Vyhodnocení odběratelských kontrol svařování na Jaderné elektrárně Temelín

JE Temelín (zdroj: Pixabay.com) JE Temelín (zdroj: Pixabay.com)

Tento článek se zabývá vyhodnocením odběratelských kontrol svařování na Jaderné elektrárně Temelín. Dále upřesňuje zařazení a činnosti svářečských inženýrů v oddělení kontrola kvality ETE.

1. Organizační struktura

K 1.1.2017 vzniklo na Jaderné elektrárně Temelín nové oddělení Kontrola Kvality spadající pod odbor POZ ( Péče o zařízení). Pro zajištění kvality v oblasti svařování jsou součástí skupiny SJÚ (Specialisté jakosti údržby) svářečský inženýři dohlížející nad procesem ve všech jeho etapách.

2. Hlavní činnosti svářečského inženýra v rámci oddělení KK

Svářečský inženýr KK ETE zajištuje :

 • Kontrola dokumentace nad zakázkami ČEZ, a.s. - Přezkoumání PPo, PKZ, Sv. plán, WPS, WPQR
 • Dozor svařování během zakázek ČEZ, a.s.
 • Schválení Programu a PKZ pro KSS
 • Dozor nad realizací KSS dodavatelem
 • Ověření kvalifikace vyššího svářečského personálu pro zakázky ČEZ Ověření kvalifikace nižšího svářečského personálu včetně tepelného zpracování pro zakázky ČEZ
 • Kontrola validace svařovacích zařízení
 • Kontrola sušení a skladování svařovacího materiálu v majetku dodavatele
 • Kontrola validace měřících a kontrolních zařízení k přípravě a provedení svaru v majetku dodavatele
 • Kontroly skladování, manipulace se ZM a PM na skladech dodavatelů, doby exspirace položek
 • Kontroly použití, manipulace se ZM a PM přímých dodavatelů v průběhu realizace zakázky
 • Kontrola identifikace materiálu, svarů, personálu, dokumentace, záznamů v průběhu realizace zakázky
 • Zavádění kvalifikace vyššího i nižšího svářečského personálu včetně pracovníků pro tepelné zpracování do aplikace Program dohledu Zavádění a archivace WPQR, WPS, KSS do aplikace Program dohledu

Svářečský inženýr KK ETE spolupracuje s ŘZPaTK :

 • Sledování změn legislativy, norem, technických kódů, bezpečnostních požadavků a jejich implementace do ŘD
 • Zpracování a revize technických podmínek s dopadem na svařování Zavádění systému kvality do oblasti svařování v ČEZ
 • Tvorba plánu a realizace technických pomocí v oblasti svařování
 • Přezkoumání plánu KSS, zavedení požadavku obchodního případu k realizaci
 • KSS
 • Metodické řízení dozoru svařování dodavatelů pro zakázky ČEZ. Školení svářečského dozoru dodavatele
 • Tvorba plánu, schvalování náhrad a nových ZM a PM Validace seznamu schválených ZM, PM v NTD ASI
 • Zavádění výsledkové dokumentace schvalování náhrad a nových PM do aplikace Programdohledu
 • Expertní analýza z oblasti svařování

3. Odběratelské kontroly 

Odběratelské kontroly rozdělujeme do tří základních etap:

 • Kontrola spisu přípravy 
 • Kontrola během realizaci
 • Kontrola dokumentace skutečného stavu

Kontrola spisu přípravy

 • Soulad dokumentace s objednávkou
 • Přezkoumání a schválení dokumentace dodavatelem
 • Přezkoumání a schválení svařovacího postupu, postupu montáže a PKZ Stanovení kritérií pro hodnocení svarových spojů
 • Přezkoumání a schválení postupu značení svarových spojů
 • Vhodnost použití ZM, PM

Kontrola během realizace

 • Způsobilost personálu
 • Způsobilost realizační dokumentace
 • Způsobilost technických prostředků
 • Jakost dodávky

Kontrola dokumentace skutečného stavu 

 • Identifikace svaru
 • Provádění záznamů do PKZ – správnost vyhodnocení Jakost ZM, PM
 • Vyhodnocení NDT kontrol
 • Kontrola kvalifikace svářečského a NDT personálu

4. Vyhodnocení odběratelských kontrol

Níže uvedené grafy znázorňují počet a výsledky kontrol v jednotlivých obdobích včetně detailněji znázorněného roku 2016.

5. Nejčastější nálezy během odběratelských kontrol

Způsobilost dokumentace

 • Schválení dokumentace dodavatelem, správnost a provázanost dokumentace 
 • Schválení PPo, PKZ, WPS odběratelem
 • Vyhodnocení NDT kontrol

Způsobilost personálu

 • Doložení správné kvalifikace svářečského a NDT personálu

Způsobilost technických prostředků

 • Vhodnost používaných nástrojů k opracování svarových ploch, svaru
 • Broušení wolframové elektrody
 • Používání řetězových závěsů bez podložení zabraňující otlakům

Způsobilost personálu

 • Zacházení se základním, především s austenitickým materiálem
 • Zacházení s přídavným materiálem 
 • Příprava svarových ploch

Jindřich Milt, ČEZ, a. s.
DV Jaderná elektrárna Temelín