Řešení podpory řízení procesu projektové přípravy, tvorby a správy dokumentace „Chytrých TS“

Skříň řídicího systému SG5 připojená konektorem na rozváděč vysokého napětí Skříň řídicího systému SG5 připojená konektorem na rozváděč vysokého napětí

Společnost Technodat Elektro, s.r.o. je výhradním dodavatelem systémů společnosti AUCOTEC AG řady RUPLAN, ELCAD a Engineering Base pro český a slovenský trh. Působíme dlouhodobě v oblasti přenosu a distribuce elektrické energie, případně v dalších průmyslových odvětvích, kde systémy nalézají uplatnění při zpracování technologických a procesních částí projektové dokumentace v jednotné databázi.

Reálným výsledkem spolupráce se společností PREdistribuce, a. s., je digitalizace dokumentace téměř všech provozovaných transformoven 110/22kV. Podpořili jsme zpracování podnikových norem a optimalizace procesů s dokumentací. V letošním roce vydala PREdistribuce, a. s., aktualizaci „PN JA 912 - Požadavky na projektovou dokumentaci staveb VVN a proces jejího připomínkování“. Tato podniková norma má veřejný charakter a slouží projekčním organizacím jako jednotný „manuál“.

„Chytré TS“

V České a Slovenské republice jsou v rámci distribuce elektrické energie provozovány desítky tisíc distribučních trafostanic (TS). V současnosti se této oblasti dotýká bouřlivé období změny charakteru toku energie z dříve jednosměrného (ve směru od výrobce ke spotřebiteli) na obousměrný s vlivem decentralizované výroby elektrické energie zejména z obnovitelných zdrojů energie. Distribuční společnosti tento vývoj reflektují a řeší výrazným navýšením investic do obnovy a rozvoje provozovaných sítí. PREdistribuce, a. s., má do roku 2030 ve schváleném harmonogramu zařazenu obnovu 1/3 všech TS do řešení odpovídajícímu návrhu chytré sítě (Smart Grid), což znamená „kadenci“ více jak 100 „chytrých“ TS ročně. Od roku 2019 se Technodat Elektro, s.r.o. společně s kolegy z PREdistribuce, a. s., oddělení Správy rozvodných zřízení a Koncepce a plánování, zabývá „Koncepcí automatizované tvorby“ dokumentace chytrých TS v systému Engineering Base.

V současné době tvorba dokumentace TS včetně procesu jejího odevzdání probíhá mezi zadavatelem ze sekce Příprava výstavby a projektantem dle historicky zaběhnutých pravidel. Z hlediska nárůstu požadavků v souvislosti s koncepcí nasazování „chytrých“ TS jsou daleko vyšší nároky na množství zpracování dat. Proto se snažíme stávající procesy s dokumentací transformovat rovněž do „Smart“ automatizované tvorby dokumentace TS s využitím SQL databáze a systému Engineering Base. Pro komunikaci s dodavatelem (přenos dat, připomínkovaní projektů, kontrola projektů) se využívá funkcionalit webového portálu PREdistribuce, a. s., který je již několik let nasazen v oblasti VVN.

Plně automatizovaná tvorba dokumentace TS

Základem řešení je zdrojová databáze typových zapojení, která vychází z návrhu skupiny Sekundární techniky v základních variantách:

 • 2K1T – (2x kabel 1x transformátor)
 • 2K2T– (2x kabel 2x transformátor)
 • 3K1T– (3x kabel 1x transformátor)
 • 3K2T– (3x kabel 2x transformátor)

Počet dalších variant dále narůstá a ty se dělí jak dle samotného provedení chytré TS, tak i následně podle používaných komponentů. Počet jednotlivých typových dokumentací se může rozrůst řádově až do desítek typizovaných provedení stanic.

Pro splnění cíle „Automatizovaná tvorba dokumentace chytrých TS“ je nutné mít připravenu databázi uvedených typových kombinací zapojení s návrhem řešení „Management konfigurace sestav typových dokumentací“ pro Smart TS skříň SG5. Tato nově vyvinutá funkcionalita zadavatelům ze sekce příprava výstavby umožňuje nejen samotné založení projektu, ale i plně automatizované vytvoření dokumentace TS ke zvolené variantě. Tvorba dokumentace běží na základě předpřipravených šablon typových zapojení v databázi Engineering Base PTD Plant.

Prostřednictvím webového portálu dochází k „předání“ dokumentace projektantovi, který ji doplní o patřičné informace dle smluvních a legislativních požadavků ve fázi přípravy stavby. Zejména to jsou detaily vázané k dané TS, např. i identifikace směrů vývodů a délkové informace ke kabelům. Po zpracování dochází ke zpětnému odevzdání dokumentace zadavateli pro kontrolu a případnému procesu připomínkování ze strany PREdistribuce, a. s. Pokud projekt vyhovuje, předává se k realizaci a po konečném vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) putuje zpět. DSPS se následně ukládá pro potřeby oddělení Správy rozvodných zřízení do archivačního systému, jak popisuje obrázek „Zjednodušený vývojový diagram procesu tvorby, odevzdání a připomínkování dokumentace TS“.

Celý proces s koncepčním řešením splňuje tyto požadavky:

 • jednotný standard automatické tvorby dokumentace „chytrých“ TS
 • jednotný elektronický formát odpovídající současným požadavkům investora a stavebního zákona
 • výrazné zkrácení času potřebného pro tvorbu dokumentace
 • bezpečný a transparentní proces odevzdání projektové dokumentace TS
 • jednotný připomínkovací proces ve vztahu mezi Investorem a Dodavatelem projektové dokumentace TS
 • minimalizace chybovosti, eliminace lidského faktoru
 • odbourání doposud nutné kontroly ručně tvořené dokumentace
 • jednoduchá a přehledná archivace – každá TS má svoji platnou dokumentaci
 • sledování a uchovávání historie jednotlivých kroků v procesu předávání projektové dokumentace pro TS
 • aktivní a jasná role se zapojením drobných dodavatelů dokumentace do procesu
 • budoucí servisní dokumentace „chytrých“ TS s virtualizovaným přístupem do dokumentace

Pracovníci společnosti Technodat Elektro, s.r.o. by chtěli touto formou poděkovat kolegům z PREdistribuce, a. s., za vstřícný přístup, řadu nápadů a odhodlání. Věříme, že se u „chytrých“ TS podaří zavést i její „chytrou dokumentaci“ do plného nasazení.

Karel Schmidt, Josef Hrtus, Michal Šolle
PREdistribuce, a. s.

Josef Fritschka, Aleš Mlčák
Technodat Elektro, s.r.o.