ZVVZ se přizpůsobuje novým trendům v energetice a teplárenství – „Multipalivové zdroje, útlum uhlí a přechod na spalování biomasy a odpadů“

TAMEH Czech s.r.o. Ostrava. Polosuchá metoda s fluidním absorbérem – 865 000 Nm3/h (suché) TAMEH Czech s.r.o. Ostrava. Polosuchá metoda s fluidním absorbérem – 865 000 Nm3/h (suché)

Společnost ZVVZ se přes 50 let zaměřuje na ekologizace energetických zdrojů. Teplárny a další energetické zdroje v České republice čeká největší výzva za několik posledních let a tomu odpovídá i reakce naší společnosti, která dodává moderní řešení pro energetiku, teplárenství a hutnictví, a čištění nejen tuhých, ale i plynných znečišťujících látek. Ve spolupráci s dceřinou firmou Eveco Praha navrhujeme technologie, které splňují přísné limity BREF, BAT a individuální požadavky zákazníka.

Současný tlak na zmírnění klimatických změn v podobě rostoucích cen emisních povolenek prodražuje výrobu tepla a energie z uhlí, proto je řada provozovatelů nucena uvažovat s náhradou tohoto základního paliva. Dochází proto k přechodu na novou palivovou základnu, jako je spalování zemního plynu, biomasy, nebo spolu-spalování uhlí, biomasy a tuhých alternativních paliv (TAP) vyrobených z vytříděných nerecyklovatelných odpadů. Díky náhradě uhlí a částečně i zemního plynu biomasou se daří výrazně snížit emise prachu, oxidů dusíku i síry. Podmínkou pro modernizaci je však získání souhlasného stanoviska Ministerstva životního prostředí.

Přechod k alternativním palivům je významný krok nejen ke zlepšení ovzduší, ale také ke společensky odpovědnému energetickému využívání odpadů. Nové technologie musí splnit budoucí emisní limity pro nejlepší dostupné technologie (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu. Zařízení by měla sloužit pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny v kogeneraci s vysokou účinností. Budování těchto zdrojů nabízí i možnost pozitivně přispět k omezení skládkování odpadů. Nové technologie totiž mohou k výrobě energie, v multipalivovém kotli, využít i tuhé alternativní palivo, vyrobené z vytříděných komunálních a ostatních běžných odpadů, které už nebude možné recyklovat ani ukládat na skládky. Energetické využití tuhého alternativního paliva pomůže městům a obcím vyřešit povinnost co nejvíce smysluplně využívat komunální odpady.

V rámci těchto nových projektů nabízí společnost ZVVZ-Enven Engineering, a.s., ve spolupráci s dceřinou firmou EVECO Praha s.r.o., technologie čištění spalin. A to jak formou kompletní „dodávky na klíč“, tak i dodávky jednotlivých dílčích zařízení. Jedná se především o technologie na snížení emisí prachu, oxidů dusíku, oxidů síry, kyseliny fluorovodíkové, kyseliny chlorovodíkové, rtuti, PCDD/PCDF (polychlorované dibenzodioxiny a polychlorované dibenzofurany), TVOC, těžkých kovů atd.

K čištění spalin za zdroji na spolu-spalování odpadu mohou být použity technologie na principu suchého odsíření, polosuchého odsíření s fluidním absorbérem nebo mokré pračky. Vzhledem k požadovaným emisním limitům se většinou jedná o vícestupňové čištění spalin, tj. různé kombinace výše popsaných metod. Důležitým hlediskem pro výběr nové technologie je také znalost stávajícího zařízení na čištění spalin a pokud možno jeho zakomponování do nového systému, aby se minimalizovaly investiční náklady. Suché a polosuché metody čištění spalin jsou založeny především na principu dávkování sorbentů do proudu spalin s jejich následným záchytem v látkovém filtru. Mokré vypírky pracují se suspenzemi, příp. roztoky.

Sorbenty se dávkují buď samostatně, nebo jako směs. Používané sorbenty jsou například hydroxid vápenatý (vápenný hydrát), oxid vápenatý (pálené vápno), vápenec, hydrogenuhličitan sodný (jedlá soda) a aktivní uhlí.

Při návrhu nových zařízení na čištění spalin je nutné brát v potaz následující kritéria:

  • požadavky zákazníka
  • investiční a provozní náklady
  • plnění emisních limitů
  • dispoziční možnosti
  • dostupnost a cena vhodného sorbentu
  • složitost technologie
  • způsob využití nebo ukládání produktu
  • životnost zařízení a očekávané využití zdroje
  • cenový výhled všech použitých surovin

Emisní limity pro nežádoucí složky spalin vznikající při spalovacích procesech se stále zpřísňují, proto i na nově instalované technologie čištění spalin je kladen maximální požadavek na účinnost. Patrné je to například pro emise popílku, kdy nové legislativní požadavky nutí provozovatele přecházet z elektrických odlučovačů, hojně využívaných v 90. letech, na látkové filtry. Látková filtrace nejenom, že má oproti elektrickým odlučovačům lepší účinnost pro záchyt popílku, ale má i větší potenciál pro záchyt ostatních nežádoucích složek spalin vázaných na popílek, jako např. oxidované formy rtuti, kovů a polokovů, PCDD/PCDF a Cd+Tl. Elektrické odlučovače své uplatnění stále nachází při spalování biomasy.

Podstatnou součástí každé technologie na čištění spalin jsou ventilátory a dopravy a skladování materiálů. Díky tomu, že ZVVZ-Enven Engineering, a.s. je součástí skupiny ZVVZ Group, a.s., mezi jejichž obchodní činnosti patří vývoj, výroba a servis řešení v oblasti čištění spalin, dodávek pro jaderné elektrárny, výroba ventilátorů, pneumatické dopravy, přepravníků a služby s tím související, je schopna dle vlastního know-how pokrýt většinu dodávek z komplexního technologického celku čištění spalin.

Ing. Kamil Nepraš,
Vedoucí projekce energetika,
ZVVZ-Enven Engineering, a.s.