GIS Chodov: základní charakteristika stavby a její účel

publikováno:
autor:
Zapouzdřená rozvodna (GIS) 420 kV Zapouzdřená rozvodna (GIS) 420 kV

ČEPS, a. s. v areálu transformovny Chodov do roku 2016 provozoval zapouzdřenou rozvodnu (GIS) 420 kV výrobce AEG, která již byla na hranici své životnosti a potýkala se s nejednou poruchou. Tento typ GIS se již delší dobu nevyráběl, technickou podporu zajišťovala společnost ALSTOM, se kterou původní výrobce fúzoval. Získávání náhradních dílů bylo obtížné a jako u dílů vyráběných na zakázku neekonomické. ČEPS se rozhodl původní GIS nahradit novou rozvodnou s vyšší technickou úrovní, a tedy i spolehlivostí, a zároveň rozvodnu 420 kV rozšířit.

Lhůta výstavby byla naplánována od konce roku 2016 do konce roku 2018. Postup výstavby byl dán možnostmi a potřebami přenosové soustavy, s pevně stanoveným vypnutím rozvodny 420 kV (přenosová soustava byla prakticky po dobu dvou let bez rozvodny 420 kV Chodov) a s neměnnými návaznostmi na provoz distribuční soustavy PREdistribuce, a.s. Vzhledem k tomu, že se jednalo o zásadní a klíčovou rekonstrukci v přenosové soustavě, byla naše společnost jako generální zhotovitel pod neustálým drobnohledem pracovníků ČEPS, a. s., ze všech technických a řídicích úrovní.

Provizoria

Aby bylo možné k výměně původní GIS vůbec přistoupit, byla koncem roku 2016 vybudována příslušná technologická provizoria ve venkovní rozvodně, která byla nutná pro zachování tranzitu na úrovni 420 kV a vyvedení transformačního výkonu ze stanice po dobu výměny GIS. Konkrétně šlo o navzájem nezávislá provizorní připojení transformátorů 400/110 kV T401 a T403 do sítě 420 kV. Transformátor T401 byl připojen na vedení V414 Řeporyje prostřednictvím přetahu přes budovu GIS kotveného mezi vstupním portálem V414 a vstupním portálem T401 v režimu provozu jako vzdálený transformátor napájený z transformovny Řeporyje. Pro tyto účely bylo vybudováno venkovní pole 420 kV vyzbrojené odpojovačem se dvěma uzemňovači, vypínačem a kombinovaným přístrojovým transformátorem.

Dále byla před stanicí propojena vedení V476 Kočín a V415 Čechy střed a k vedení V415 ukotvenému na vstupní portál transformovny bylo připojeno další pole 420 kV vyzbrojené odpojovačem, vypínačem a přístrojovým transformátorem proudu. Odtud byl transformátor T403 připojen obdobným přetahem jako transformátor T401, ovšem mimo půdorys budovy GIS.

Výměna GIS

Původní zapouzdřená rozvodna 420 kV byla umístěna ve stávající hale o šířce 12 m, délce 36,5 m a efektivní výšce 7,5 m. Šířka pole byla 2,7 m, hloubka pole 4,2 m a výška pole 5,9 m.

Původní obsazení polí rozvodny 420 kV:

 • pole č. 02 – V414 Řeporyje
 • pole č. 03 – T401
 • pole č. 04 – podélné dělení + měření na přípojnicích + uzemňovače na přípojnicích
 • pole č. 05 – V476 Kočín
 • pole č. 06 – T402
 • pole č. 07 – SP2
 • pole č. 08 – V415 Čechy střed
 • pole č. 09 – T403

Nová GIS měla být namontována do stávající haly, proto bylo nutné před jejím osazením provést nutné stavební úpravy podle požadavků výrobce nové GIS, přičemž se přistoupilo k celkové rekonstrukci objektu. Dodavatelem vlastní GIS se na základě výběrového řízení stala naše společnost s technologií od výrobce ABB. Mohli jsme tak zhodnotit naše zkušenosti z výstavby nové GIS v transformovně Chotějovice z let 2009–2011.

