TAP jako produkt využívání odpadů

Ilustrační foto (zdroj: SAKO Brno, a.s.) Ilustrační foto (zdroj: SAKO Brno, a.s.)

O využívání TAP (tuhých alternativních paliv) z odpadů se toho v poslední letech řeklo a napsalo dost, ať již kladně, či kriticky. To hlavní ale zůstává skryté: nejde o „spalování odpadů“, jde o energetické využití k tomu vytříděných odpadů a v případě diskutovaných TAP jde o naplnění hierarchie nakládání s odpady. A v současné době je to i možnost, jak pomocí alternativních paliv realizovat odklon české energetiky od uhlí.

Zpátky k naplnění závazné hierarchie nakládání s odpady: to, co se nehodí pro materiálové využití, které v hierarchii nakládání s odpady je výše, nežli je energetické využití, se při splnění celé řady požadavků (výhřevnost, chemické složení), může stát vstupní surovinou pro výrobu TAP.

Na rozdíl od pouhého spalování zde jsou stanoveny požadavky na výhřevnost, na chemické složení, aby TAP, které mají vyšší výhřevnost – 18 až 20 MJ/kg, se využívaly i v cementárnách.

A zde je první příklad naplnění hierarchie nakládání s odpady: pro využití v cementárnách se z důvodů splnění kvalitativních požadavků odběratelů vyžaduje homogennost, proto bývají zdrojem pro výrobu TAP většinou průmyslové odpady.

Výrobci TAP musejí být certifikování na využití odpadu v souladu s normou ČSN EN 15358 Tuhá alternativní paliva - Systémy managementu kvality – Specifické požadavky pro jejich použití při výrobě TAP.

Vraťme se ještě k využití TAP v cementárnách: díky charakteru cementářské výroby je možné (pokud jsou splněny legislativní požadavky) považovat spalování TAP za bezodpadovou likvidaci jinak dnes nevyužitelných složek odpadů. Prostě by byly pouze uloženy na skládku.

Požadavky cementářství jdou dnes již dále: pokud např. po výrobu TAP se používají použité tetrapakové obaly, problém v cementářské peci způsobí vyšší obsah hliníku. Ten je pak příčinou pěnění betonu. Pokud je v TAP vyšší podíl zinku, dochází ke zpomalení tuhnutí betonu.

Proto je v oblasti výroby a používání TAP nezbytné využít služeb akreditovaných certifikačních autorit, které posoudí, zda TAP splňuje limity pro vhodné využití TAP, dané konečným využivatelem TAP, kdy se řídíme technickými normami či legislativou.

Miloš Kužvart, výkonný ředitel České asociace oběhového hospodářství