ČEPS vloni pokračovala v dynamickém rozvoji přenosové soustavy

publikováno:
TR Kočín TR Kočín

V průběhu loňského roku probíhala řada investičních akcí společnosti ČEPS s cílem rozvíjet tuzemskou přenosovou soustavu tak, aby byla plně připravena na zvyšující se nároky spojené s vývojem v energetickém sektoru. V rámci tohoto článku bychom rádi přiblížili ty nejvýznamnější z nich.

V lednu 2023 začala výstavba nového dvojitého vedení V487/488 Vernéřov–Vítkov, což je jeden z projektů společného zájmu (PCI – Projects of Common Interest) definovaných v Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 347/2013. Toto nové dvojité vedení o délce cca 80 km, které je realizováno převážně v trase původního vedení 220 kV, by mělo být zprovozněno v červnu letošního roku. Také se pokračovalo ve veřejnoprávním projednávání dalšího PCI projektu, zdvojení stávajícího vedení V432/429 Přeštice–Kočín.

V oblasti výstavby vedení přenosové soustavy (PS) České republiky byla zahájena realizace investiční akce „V403/803 – zdvojení vedení“ mezi transformovnami Prosenice a Nošovice. Nové 79,5 km dlouhé dvojité vedení nahrazující stávající jednoduché vedení z roku 1959 bude umístěno plně v trase původního vedení. Zprovoznění je plánováno na konec září 2024.

Modernizace vedení

V loňském roce pokračovala II. etapou modernizace vedení V420 Hradec–Mírovka. V jejím rámci proběhla výměna izolátorových závěsů, fázových vodičů, zemnicích lan, kombinovaných zemnicích lan a poškozených nebo dožitých prvků ocelové konstrukce. Dále byla zahájena modernizace na vyšší parametry vedení V413 spojujícího transformovny Řeporyje a Mírovka. Během této investiční akce dojde k výměně stožárových konstrukcí včetně základů, k výměně izolátorových závěsů, fázových vodičů, zemnicích a kombinovaných zemnicích lan.

Provozovatel PS věnoval velkou pozornost také soustavné činnosti v oblasti přípravných prací na zdvojení stávajících a výstavbě nových dvojitých vedení zvláště vysokého napětí, která navýší kapacitní možnosti PS České republiky i ve vazbě na mezinárodní tranzit. Rovněž pokračovaly přípravné práce na modernizacích stávajících vedení 400 kV.

Modernizace rozvoden

V oblasti transformoven v roce 2023 pokračovaly instalace variabilních kompenzačních tlumivek do vybraných uzlů PS. Tyto kompenzační tlumivky o napětí 420 kV přispějí k zajištění bezpečného a spolehlivého provozu PS při očekávané vyšší dynamice provozu elektrizační soustavy. Mezi roky 2021 až 2025 bude zprovozněno celkem šest variabilních kompenzačních tlumivek s regulačním rozsahem jalového výkonu 60–120 MVAr. Vloni se dokončila instalace variabilní tlumivky v rámci akce „Babylon – kompenzace“.

Dále pokračovala výstavba nové transformovny Dětmarovice. Akce „Dětmarovice – nová rozvodna 420 kV“ je důsledkem zvyšující se spotřeby elektrické energie a úbytku zdrojů vyvedených do distribuční sítě v oblasti Moravskoslezského kraje. Nová transformovna, jež bude umístěna v lokalitě Dětmarovice v těsném sousedství Elektrárny Dětmarovice, je systémovým opatřením nezbytným pro zachování spolehlivého zásobování regionu Ostravska elektrickou energií poté, co bude ukončen provoz bloků elektrárny Dětmarovice. Zprovoznění nové transformovny je plánováno na letošní rok.

Další akcí, která má za cíl navýšit transformační kapacitu mezi přenosovou a distribuční soustavou, je výstavba nové 420 kV transformovny Milín. Realizace této akce začala v roce 2023 a zprovoznění je plánováno na rok 2025.

Během roku 2023 byla zahájena v transformovnách Čechy Střed a Výškov realizace akcí, v jejichž rámci budou dodány a zprovozněny nové transformátory 420 kV. Byla také úspěšně dokončena komplexní rekonstrukce a rozšíření transformovny Kočín, významného uzlu PS, která probíhala od roku 2017. Dalšími dokončenými akcemi v transformovnách PS jsou „Sokolnice – obnova řídicího systému a vlastní spotřeby“, „Opočínek – obnova stanice“ a „Neznášov – obnova řídicího systému“.

V loňském roce pokračovaly investiční akce „Prosenice – rozšíření a rekonstrukce“ a „Týnec – kompenzace a obnova řídicího systému“, které budou obě dokončeny během letošního roku. V souvislosti s výše uvedeným zdvojováním linek probíhaly v roce 2023 rovněž úpravy v transformovnách Hradec, Vítkov a Nošovice. Konkrétně byly realizovány akce „Hradec – úprava R245kV, včetně zaústění“, „Vítkovice – úprava R245kV, včetně zaústění“ a „Nošovice – rozšíření pro V403“.

-red-