Obsazení polí po ukončení stavby:

 • pole č. 01 – V414 Řeporyje
 • pole č. 02 – SP1
 • pole č. 03 – V415 Čechy střed
 • pole č. 04 – T401
 • pole č. 61 – měření 1
 • pole č. 05 – PSP2
 • pole č. 25 – PSP1
 • pole č. 62 – měření 2
 • pole č. 06 – T402
 • pole č. 07 – V476 Kočín
 • pole č. 08 – V495 Čechy střed
 • pole č. 09 – SP2
 • pole č. 10 – T403

Demontáž původní GIS

Nejvíce starostí z pohledu stanovení vhodných technologických postupů, naplánování lidských zdrojů a přípravy prací nám přinesla demontáž původní GIS. Rychlost jejího provedení byla klíčová pro uvolnění stávající haly GIS pro stavební práce, ale zároveň musela být dodržena příslušná bezpečnostní opatření při manipulaci s demontovanými díly potenciálně obsahujícími rozkladné produkty SF6 z provozu GIS, které jsou zdraví vysoce škodlivé. Zabezpečení, odvoz a likvidaci demontovaného zařízení pro ČEPS, a. s. smluvně zajišťovala třetí strana, což situaci vmontážní zóně nijak nezjednodušovalo.

Tvrdým oříškem bylo vymyslet, jak se s demontážemi vejít do časového okna osmi týdnů, rozděleného na dvě etapy v návaznosti na zprovozňování provizorií, které bylo v zásadách organizace výstavby v prováděcím projektu vyčleněno. Díky vstřícnému přístupu pracovníků společnosti Alstom proběhlo třístranné jednání specialistů EGEM s.r.o. a ČEPS, a. s., přímo ve výrobním závodě v Kasselu, kde byl navržen základní princip technologického a časového postupu demontáže původní GIS, který byl následně odsouhlasen a potvrzen šéfmontérem z výrobního závodu v úvodu demontáží. Hala GIS byla nakonec stavebnímu subdodavateli předána pro práce v mírném předstihu.

Nová GIS a rekonstrukce venkovní rozvodny 420 kV

Po provedení zkoušek GIS ve výrobním závodě ABB s.r.o. v Curychu za účasti zástupců ČEPS, a. s., kterým předcházely zkoušky vybraných komponent v partnerských výrobních závodech v Bulharsku (pohony odpojovačů a uzemňovačů), Německu (přístrojové transformátory napětí, průchodky SF6/vzduch), Brně (zapouzdřené vodiče GIL, přístrojové transformátory proudu) a Trutnově (řídicí skříně), mohla být provedena expedice na stavbu. V poměrně omezeném prostoru stanice Chodov se nám podařilo najít a připravit skladovací plochy pro 390 beden, přivezených 38 kamiony a složených v průběhu necelých dvou týdnů. Montáž GIS probíhala dle pokynů šéfmontéra ABB v termínu od 11. prosince 2017 do 20. května 2018 se dvěma dvoutýdenními přestávkami pro přepojení provizorií nutných k uvolnění prostoru pro montáž zapouzdřených vodičů GIL ve venkovní rozvodně 420 kV. Montáž probíhala ve sledu: vypínače, svislé části, přípojnice, zapouzdřené vodiče a průchodky. V mezičase bylo provedeno připojení na uzemnění, montáž kabelových tras, pokládka a ukončení kabeláže v řídicích skříních. Od poloviny května probíhaly zkoušky dodavatele zakončené vysokonapěťovými zkouškami a vystavením protokolu o provozuschopnosti GIS.

Pokud jde o venkovní rozvodnu 420 kV, v jejím prostoru byla provedena nová zemnicí síť (obvodové uzemnění budovy GIS a uzemnění v polích 420 kV včetně propojení s novým uzemněním v podlaze budovy GIS), byl postaven portál pro novou linku V495 Čechy střed, byly doplněny 3 ks venkovních omezovačů přepětí a 21 ks uzemňovačů do venkovních vývodových polí a do polí vývodů na transformátor, byla vyměněna lanová propojení z průchodek na vstupní portály vedení a portály transformátorů.

