumaných oblastí přispěly poznatky z projektu k posunu odborného know-how a umožnily přínosnou výměnu informací a zkušeností mezi zúčastněnými řešiteli.

Projekt přípravy Hlubinného úložiště v ČR bude nyní pokračovat dalším stupněm bezpečnostního hodnocení pro 4 lokality, které prošly zúženým výběrem. Vzhledem k úspěšnému průběhu dosavadní spolupráce se SÚRAO bude ÚJV Řež jednoznačně usilovat o zapojení i do této navazující fáze.