Flexibilita známá a neznámá

publikováno:
autor:

V minulém čísle jsme vám představili projekt MAFRI, legislativní oporu pro a způsob hodnocení zdrojové (výkonové) přiměřenosti, a ukázali úskalí interpretace výsledků nad reálnou simulací budoucí bilance ES ČR. Mezi opatřeními při negativním výsledku hodnocení výkonové přiměřenosti jsme pak zmínili i uplatnění flexibility, DSM/DSR a jiných obchodních nástrojů. V kontextu tohoto článku budeme flexibilitu obecně vnímat jako nástroj pro ex-ante (před okamžikem dodávky) optimalizaci obchodních pozic na trzích se silovou energií.

Flexibilita dnes

Flexibilita je „schopnost zařízení (spotřebovávajících, vyrábějících nebo skladujících el. energii) měnit v reakci na povel nebo cenové signály množství (odebírané nebo dodávané) energie oproti sjednaným či předpokládaným diagramům“[1 a 2].

Dnešní využití flexibility

Obchodník nakupuje tak, aby pokryl svoje závazky, tedy očekávanou spotřebu jeho portfolia zákazníků. Při odchylce estimované1 spotřeby od původně predikované může obchodník operativně reagovat, aby snížil (náklady za) odchylku:

 • vyrovnat deklarovaný diagram na skutečný, např. prodejem přebytku na trhu,
 • vyrovnat skutečný diagram na deklarovaný, např. zvýšením odběru jím obsluhovaných zákazníků (využitím vnitřní flexibility portfolia).

Již dnes je tedy na trhu prostor pro uplatnění „obchodní“ flexibility – sofistikovaní obchodníci cíleně pracují se schopností vybraných OM (výrobních i spotřebních) ve svém portfoliu na vyžádání snížit/zvýšit odběr či výrobu. Nepoužívají se však pojmy flexibilita a agregace a tyto koncepty pracují s virtuální energií, která není lokalizována v síti.

Legislativní prostředí je pro tento způsob agregovaného vytěžování flexibility dostatečné, tržní mechanismy zúčtování obchodních pozic jsou funkční, neboť pracují s celkovou pozicí obchodníka, ve které může být skryto i cílené využití flexibility.

Druhy obchodní flexibility a trhy pro uplatnění

Flexibilita v podobě silové energie může být vytěžována dvojím způsobem, a to jako[12]:

 • explicitní (povelově řízená)
  je aktivována na základě požadavků jednotlivých subjektů na trhu nebo prostřednictvím agregátora za podmínek smluvně dohodnutých s poskytovatelem flexibility (požadavek na využití flexibility může být dán například potřebou subjektu zúčtování vyrovnat vlastní odchylku).

  U všech explicitních schémat předpokládáme technické povelování, a to:
  • přímým ovládáním zařízení schopného měnit výrobní/odběrový diagram, nebo
  • komunikací s řídicím systémem příslušného poskytovatele flexibility s tím, že tento ŘS následně provede akční zásahy na vybraných zařízeních.

U explicitní flexibility aktivované prostřednictvím agregátora se předpokládá rozložení požadovaného regulačního zásahu napříč obsluhovaným portfoliem jednotlivých poskytovatelů flexibility (POFL). Tomuto schématu můžeme v ČR přiřadit např. stávající nasazení systému řízení zátěže pomocí HDO, resp. systému distribučních a obchodních dvoutarifů s blokací[24].

 • implicitní (cenově řízená)
  její aktivace je řízena poskytovatelem flexibility na základě časově proměnné ceny elektřiny nebo časově proměnných zákaznických tarifů reflektujících odlišnou cenu silové elektřiny a/nebo odlišnou výši nákladů PDS na přenos a distribuci elektrické energie v jednotlivých časových intervalech. Poskytnutí flexibility je tedy výsledkem (do určité míry racionální) reakce individuálního poskytovatele flexibility na motivační stimul.

  Oproti explicitním schématům obsahují implicitní schémata výrazně vyšší míru nejistoty při sestavování standardního obchodovaného produktu. Pro zvýšení spolehlivosti implicitních schémat lze tedy předpokládat snahu o zvýšení penetrace automatických systémů řízení a snížení subjektivity reakce poskytovatele, a to včetně poskytování individuální zpětné vazby. Tomuto schématu můžeme přiřadit obchodní dvoutarify bez blokace[24].

