Modernizační fond: Největší zájem je o fotovoltaiky

Jan Kříž Jan Kříž

Evropská energetika se má transformovat na nízkouhlíkovou a k tomu mají pomoci i miliardy z Modernizačního fondu, který je pod gescí Ministerstva životního prostředí. Zeptali jsme se proto náměstka úřadu Jana Kříže, do jakých oblastí desítky miliard potečou a na co si mají dát žadatelé pozor.

Modernizační fond nabízí na rozvoj nízkouhlíkové energetiky 150 miliard korun v devíti různých programech, jaké jsou hlavní ambice dotační podpory?
Hlavním cílem Modernizačního fondu v Česku je naplnění klimatických cílů – snížení emisí skleníkových plynů, zvýšení energetické účinnosti a navýšení podílu obnovitelných zdrojů energie v celkovém mixu energetických zdrojů do roku 2030. Vedlejším pozitivním efektem bude zlepšení kvality ovzduší, vyšší zaměstnanost a ekonomická prosperita.

Jak velké jsou jednotlivé programy?
Páteří Modernizačního fondu jsou tři programy, které z finančního pohledu představují 78 % celkové alokace. Jde o program na modernizaci soustav zásobování tepelnou energii (HEAT, 26 % alokace), program na nové obnovitelné zdroje (RES+, 38,7 % alokace) a program zaměřený na průmysl v EU ETS (ENERG ETS; 13,3 % alokace). Tyto tři programy by měly přinést největší změny a pomoci výrazně snížit emise skleníkových plynů, a proto byly připravené přednostně.

Druhou skupinou jsou programy, které doplňují podporu z dalších programů (zejména EU fondů), tak aby byla podpora poskytována v dostatečné intenzitě na celém území. Týká se to energetických úspor u budov veřejného sektoru (ENERGOV, 4 % alokace) i v podnikatelském sektoru (ENERG, 6 % alokace), podpory čisté mobility (TRANSCom, 3,5 % a TRANSGov, 5 %) a modernizace veřejného osvětlení (LIGHTPUB, 2 %).

Zajímavý bude pilotní program rozvoje komunitní energetiky (KOMUNERG; 1,5 % alokace), který podpoří projekty tzv. energetických společenství. Tento koncept není ještě řádně legislativně uko tven, ale decentralizovaná zařízení na výrobu obnovitel né energie se v Česku již objevují na úrovni bytových domů, čtvrtí nebo obcí. Energetická společenství představují potenciál pro energetickou soběstačnost, pro aktivní účast místních komunit v přechodu k níz kouhlíkové energetice v různých typech lokalit.

Co vše musí zájemci splnit a přihlásilo se dostatek projektů na potenciální vyčerpání všech programů?
Podpora je dostupná všem v rámci nastavené přijatelnosti příjemců a projektů. Podmínky jsou známy předem a umožňují projekt připravit tak, aby jeho šance byly maximalizovány. V případě neúspěchu ve výzvě je možné projekt přepracovat a podat do výzvy následující. Pokud projekt podmínky splní, ale podporu nedostane z důvodu vyčerpání alokace, může být v relevantních výzvách zařazen do zásobníku a podpořen později.

Aktuálním omezením pro přihlášení se do vyhlášených výzev je, že se můžou zapojit jenom zájemci, kteří poslali své projektové záměry do předregistrační výzvy.

Jaký je zájem firem o dotace a kdy o nich bude rozhodnuto?
Prostřednictvím Státního fondu životního prostředí byly vyhlášené tzv. předregistrační výzvy pro první tři programy, které nám pomohly zmapovat zájem a potřeby různých subjektů, které můžou o dotaci z Modernizačního fondu žádat. Spektrum žadatelů je široké. Zahrnuje veřejný i soukromý sektor, malé i velké podniky.

Zapojení do předregistračních výzev bylo překvapivě vysoké. Celkem jsme obdrželi přibližně 9 tisíc záměrů. Převážnou většinu, až 90 %, tvořily projektové záměry z oblasti nových obnovitelných zdrojů energie zaměřené na výstavbu fotovoltaických elektráren.

