Pokračuje modernizace teplárny v Karviné

publikováno:
autor:
Teplárna Karviná Teplárna Karviná

Společnost Veolia Energie postoupila v procesu modernizace karvinské teplárny. Získala souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí v procesu EIA pro multipalivový kotel a rozbíhá další legislativní i technické kroky přípravy stavby. Nový kotel bude umět spalovat biomasu a tuhá alternativní paliva vyrobená z komunálních dále nerecyklovatelných odpadů. Sníží emise, ale také posílí regionální význam teplárny.

V teplárně, která leží napůl cesty mezi Havířovem a Karvinou a je hlavním zdrojem tepla pro obyvatele obou měst, probíhá jeden z klíčových ekologizačních projektů v Moravskoslezském kraji. Teplárna Karviná společně s Teplárnou ČSA zásobuje teplem a teplou vodou více než 50 tisíc domácností, školy, nemocnice, úřady, obchodní střediska, průmyslové podniky a další objekty v Karviné, Havířově a okolních obcích.

„Souhlas v procesu EIA znamená, že Veolia může pokračovat ve svém dlouhodobém záměru další ekologizace Teplárny Karviná s cílem dosáhnout nižších emisí z výroby tepla a elektřiny, na jehož konci bude přechod od uhlí k biomase a tuhým alternativním palivům doplněným o zemní plyn pro období výkonových špiček. Kombinace čistších paliv přinese snížení emisí, v případě CO2 dokonce až o cca 80 procent,“ vysvětlil Kamil Vrbka, ředitel regionu Morava společnosti Veolia Energie ČR.

Nový kotel je ale důležitý i z jiného pohledu. Rozšíří palivový mix teplárny a tím posílí stabilitu, bezpečnost a cenovou dostupnost dodávek tepla pro Havířov a Karvinou. V dnešní době hraje velkou roli dosažitelnost a cenová stabilita paliv, a kdo má možnost využívat místní zdroje, které se nemusí složitě dovážet z velké dálky, má výhodu.

Tuhá alternativní paliva vyrobená z komunálních dále nerecyklovatelných odpadů, která se budou v karvinské teplárně používat, jsou považovaná za ekologický a legislativně preferovaný způsob využití vytříděných lokálních odpadů. Veolia bude přednostně využívat vytříděné a zpracované odpady z regionu, čímž pomůže městům a obcím splnit povinnost omezit skládkování odpadů na minimum a využít je ve prospěch obyvatel.

V souhlasném stanovisku ministerstvo určilo podmínky, které musí investor splnit, aby měl záměr minimální negativní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví. Mezi podmínkami je například povinnost pracovat na stavbě jen v pracovních dnech a denní době, staveništní komunikace pravidelně čistit, skrápět nebo používat aktivní látky k potlačení prašnosti, dopravu vést mimo obydlené oblasti atd. Součástí je použití nejlepších dostupných technologií pro nové zařízení. Zahájení provozu je v plánu v roce 2026.

Veolia dlouhodobě ekologizuje teplárnu v Karviné. V letech 2013 až 2017 prošla rozsáhlou ekologizací a snížila tak už před 5 lety emise z výroby tepelné energie (oxidy síry, oxidy dusíku a prach (TZL)) o stovky tun ročně. Ekologizaci Teplárny Karviná ocenilo Teplárenské sdružení ČR křišťálovým komínem. Odborná komise ji vyhodnotila jako nejlepší projekt roku 2017 v kategorii snižování emisí znečišťujících látek do ovzduší.

Nové plynové kotle sníží emise o dalších 50 procent a inovativní technologie multipalivového kotle pak povede k úplné minimalizaci emisí při výrobě tepla. Ekologizace Teplárny Karviná vychází z moderních trendů, které ctí principy cirkulární ekonomiky. Podobný ekologizační projekt, který současně pomáhá stabilizovat cenu tepla v regionu, realizuje Veolia také v Přerově.