  Výsledkem agregace obchodní flexibility je standardní produkt dnes obchodovatelný či obchodovaný na trhu:
  • vyrovnávacím ve formě regulační energie2,
  • krátkodobém s elektřinou (BT, DT, VDT),
  • s elektřinou pro kompenzaci odchylek subjektů zúčtování (optimalizaci obchodní pozice).

Agregaci flexibility do PpS se, vzhledem k zásadním odlišnostem, budeme věnovat v samostatném článku.

Charakteristiky a užití pojmu „flexibilita typu energie“

V definovaném obchodním intervalu je dodáván definovaný objem energie, flexibilita je tedy jednoznačně popsána následujícími parametry:

 • OI (obchodní interval), ve kterém se produkt (flexibilita) dodává (dnes 60 minut, výhledově 15 minut); není možný neurčitý čas aktivace, aktivace je předem dána na začátku obchodního intervalu a deaktivace na konci intervalu,
 • objem energie – pouze objem dodané energie produktu bez omezujících požadavků na průběh výkonu (diagramu) uvnitř OI (z pohledu měření se jedná o střední hodnotu za OI),
 • platba za tento typ flexibility je platbou za energii, platbu za rezervaci služby neuvažujeme.

Pro vyhodnocení dodané flexibility je třeba znát nebo určit výchozí diagram odběru/dodávky elektřiny POFL, který by nastal v případě, že by flexibilita nebyla aktivována[3]. Vlastní flexibilitu tedy superponujeme na výchozí diagram.

Budoucí trhy pro obchodování s flexibilitou typu energie

Trhy s elektřinou v rámci Evropské unie postupně směřují ke stále užšímu propojení (jeden z hlavních cílů balíčku CEP[4]). SEK ČR[18] v tomto směru sleduje cíl 15 % propojení elektroenergetických soustav v roce 2030.[5, s. 43]. V souladu s požadavky Nařízení CACM[6] postupují snahy o propojení denních a vnitrodenních trhů v rámci platforem a projektů. ČR se již nyní účastní na denním česko-slovensko-maďarsko-rumunském trhu s elektřinou (4M MC). V průběhu posledních let pokračovaly přípravy na připojení tohoto regionálního projektu k řešení MRC, a to na principu implicitní flow-base alokace přeshraničních kapacit v rámci regionu CORE, který byl ustanoven na základě nařízení CACM[5, s. 108].

Pro uplatnění obchodní flexibility je významné především listopadové připojení ČR k celoevropskému projektu SIDC, tedy Single Intraday Coupling, nástupce projektu XBID (Cross-border Intraday Coupling) pro vnitrodenní kontinuální obchodování na celoevropské úrovni a budování jednotného vnitrodenního trhu s elektřinou napříč EU[19].

Širší uplatnění flexibility musí respektovat, že: 

 • obchodované produkty si určuje trh,
 • produkty vzniklé agregací flexibility jsou trhem vnímány jako rovnocenné konvenčním produktům obchodovaným na dnešních trzích,
 • žádnému účastníkovi není bráněno v přístupu na trh, aby na něm mohl s agregovanou flexibilitou obchodovat,
 • agregátor při svém vystupování vůči VO trhu respektuje pravidla fungování daného trhu a nabízí zde standardní produkty. Do vztahů mezi agregátorem a POFL by VO trh neměl nijak zasahovat. Zodpovědností agregátora je naplnění pravidel VO trhu, způsob je na něm (je to jeho know-how, obchodní výhoda, …).
 • vedle obchodní kompatibility (s pravidly VO trhů) je třeba zajistit kompatibilitu se sítí – zabránit negativnímu vlivu změn zatížení na provozní parametry sítí – to je úloha plně v kompetenci provozovatelů sítí. Musí se ale nastavit vztah a mechanismy mezi agregátorem a provozovateli.
 • při poskytnutí flexibility je třeba zohlednit všechny související změny diagramu POFL oproti výchozímu diagramu, tedy i preload a rebound (a ověřit jejich dopad na síť).

Nepředpokládáme ani zásadní změnu v rolích jednotlivých hráčů, ani vznik principiálně odlišných hráčů. Dnešní obchodníci jsou schopni aktivně pracovat s flexibilitou, i když to tak není explicitně nazýváno. V případě uplatnění nezávislého agregátora předpokládáme, že role takového hráče by byla velmi blízká dnešní roli a licenci obchodníka. Při vlastní agregaci pak dochází k dekompozici trhem požadovaného produktu na dílčí služby, o jejichž poskytnutí jsou žádáni jednotliví POFL. Agregátor musí mít k dispozici vhodnou množinu POFL a musí být vybaven dostatečnou znalostí o jejich možnostech a omezeních.

