Rozvoj sítí VVN. Nové vedení 2 x 110 kV Jindřichov – Drmoul

publikováno:
autor:

Společnost pro Jindřichov Drmoul vedena pověřeným účastníkem OMEXOM GA Energo s.r.o. zajištovala pro společnost ČEZ Distribuce a.s. výstavbu nového dvojitého vedení 110 kV Jindřichov - Drmoul. Jednalo se o výstavbu nového dvojitého vedení v délce 27,93 km a s tím spojenou stavbu 120 nových pozinkovaných příhradových stožárů. Hlavním důvodem výstavby vedení bylo zajištění a posílení přenosu elektrické energie do oblasti Drmoul (Mariánskolázeňsko).

Tato oblast byla v době před rokem 1989 využívána hlavně pro zemědělskou produkci bez těžké strojírenské výroby, a proto zde nebyla potřeba velká kapacita přenosu elektrické energie. Po změně politické situace a otevření hranic se zde začala výrazně rozrůstat i průmyslová výroba, která vyžaduje zvýšení přenosové kapacity elektrických sítí. Výstavba vedení byla zahájena v září 2017 výstavbou příjezdových cest, realizací přípravných prací a zahájením betonáží stožárových základů. Hlavní odlišností výstavby vedení oproti jiným současným stavbám v České republice je umístění tohoto nového vedení do lesnaté a zemědělské oblasti s velkým množstvím vzrostlých lesů a luk, využívaných zejména pro pastvu skotu. I přes snahu projektantů citlivě umístit vedení do krajiny bylo nutné před zahájením samotné výstavby provést odstranění lesních a nelesních porostů z plochy cca 5,5 ha a zřídit tak nový koridor pro výstavbu a provoz vedení, takzvané ochranné pásmo vedení. Při betonáži základů pro 120 stožárů bylo na stavbu dopraveno 4 444 m3 betonu, což zhruba odpovídá 900 domíchávačům.

Betonáž všech základů včetně terénních úprav byla dokončena za 5 měsíců od zahájení. V nejcenějších přírodních lokalitách, zejména v okolí stožáru číslo 77, bylo provedeno kácení ručně a beton byl do lokality dopraven pomocí betonpump, aby byl zásah do přírody co nejmenší. Následně probíhala montáž a stavba stožárových konstrukcí, které byly na stavbu dodány v celkovém množství 775 tun. Smontované stožáry byly stavěny ve většině případů pásovým jeřábem, který díky velké průchodnosti terénem nezapadá, nepotřebuje pro svůj pohyb vybudovat provizorní cesty, a tím vznikají menší škody. U stožáru č. 77 byl z důvodu zachování původní přírody použit pro stavbu stožáru vrtulník, aby byl přístup minimalizován. Vrtulníkem byl postaven ještě jeden stožár v místě, které bylo silně podmáčeno a vybudování příjezdové cesty by bylo, jak velkým zásahem do přírody, tak ekonomicky dražší než samotná stavba vrtulníkem.

V měsíci dubnu byla zahájena bezdotyková montáž vodičů pomocí zatahovacího zařízení a následovala montáž kombinovaného zemnícího lana. Samotná montáž fázových vodičů a KZL probíhala díky umístění vedení bez větších komplikací, protože v lokalitě nebyly složité křižovatky, které by práce komplikovaly.

Největší překážkou při instalaci vodičů byl přechod přes elektrifikovanou trať, který díky vystavěnému zabezpečení ze systému NPT, kterým společnost OMEXOM GA Energo disponuje, proběhl bez jakýchkoli komplikací. Tento systém byl z bezpečnostních důvodů použit i u jiných menších křižovatek. Na vedení byl použit fázový vodič 362-AL1/59-ST1A v celkové délce 175,2 km o hmotnosti 258 tun. Současně bylo nainstalováno 1 461 izolátorů a 31,6 km KZL typu 2S 2/24 (M133/R89-130). Průběžně byla prováděna antikorozní ochrana stožárových konstrukcí v rozsahu 20 242 m2 speciální nereflexní barvou v odstínu šedé, tak aby vedení co nejvíce splynulo s okolní přírodou. Vyjimkou byly pouze stožáry, které byly v blízkosti komunikací a byly z důvodu bezpečnosti, například pro lety vrtulníků integrovaného záchranného systému, zvýrazněny leteckým bezpečnostním značením v odstínech červeno bílé.

Dokončení všech prací a úspěšné zprovoznění vedení proběhlo v září roku 2018.


Marek Dobrý

Ředitel divize VVN ve společnosti OMEXOM GA Energo. s.r.o. Od roku 1987 pracoval na zkušebně točivých strojů ve ŠKODA Energo. V oblasti výstavby sítí se pohybuje od roku 2003. Podílel se na významných projektech: výstavba Elektrárny Dlouhé Stráně, vedení V209 příčná spojka, vedení V410.

Související články