Možnost získat dotaci mají i fyzické osoby, jaký typ dotací je myšlený pro ně?
Modernizační fond směřuje svou podporu na fyzické osoby jako na držitele licence pro podnikání v energetických odvětvích. To se týká programů HEAT a RES+. Žádat dále mohou fyzické osoby podnikající, a to v programu ENERG na zlepšení energetické účinnosti a TRANSCom na prvky čisté mobility.

Energetická společenství, které bude podporovat program KOMUNERG, můžou tvořit i fyzické osoby.

Pro domácnosti je určený program Nová zelená úsporám, který podpoří kompletní projekty v oblasti bydlení – rekonstrukce a výstavbu energeticky úsporných rodinných a bytových domů, instalace OZE pro vlastní spotřebu, adaptační prvky u budov atd.

Na co by si měli dát žadatelé pozor v průběhu celého dotačního cyklu?
Podmínky pro projektové žádosti a realizaci projektů nejsou nijak nestandardní. Důkladně je potřeba přistupovat k plnění minimálních požadavků – mít všechny potřebné dokumenty (např. již mít smlouvu nebo budoucí smlouvu o připojení), dávat pozor na způsobilost výdajů, hlídat termíny (např. termín realizace), plnit indikátory a požadavky na publicitu.

Obecně je potřeba počítat s tím, že režimy podpory a nadlimitní projekty schvaluje Evropská investiční banka a tzv. Investiční výbor. V případě, že projekty nebudou doporučeny k financování, nebo dojde ze strany EIB k požadavku na úpravu podmínek, můžou se podmínky výzev upravovat, výzva může být ukončena nebo relevantním projektům nebude podpora poskytnuta.

Budou preferovány spíše projekty modernizací velkých, kupříkladu teplárenských soustav, nebo spíše výstavba nových OZE?
Aby se dosáhlo požadované rychlé transformace na nízkouhlíkovou ekonomiku, je důležité, aby všechny tyto změny probíhaly paralelně, adekvátně přistupujeme k přípravě dotačních programů. Chceme, aby se tam našly potřebné prostředky pro každou oblast. Vzhledem k tomu, že nové zdroje OZE představují obrovský potenciál, bude tímto směrem alokována historicky největší podpora.

Co vše můžete podpořit v rámci dopravy?
V rámci čisté mobility Modernizační fond podpoří návazně po vyčerpání IROP výstavbu infrastruktury: dobíjecí stanice pro elektrobusy a bateriové trolejbusy veřejné dopravy, čerpacích/plnicích stanic pro vozidla veřejné dopravy s alternativním pohonem (vodík, bioCNG/LNG).
 
Dále podpoří pořízení vozidel silničních, osobních, užitkových i drážních vozidel s alternativním pohonem (elektřina, vodík, bioCNG/LNG) pro podnikatele a veřejný sektor.

Budou na Modernizační fond navazovat další programy?
Modernizační fond je nastaven komplementárně k jiným programům. To, na co bude možné získat dotaci v jiných fondech, nebude možné podpořit v Modernizačním fondu a naopak. Modernizační fond svou podporu zaměřuje i na zařízení zařazené v EU ETS, která je v jiných fondech velmi omezená, dále umožní podporu v Praze, která je v EU fondech velmi omezená.

Jaký cíl by měl být dosažen, až dotace skončí?
Hlavním cílem je dosáhnout uhlíkové neutrality. To znamená snížit produkci emisí skleníkových plynů na takové množství, které je možné pohltit přírodní a technologickou cestou. Dosažení tohoto cíle je velkou výzvou, ale zároveň příležitostí nastavit ekonomiku v souladu s principy udržitelného rozvoje. Z dlouhodobé perspektivy bude vždy potřeba podporovat snahy o co nejčistší životní prostředí. Výsledky se odzrcadlí na klimatu, na zdraví planety a nás všech.