VZTAHY ÚČASTNÍKŮ TRHU PŘI POSKYTOVÁNÍ FLEXIBILITY TYPU ENERGIE

Dnešní vztah TRH - OBCHODNÍK při dodávce SE

Pozice na trhu
Obchodník, který obchoduje se SE, operuje na trhu/trzích se silovou energií. Dnešní pozice obchodníka je na stávajících trzích se SE (VT, VDT, BT, OTC, …) jasně vymezená[10]. Vystupuje vůči trhu autonomně, je subjektem zúčtování, tedy nese zodpovědnost za dodržení svého celkového deklarovaného diagramu. Tato tzv. celková pozice je oznámena zúčtovací autoritě (OTE) ex-ante před vlastní realizací, může vstupovat i do procesů plánování a přípravy provozu. Trh nijak neintervenuje do vnitřních vztahů mezi obchodníkem a zákazníky v jeho portfoliu. Za dodržení pravidel a závazků vůči VO trhu, na kterém obchodník působí, je zodpovědný pouze obchodník. Případné odchylky od deklarovaného chování jsou řešeny transparentními tržními mechanismy.

Zapojení zákazníka do plánování
Portfolio obchodníka se skládá z dílčích odběrů či dodávek jednotlivých zákazníků a výrobců. Dílčí diagramy zákazníků, kteří odběrový diagram smlouvají, resp. jsou zodpovědní za svou odchylku, jsou načítány do celkového diagramu obchodníka. Diagramy zákazníků, kteří odběrový diagram nesmlouvají, resp. přenesli zodpovědnost za odchylku, jsou aproximovány s využitím statistických nástrojů či expertních odhadů. Úspěšnost obchodní strategie obchodníka je zčásti dána schopností správně predikovat odběrové chování svého portfolia.

Měření
Umístění obchodního měřicího zařízení, stejně jako typy elektroměrů podle typu předacího nebo odběrného místa, určuje vyhláška č. 82/2011 Sb.[11]:

Měřením typu A se nazývá průběhové měření elektřiny (průběžný záznam střední hodnoty výkonu za 15minutový měřicí interval) s dálkovým denním přenosem údajů. Měřením typu B se nazývá průběhové měření elektřiny s dálkovým jiným než denním přenosem údajů. Z pohledu trhu je vyžadován přenos a zpracování dat měsíční, z technických důvodů probíhá přenos častěji. Průběhové měření na hladině NN pro OM s jističem pod 80 A není v tuto chvíli pro ČR specifikováno a nasazení není mandatorně vyžadováno, je osazováno neprůběhové měření typu C. Zákazník má možnost požádat a za úhradu vícenákladů mu PDS osadí měření vyššího standardu, než jaké mu přísluší podle vyhlášky o měření. Ve všech případech průběhových měření jsou naměřená data dostupná v informačním systému příslušného PDS.

Zúčtování
Ex-post, tedy po realizaci dodávky, je proti deklarované pozici vyhodnocen skutečný diagram obchodníka (obecně subjektu zúčtování). Naměřená data zákazníků, kteří mají instalováno průběhové měření, vstupují do hodnocení přímo. Spotřeba zákazníků bez průběhového měření je součástí tzv. zbytkového diagramu, který zahrnuje ztráty v síti určené normativem, spotřeba jednotlivých skupin zákazníků dle TDD je rozpočítána poměrově.

Předpokládaný vztah TRH - AGREGÁTOR při agregaci produktů typu SE (INTEGROVANÝ AGREGÁTOR), sumární zúčtování

Pozice na trhu
Integrovaný agregátor je obchodník, který nad rámec dodávky silové energie (viz předchozí kapitola) dodává trhu ještě další diagram (flexibilitu typu silová energie), resp. (viděno z pohledu trhu) je schopen svůj celkový diagram změnit dle poptávky trhu. U integrovaného agregátora je tedy diagram obchodované flexibility superponován na jeho základní obchodní diagram. Celkový diagram (obchodní pozice v každé hodině) integrovaného agregátora, jak je deklarován na OTE, tedy zahrnuje jak základní dodávku, tak i flexibilitu. Jedná se tedy o stávající stav, role agregátora je skryta uvnitř obchodníka a není explicitně pojmenována.

