Rozvodna Chodov 400 kV po rekonstrukci opět v provozu

Nový zapouzdřený rozvaděč 400 kV od firmy ABB Nový zapouzdřený rozvaděč 400 kV od firmy ABB

Roky 2013 a 2014 můžeme nazvat černým obdobím rozvodny Chodov. V uvedených letech zde došlo k několika výpadkům, z nichž nejznámější byl asi požár transformátoru 400/110 kV. Další výpadky byly spojené již se stárnoucí technologií zapouzdřené rozvodny 400 kV a jeden výpadek byl způsoben v naší rozvodně 110 kV. Slovem naší chci rozlišit majetkové poměry na rozvodnách, ve kterých provozovatel přenosové soustavy ČEPS předává elektřinu nám - distributorům. Rozvodna 400 kV a transformátory 400/110 kV jsou v majetku ČEPS, zařízení 110 kV je už v péči příslušného distributora.

Foto

Zapouzdřený rozvaděč 400 kV od firmy AEG byl vyroben již v roce 1991 a zprovozněn roku 1994. Stejný typ byl použit v té době ještě pro rozvodnu přečerpávací elektrárny Dlouhé stráně a dunajského díla Gabčíkovo na Slovensku. Protože přes rozvodnu Chodov je zásobena přibližně třetina Prahy včetně centra, bylo po vzájemné dohodě mezi PREdistribuce a ČEPS přijato investiční opatření ve formě výměny rozvaděče 400 kV za nový, opět zapouzdřený.

Rozběhl se proces, který také důvěrně známe: dokumentace pro zadání akce, vypracování dokumentace pro zhotovitele, výběrové řízení atd., což nějakou dobu trvá. Výběrové řízení proběhlo na jaře 2016 a byl vybrán výrobek od firmy ABB. Předání staveniště se uskutečnilo v říjnu 2016.

Na naší distribuční soustavu 110 kV začala mít rekonstrukce vliv počátkem května 2017. Aby totiž byla i nadále zajištěna co nejspolehlivější dodávka elektřiny pro PREdi v dotčené části Prahy, byla vybudována provizorní trasa vedení 400 kV přes budovu zapouzdřené rozvodny, která umožnila přímo napájet dva ze tří transformátorů 400/110 kV. (jedno trafo bylo zapojeno na „konci“ vedení z rozvodny Řeporyje, druhé trafo bylo „natéčkováno“ na vedení Kočín – Čechy Střed). I tak si ale tato náročná investiční akce vyžádala z důvodu zabezpečení přijatelné spolehlivosti dodávky elektřiny rozložení do mnoha etap přepojování soustav 110 kV na území Prahy i Středočeského kraje.

Složitost přepojování spočívala v tom, že se v průběhu rekonstrukce, rozdělené na etapy, měnily požadavky na způsob provozu rozvodny 400 kV (co může být pod napětím a co ne), tím pádem i na počet provozuschopných transformátorů, tzn. od úplného vypnutí transformace až po využití dvou transformátorů 400/110 kV. Tomu se musela uzpůsobovat konfigurace sítí 110 kV na území Prahy a Středočeského kraje, aby se potřebný výkon rozložil na okolní uzlové oblasti. Odkud bude která rozvodna 110/22 kV v Praze a SČK napájena se počítalo pro různé denní doby tak, aby pokud možno příslušná vymanipulovaná konfigurace vydržela do nejdéle.

Dost často se využívalo paralelního provozu uzlových oblastí Chodov - Řeporyje, někdy i Chodov - Malešice právě v závislosti na počtu provozuschopných transformátorů v rozvodně Chodov.

Považuji za nutné zmínit, že dvouletý harmonogram výstavby a zprovozňování, vypracovaný společností ČEPS jako investorem, byl díky úzké koordinaci s dispečinky PREdistribuce a ČEZ Distribuce dodržen na den a 2. listopadu 2018 byla nová zapouzdřená rozvodna uvedena pod napětí.

Věříme, že zprovoznění moderní rozvodny v přenosové soustavě přispěje k dlouhodobé stabilitě dodávky elektřiny na území Prahy, a přispěje i k zabezpečení rozvojových aktivit v oblasti Prahy a Středočeského kraje včetně útlumu výroby z elektrárny Mělník, které se předpokládá v blízkých letech.

Jiří Hradecký
PREdistribuce, a.s.