Úpravy ochran, ŘS a vlastní spotřeby

Systém ochran transformátorů 400/110 kV nebyl rekonstrukcí významně dotčen. To ovšem neplatilo pro ochrany rozvodny 420 kV. Vhledem k rozsahu silové technologie (počtu polí) bylo nutné vybudovat další „domek“ sekundární techniky. K tomuto účelu byla využita a stavebně upravena rezervní místnost v druhém nadzemním podlaží provozní budovy. V novém domku byly umístěny rozvaděče sekundární techniky pro dvě nová pole podélných spínačů a jedno pole příčného spínače. Pro nové vývodové pole jsme využili prostorovou rezervu ve stávajícím domku.

Umístění a vybavení stávajících rozvaděčů zůstalo beze změn. Pro nová pole rozvodny 420kV byly osazeny nové distanční a nadproudové ochrany REL670, SEL421, 7SJ804 se zapisovačem poruch REC670.

Rozdílová ochrana přípojnic (ROP) byla rozšířena o nová pole, přičemž v nové konfiguraci obsahuje celkem 11 podstanic (11 polí GIS). Vzhledem k tomu, že stávající centrální jednotka umožňovala připojení jen 10 podstanic, byla doplněna příslušnou komunikační kartou s optickými vstupy.

Byly osazeny nové rozvaděče logické ochrany tlaku SF6 (LOT) do místnosti centrální sekundární techniky na místě stávající LOT.

V rámci dočasného propojení V415–V476 s odbočkou na T403 byly v rozvodnách Čechy střed a Kočín doplněny 3bodové rozdílové ochrany vedení.

Stávající ŘS byl rozšířen o nové podstanice podle rozsahu silové technologie (počtu polí). Komunikace se staniční úrovní ŘS je prostřednictvím nově instalovaných Ethernet switchů. Switche jsou začleněny do stávajícího komunikačního ringu na bázi IEC 61850. V rámci rekonstrukce byl rozšířen místní optický rozvod. Byly provedeny patřičné úpravy v dispečerském systému řízení, jmenovitě úprava rozsahu informací (databáze) přenášených na jednotlivé dispečinky a dohledové pracoviště TDC Střed (Kočín) a úprava schémat na obrazovkách dispečerských ŘS včetně oživení a odzkoušení komunikace po úpravě obsahu datových přenosů.

Do systému vlastní spotřeby byl instalován celý komplet decentrálního zařízení vlastní spotřeby pro nový domek (místnost) sekundární techniky. Rozvaděče jsou napájeny smyčkami z centrální části vlastní spotřeby. Nově osazené rozvaděče:

 • podružný rozvaděč nezajištěné vlastní spotřeby ANL (III. kategorie)
 • podružný rozvaděč zajištěné vlastní spotřeby ANM (II. kategorie)
 • podružný rozvaděč 1. ss systému ATP
 • podružný rozvaděč 2. ss systému ATR
 • decentralizovaný (lokální) usměrňovač ATW
 • decentralizovaná (lokální) akubaterie ATV

S ohledem na stávající výkonovou bilanci střídavé napájecí sítě II. kategorie byly přepojeny napájecí obvody pro UPS v administrativní budově z rozvaděče ANJ (II. kat.) do rozvaděče ANH (III. kat.).

Stavební část

Ze stavebních objektů dotčených rekonstrukcí jmenujme kromě zásadní rekonstrukce vnitřku budovy GIS alespoň nové provozní osvětlení, úpravy místností v provozní budově, nové betonové patky pro novou HOK a POK zapouzdřených vodičů GIS a novou objízdnou komunikaci v prostoru venkovní rozvodny 420 kV.

Komplexní zkoušky celé stanice

Provozovatel si vyhradil necelých 16 týdnů na komplexní a ověřovací zkoušky nově rekonstruované rozvodny 420 kV. Zkoušky probíhaly za neustálé asistence zkušebních techniků naší společnosti, kteří při předcházejících zkouškách zhotovitele a přípravě na komplexní zkoušky odvedli velký kus práce a prokázali mnoho trpělivosti. Zprovoznění nové rozvodny proběhlo v plánovaných smluvních termínech od 2. do 9. listopadu 2018.

Řídící tým zhotovitele EGEM s.r.o.

 • Ing. Roman Maňásek – vedoucí zakázky
 • František Kaisler – vedoucí stavby
 • Juraj Houdek – vedoucí montáže GIS
 • Jiří Skarke – koordinace sekundární techniky
 • Vojtěch Chytka – hlavní zkušební technik