Portfolio agregátora se skládá z dílčích aditivních odběrů či dodávek jednotlivých poskytovatelů flexibility, aditivních vůči jejich základnímu (jinak též výchozímu) diagramu (zobchodovaného s obchodníkem dle předchozí podkapitoly).

Aktivace flexibility
Z pohledu trhu se jedná o aktivaci plánovanou, apriorně ji považujeme za implicitní. Je však třeba si přiznat, že sofistikovaný obchodník již dnes využívá skrytou flexibilitu svého portfolia tak, aby minimalizoval odchylky od svého celkového deklarovaného diagramu. Nejbezpečnějším způsobem je operativní optimalizace s využitím přímo ovladatelné části portfolia (obvykle točivé stroje, přímotopné spotřebiče apod.).

Ač se tedy flexibilita typu SE na trhu jeví jako plánovaná, uvnitř portfolia obchodníka/agregátora se může jednat až o explicitní aktivaci přímou. U sofistikovaného integrovaného agregátora tak nelze vyloučit vnitřní uzavřenou regulační smyčku.

Zúčtování
Vůči trhu se jedná o totožnou operaci hodnocení sumárního diagramu obchodníka. Poskytnutou flexibilitu jednotlivými POFL (míněno množství energie, tedy komparace dílčích deklarovaných a skutečných diagramů) v tomto modelu hodnotí sám agregátor/obchodník. Předpokládáme, že deklarované diagramy SE i deklarované diagramy flexibility má integrovaný agregátor k dispozici (jsou předmětem jednání o dodávce SE, případně poskytnutí flexibility). Agregátor má k hodnocení jednotlivých POFL zpřístupněna naměřená data ze systému OTE.

Předpokládané vztahy TRH - OBCHODNÍK a trh - AGREGÁTOR při agregaci produktů typu SE (NEZÁVISLÝ AGREGÁTOR) s dopočtem při zúčtování

Pozice na trhu
Nezávislý agregátor je v podstatě obchodník, který je nad rámec dodávky silové energie jiným obchodníkem konkrétnímu zákazníkovi schopen s tímto zákazníkem zobchodovat ještě další diagram (flexibilitu typu silová energie), resp. (viděno z pohledu trhu) je schopen trhu dodat změnu diagramu. U nezávislého agregátora je tedy diagram obchodované flexibility superponován na diagramy cizích obchodníků. Celkový diagram (obchodní pozice v každé hodině) nezávislého agregátora, jak je deklarován na OTE, tedy zahrnuje pouze flexibilitu.

Nezávislý agregátor vystupuje vůči trhu autonomně jako obchodník, předpokládáme, že je subjektem zúčtování, nese tedy zodpovědnost za dodržení svého celkového deklarovaného diagramu (diagramu flexibility)3. Trh nijak neintervenuje do vnitřních vztahů mezi agregátorem a jednotlivými poskytovateli flexibility (POFL) v jeho portfoliu, za dodržení pravidel a závazků vůči VO trhu, na kterém agregátor působí, je zodpovědný agregátor.

Portfolia obchodníků jsou již dnes rozprostřena napříč distribučními územími. Agregátor může pracovat se zákazníky různých obchodníků. Ve svém důsledku tedy agregátor může operovat i napříč různými distribučními územími.

Zúčtování
V případě, že v režimu nezávislého agregátora vůči zákazníkovi i trhu vystupují dva nezávislé subjekty, považujeme za vhodné transparentně ošetřit vztah, resp. vzájemné ovlivňování agregátora a obchodníka. 

Pro hodnocení agregace budou za každého obchodníka, agregátora i POFL k dispozici časové řady[13]:

 • výchozí obchodní diagram (profil energie dodávky SE v obchodních hodinách),
 • aditivní diagram flexibility (profil energie dodávky flexibility v obchodních hodinách)
 • skutečný/naměřený diagram (profil skutečně dodané energie v obchodních hodinách).

Z dostupných dat lze vypočítat pouze rozdíl skutečného diagramu od součtu diagramů obchodníka a agregátora, tedy společnou odchylku obchodníka a agregátora. Alokace může být:

 • plně na obchodníka,
 • definovaným algoritmem mezi obchodníka a agregátora,
 • plně na agregátora,
 • určena smluvním vztahem mezi agregátorem a obchodníkem.

U nezávislého agregátora je třeba ještě řešit kompenzaci obchodníka za sumární vliv agregátora na jeho celkový nákupní diagram, tzv. Transfer of Energy[15, 16, 17].

