Modernizační fond z pohledu EG.D, a.s.

Ilustrační foto Ilustrační foto

Současné elektroenergetiky ČR stojí na prahu rozsáhlých strukturálních a technologických změn, které se dají srovnat pouze s plošnou elektrifikací českých zemí na začátku 20. století.

Obecně lze tuto změnu charakterizovat jako přechod stávající ekonomiky k nízkouhlíkové. Z pohledu provozovatele distribuční soustavy (DS) se tato obecná definice předpokládaného vývoje elektroenergetiky dá konkretizovat do následujících oblastí, které se bezprostředně dotknou budoucího vývoje distribuční soustavy EG.D, a.s.:

  • a) energetická bezpečnost a spolehlivost
  • b) vnitřní trh s elektřinou - flexibilita, data hub, energetická sdružení, aktivní zákazníci
  • c) snižování emisí uhlíku - dekarbonizace výrobní základny elektřiny související s ukončením těžby uhlí
  • d) rozvoj obnovitelných zdrojů

Především předpokládaný rozvoj obnovitelných zdrojů se neobejde bez finanční podpory ze strany státu a EU. MŽP ve spolupráci s SFŽP připravuje několik dotačních programů, jejichž cílem je zajistit investiční podporu, která inicializuje plánovaný rozvoj výstavby obnovitelných zdrojů především FVE a VTE.

Mimo již tradičních programů jsou připraveny dva nové programy. Operační program Spravedlivá transformace a především Modernizační fond se svými 9 programy. EG.D, a.s. se nejvíce přímo dotkne program RES+, který je zaměřen na výstavbu nových FVE a VTE.

Předmětem tohoto příspěvku není dále popisovat principy fondů, ale popsat stávající stav a možné dopady na DS EG.D, a.s. Na základě dostupných údajů vyplývá, že v rámci připravovaných investičních pobídek by se dalo dosáhnout až hodnoty atakující hranici 10 000 MW nových zdrojů, které by měly zájem připojit se k ES ČR. Tato hodnota je jednou stranou mince, druhou je technická schopnost ES ČR takový výkon pojmout a zajistit bezpečný a spolehlivý provoz ES ČR v nových podmínkách, jak legislativních, tak technologických.

V současnosti je do DS E.GD, a.s. připojeno celkem 2 360 MW DECE z toho FVE a VTE ve výši 1 045 MW. Díky geografickým a klimatickým podmínkám je koncentrace právě těchto dvou typů OZE na zásobovacím území EG.D, a.s. největší v rámci celé ČR a je srovnatelná se zeměmi, které jsou na špici s využitím OZE. V současnosti E.GD a.s. eviduje cca 152 MW v nových smlouvách o připojení FVE a VTE a dále zpracovává cca 200 žádostí o připojení dalších cca 900 MW.

EG.D, a.s. se ztotožňuje s nastupujícími novými trendy v oblasti rozvoje elektroenergetiky a tyto trendy vnímá jako výzvu a díky nemalým zkušenostem s provozem a řízením DECE se systematicky připravuje na další vlnu zájmu investorů o připojování nových DECE. Je nutno připomenout, že mimo technických parametrů a možností distribučních sítí, které mají vliv na velikost připojitelného výkonu k DS je nutné počítat i s technickými možnostmi ES ČR, které jsou reprezentované především velikostí transformačních výkonů v předávacích místech s PS a velikosti bilančního limitu, které jsou plně v kompetenci kolegů z ČEPS.

E.GD, a.s pracuje s několika scénáři, které řeší jak veliký rezervovaný výkon a za jakých podmínek lze do DS ještě připojit, ale již z předchozího textu jasně vyplývá, že jednoznačná odpověď na tuto otázku prakticky neexistuje. Velikost tohoto výkonu je závislá nejenom na technických parametrech DS ale i na parametrech a možnostech PS. Dalším významným parametrem je topologické umístění a koncentrace jednotlivých výroben na zásobovacím území. Je celkem pochopitelné, že zájem o instalace se koncentruje do jižních oblastí našeho zásobovacího území, kde je již v současnosti penetrace FVE na velmi vysoké úrovni a přes veškerou snahu má toto území a distribuční soustava určité technické meze, které lze jistě ovlivnit a posunout cíleným rozvojem, obnovou a využitím moderních technologií, ale i tyto opatření mají své technické limity.

Jak již bylo řečeno, na uvedenou problematiku se nelze dívat pouze z pohledu jednoho segmentu energetického trhu, i když významného, tj. provozovatele DS, ale do řešení této výzvy je nutné zapojit i ostatní stávající i budoucí účastníky trhu s elektřinou. Mezi významné platformy, které se touto problematikou zabývají, jsou především NAP SG, ČSRES komise pro tvorbu PPDS a další.

Kateřina Slámová
Management sítí a strategické projekty
EG.D, a.s..

Související články