Snížení výrob Kostky, maximalizace Ořechu 2 – Nová propojovací linka pásové dopravy Ořechu 2 z Hrubé třídírny na Most J

Jak bohatá třicetiletá historie naší firmy napovídá, působení v mnoha odvětvích stavebnictví není náhodnou událostí, nýbrž jsme se osvědčili již v různých, nejen dopravních a vodohospodářských stavbách. Jsou jimi například ekologické, průmyslové, i inženýrské stavby. Jednou z nich je v současné době realizovaná zakázka pro zvýšení objemu produkce finálního produktu Ořech 2. Podstatou je oddělení již hotového produktu v průběhu jeho výroby a cílené nasměrování na nakládku pro nákladní automobily, ve vazbě na zvýšenou poptávku daného produktu na trhu.

Předmětná zakázka se nachází v areálu Severočeských dolů Bílina, vedle elektrárny Ledvice, konkrétně v lokalitě areálu úpravny uhlí. Podmínky plnění díla jsou podobné zásadám podmínek FIDIC, konkrétně Yellow Book. Po uzavření smlouvy o dílo v prosinci 2019 bylo započato zpracování dokumentace pro provedení stavby. Tento proces byl doprovázen průběžným projednáváním s investorem s ohledem na místní zvyklosti provozu a završen odsouhlasením dokumentace v červnu letošního roku.

Navrhované řešení spočívá ve využití a modernizaci stávajících třídičů T5f,g,h nacházejících se v objektu Hrubé třídírny, tyto třídiče jsou aktuálně konstrukčně řešeny jako „tříproduktové“, neboli „double level“, kdy při přenastaveních sítových ploch a doplnění automatické klapky je možné získat zvlášť již hotový produkt Ořech 2. Z výše uvedených třídičů bude následně finální produkt směrován na nově vybudovaný dopravník pod označením T7a, jež je vyveden z budovy Hrubé třídírny do nové předávací opláštěné ocelové věže o hmotnosti cca 62 tun s označením VAP1. Z ní bude tok Ořechu 2 směrován přes nový trubkový dopravník označený jako AP1, jehož nosná část je tvořena ocelovou konstrukcí v délce cca 135m o hmotnosti cca 42 tun, do přesýpací opláštěné ocelové věže o hmotnosti cca 131 tun s označením VAP2, nad stávající vedení mostu s názvem „J“, kde s možností směrování přes klapku je možné produkt Ořech 2 odklonit na jeden ze stávajících dopravníků AP1a nebo AP1c. Celkově pak výkon nově budované technologie je 500t/h. Součástí realizace díla jsou i další činnosti nad rámec výše popsané páteřní trasy, mezi něž patří nezbytná úprava stávající technologie v Hrubé třídírně a doprovodné stavební úpravy, nová elektroinstalace a její propojení se stávajícím ovládáním a doplnění stávajícího řídícího systému v centrálním dispečinku, zajištění odprášení. V exteriéru je nutné provedení několika přeložek stávajících inženýrských sítí především vzhledem k provádění pilotového založení a základovým konstrukcím. V neposlední řadě bude provedeno znovuobnovení povrchů.

Celá realizace stavby bude probíhat při současném provozu úpravny uhlí a souběhu s dalšími akcemi v dané lokalitě. Pouze úpravy stávající technologie budou realizovány a musí být dokončeny v rámci pravidelné každoroční 14denní odstávky v letním období. Celá realizace musí být mimo jiné v souladu s interními předpisy Severočeských dolů a v této souvislosti pod dohledem báňského úřadu.

Do současné doby byly již provedeny veškeré piloty a přeložky stávajících inženýrských sítí. Pokračují výkopové práce pro základové železobetonové konstrukce. Naším cílem pro letošní rok je dokončení veškerých základových konstrukcí včetně zpětných zásypů, což představuje připravenost pro následnou montáž ocelových konstrukcí a technologie v příštím roce. Souběžně již nyní ve výrobních závodech našich dodavatelů, u spol. Rubing s.r.o. a spol. kešner a.s., probíhá výroba předmětných ocelových konstrukcí a příprava technologických částí.

S novým kalendářním rokem 2021 plánujeme zahájení montáží ocelových konstrukcí a nezbytných stavebních úprav v objektu Hrubé třídírny a pasového mostu „J“. Následně budou pokračovat montážní práce na technologii a její uvedení do provozu. Montážní práce technologie pak zahrnují jednotlivou technologii věží VAP1 a VAP2, rekonstrukci třídičů s osazením třídících klapek a svodek, instalaci nového dopravníku T7a a AP1 a montáž odprášení obou věží včetně napojení na rozvod centrálního vysavače. Na montáž technologie pak navazují veškeré elektroinstalační práce, které jsou tvořeny elektroinstalací nové technologie a její napojení na řídící systémy včetně polní instrumentace a napojení na systém centrálního dispečinku. Dále dodávka a osazení nové rozvodny včetně přívodu 500V a 400V a její napojení na optickou síť. Veškeré činnosti jsou pak završeny komplexním vyzkoušením. Předání a převzetí díla by mělo proběhnout do 31. 12. 2021.

Navzdory veškerým provozním omezením a opatřením v rámci provozu úpravny uhlí, aktuálním komplikacím v souvislosti s pandemií COVID-19, se nám daří dodržení původních stanovených plánů, v důsledku čehož předpokládáme i dokončení celého díla ve smluvním termínu.

Milan Bernard, Martin Graupner
SMP CZ, a.s.