Předpokládané vztahy TRH - OBCHODNÍK a TRH - AGREGÁTOR při agregaci produktů typu SE (NEZÁVISLÝ AGREGÁTOR) s podružným měřením pro zúčtování flexibility

Cílem transparentního ex-post hodnocení (tedy po realizaci dodávky) by mělo být bez pochyb určit:

 • skutečný diagram obchodníka,
 • odchylku obchodníka,
 • skutečný diagram agregátora,
 • odchylku agregátora.

Pokud by dopočet, alokace nebo smluvní dohoda mezi agregátorem a obchodníkem byly vnímány jako nedostatečné, bude třeba technologii poskytující flexibilitu osadit podružným měřením s cílem odlišit odchylku obchodníka od odchylky nezávislého agregátora a naměřená data zpřístupnit systému zúčtování (viz obrázek Obr. 4).

Závěry

Stávající národní trhy se silovou energií vyhovují dosavadním potřebám – obchodování není (při splnění zákonných podmínek) omezováno žádnými bariérami, obchoduje se v hodinách. Obchodování s flexibilitou je dnes možné, koncept integrovaného agregátora je sofistikovanými obchodníky běžně uplatňován, a to jak pro optimalizaci vlastního portfolia (odchylky) obchodníka, tak i pro zobchodování flexibility na trhu, potřebné zúčtovací mechanismy jsou funkční.

Další zvýšení efektivity a likvidity trhů s energiemi a flexibilitou prostřednictvím zkrácení obchodního intervalu na ¼ hodiny, intenzivnějším zapojením národních hráčů do propojených velkoobchodních trhů EU, zapojením poskytovatelů do agregace flexibility a jejich efektivnější a transparentní motivací, s sebou zřejmě přinese i zavedení konceptu nezávislého agregátora. Certifikace u obchodních operací není relevantní. Pro umožnění nezávislé agregace je však třeba dořešit zejména:

 • status nezávislého agregátora (definovat ho jako účastníka trhu s elektřinou, včetně pravidel určujících jeho úlohy a odpovědnosti, dále zavést a vymezit speciální licenci pro činnost nezávislého agregátora, případně doplnit stávající licenci na obchod o vypořádání vlivů agregátora na obchodníky),
 • dostupnost a správu časových řad (s granularitou shodnou s obchodním intervalem):
  • výchozího obchodního diagramu včetně způsobu jeho určení u zákazníků, kteří diagram nesmlouvají,
  • smluveného aditivního diagramu flexibility,
  • skutečně realizovaného obchodního diagramu (naměřená data),
  • diagramu skutečně poskytnuté flexibility (naměřená data),
 • odpovědnost za odchylku nezávislého agregátora a legislativně upravit alokaci odchylky mezi agregátora a obchodníka (alternativně alokaci odchylky upravovat v každém jednotlivém případě smluvně), včetně mechanismu pro řešení případných souvisejících sporů, případně technologii poskytující flexibilitu osadit podružným měřením (včetně evidence a správy časové řady, např. samostatný EAN),
 • kompenzaci obchodníka za vliv agregátorů na jeho diagram a realizovanou marži,
 • vymezit pravidla a postupy pro výměnu informací mezi poskytovateli flexibility, nezávislými agregátory, obchodníky, provozovateli sítí a zúčtovací autoritou (zajistit snadný přístup k údajům za rovných a nediskriminačních podmínek při dodržení principů ochrany osobních údajů zákazníků).

Za řešitelský tým projektu SecureFlex:

 • Ing. Ondřej Mamula, MBA
 • Ing. David Hrycej, CSc.
 • Ing. Martin Střelec, PhD.
 • doc. RNDr. Tomáš Pitner, PhD.
 • Mgr. Ing. František Kasl
 • Mgr. Václav Stupka, PhD.
 • Mgr. Filip Procházka, PhD.

Projekt SecureFlex

Projekt cílí na vytvoření analytických, výpočetních a optimalizačních nástrojů a cílených studií, které přispějí k systémovému energetickému řešení pro bezpečné využití výkonové flexibility spojené s integrací nových technologií a tržních subjektů v prostředí ČR. Společně se systémovými operátory jsou vyvíjeny nástroje s významným potenciálem reálného nasazení a vizí systematického konceptu zapojení výkonové flexibility do tržních a provozně-bezpečnostních mechanismů v prostředí české elektrizační soustavy. Načasování projektu a dosažení výsledků projektu koresponduje s termíny implementací opatření ze čtvrtého energetického balíčku (zimní balíček) a CEP očekávané ve střednědobém horizontu, pro který v současné době neexistují vhodné realizační nástroje.

Projekt SecureFlex je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Théta.

Pojmy a zkratky
BT - bilaterální trh
CACM - nařízení EU o přidělování kapacity a řízení přetížení
CEP - clean energy package (balíček Čistá energie pro všechny Evropany)
DSM/DSR - demand side management/response (řízení poptávky)
DT - denní trh
EAN - European Article Number (číselné označení sloužící k jednoznačné identifikaci odběrného místa)
ES ČR - elektrizační soustava ČR
HDO - hromadné dálkové ovládání
NN - nízké napětí
OI - obchodní interval
OM - odběrné místo
OTC - over the counter (obchodování přes přepážku)
OTE - Operátor trhu s energiemi
PDS - provozovatel distribuční soustavy
POFL - poskytovatel flexibility
PPS - provozovatel přenosové soustavy
PpS - podpůrné služby
SIDC - Single Intraday Coupling (nástupce projektu XBID)
SE - silová energie
SEK ČR - státní energetická koncepce
TDD - typový diagram dodávky
VDT - vnitrodenní trh
VT - vyrovnávací trh
VO - velkoobchodní trh
XBID - cross border intraday coupling
4M MC - denní česko-slovensko-maďarsko-rumunský propojený trh s elektřinou

Literatura a zdroje
Při zpracování tohoto textu byly použity následující informační zdroje:
[1] Workshop MPO k NAP SG - agregace a flexibilita, listopad 2017
[2] Workshop MPO k NAP SG - agregace a flexibilita, září 2018
[3] Vnouček, S. WS3 agregátor a flexibilita - využití DECE, akumulace, spotřeby včetně elektromobility pro řízení ES ČR. Workshop MPO, 2018
(https://www.mpo.cz/assets/cz/energetika/konference-seminare/2018/10/3-WS_CEPS.pdf)
[4] EUROPEAN COMMISSION. Electricity market design. 2019. Dostupné z: https://ec.europa.eu/energy/en/topics/markets-and-consumers/market-legislation/electricity-market-design
[5] Návrh Národního energeticko-klimatického plánu, 2019, dostupné z: https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/czechrepublic_draftnecp.pdf
[6] Nařízení EU 2015/1222 CACM
[7] OTE. Parametry krátkodobých trhů, dostupné z: https://www.ote-cr.cz/cs/kratkodobe-trhy/elektrina/parametry-kratkodobych-trhu
[8] NORD POOL. Intraday trading. Dostupné z: https://www.nordpoolgroup.com/trading/intraday-trading/capacities/
[9] OTE. Projekt XBID. Dostupné z: https://www.ote-cr.cz/cs/kratkodobe-trhy/integrace-trhu/xbid?set_language=cs
[10] Vyhláška č. 408/2015 Sb. o pravidlech trhu s elektřinou
[11] Vyhláška 82/2011 Sb. o měření elektřiny
[12] Kolektiv. V18: Analýza uplatňovaných motivačních schémat a modelů a jejich efektivity. Projekt TK01030078 SecureFlex, Praha, 2018
[13] Kolektiv. V21: Koncept metodiky vytěžení flexibility se síťovými omezeními. Projekt TK01030078 SecureFlex, Praha, 2019
[14] Kolektiv. V24: Možnosti a omezení tarifů aktuálně používaných v ČR. Projekt TK01030078 SecureFlex, Praha, 2019
[15] Kolektiv. V26 je rozpracovaná a pomáhá nám v argumentaci
[16] USEF. The framework explained 2015, ISBN: 978-90-824625-0-0
[17] USEF. Recommended practices and key considerations for a regulatory framework and market design on explicit Demand Response, 2017
[18] SEK ČR
[19] https://www.ceps.cz/cs/novinka/cepsse-pripoji-k-evropskemu-vnitrodennimutrhu-s-elektrinou


1 Estimace je nerozporuplný odhad stavu systému obvykle platný pouze v dané vzorkovací periodě
2 Vyrovnávací trh přestane na konci roku existovat, transakce se v listopadu přesouvají na platformu SIDC/XBID
3 Nutno detailněji analyzovat dopady na stávající pravidla trhu (dnes může OM mít pouze jeden SZ).