Energetická bezpečnost není samozřejmostí a Evropa musí do sítí masivně investovat. Rozhovor s Zbyňkem Boldišem, prezidentem ENTSO-E

publikováno:

Energetika prochází obdobím zásadních změn a Zbyněk Boldiš se dlouhodobě pohybuje v centru evropského dění, kde se politika a regulace propisují do pravidel energetického trhu. „Po loňských energetických šocích, kdy bylo prioritou evropských zemí zajistit dostatečné zdroje na zimu, je nyní centrálním tématem jejich cenová dostupnost a posílení dlouhodobé energetické diverzifikace a soběstačnosti. I z těchto důvodů nyní probíhá reforma evropského vnitřního trhu s energií, která je z pohledu provozovatelů přenosových soustav klíčová,“ říká Zbyněk Boldiš, prezident asociace provozovatelů evropských přenosových soustav ENTSO-E a současně ředitel sekce Zahraniční spolupráce společnosti ČEPS.

Jaké jsou v dnešní době hlavní úkoly ENTSO-E?

ENTSO-E je profesní asociací provozovatelů elektroenergetických přenosových sítí, která má navíc významný mandát vyplývající z legislativy EU. To zahrnuje obrovské množství činností a řadu dlouhodobých kompetencí v oblastech rozvoje a modernizace evropských přenosových soustav, jejich provozu, rozvoje evropského vnitřního trhu s energií, výzkumu a vývoje, legislativy a v neposlední řadě čím dále důležitější oblasti digitalizace a kyberbezpečnosti. Napříč těmito oblastmi se pak prolínají aktuální témata. Prvořadým úkolem ENTSO-E však dlouhodobě zůstává posilování spolupráce členů asociace za účelem zajištění spolehlivého, efektivního a bezpečného provozu propojených elektrizačních soustav v Evropě. Mezi aktuální priority rozhodně patří účast na probíhající reformě vnitřního trhu s energií, přípravy na nadcházející zimu, příprava nových síťových kodexů pro odezvu na straně poptávky a kybernetické bezpečnosti, finalizace akčního plánu zrychlení výstavby přenosové infrastruktury i rozšiřování asociace o další členy.

Jak se vám daří komunikovat s evropskými orgány, které rozhodují o nastavení elektroenergetiky a energetického trhu? A kdo jsou vaši klíčoví partneři?

ENTSO-E je unikátní díky svému odborně technickému know-how a expertíze 39 provozovatelů z 35 zemí. Právě odborné hledisko je pro nás stěžejní a v této rovině jsme velice aktivní v komunikaci se všemi relevantními institucemi a partnery, kteří nás zároveň takto vnímají a cení si našeho technologicky neutrálního přístupu. V oblastech přípravy a implementace evropské legislativy je pro nás klíčový dialog s evropskými institucemi: s Evropskou komisí, Evropským parlamentem či agenturou ACER. Co se týče spolupráce s provozovateli distribučních soustav, je pro nás formálním protějškem nedávno ustanovená asociace EU DSO Entity. Dalším partnerem je např. Energetické společenství – agentura EU cílící na integraci nečlenských zemí EU do evropského vnitřního trhu s energií.

Kde vidíte rezervy v informovanosti evropských elit v oblasti energetiky?

Základní povědomí o hlavních aspektech energetické problematiky mezi tvůrci politik již existuje. Ceny energií, energetická bezpečnost a životní prostředí jsou dnes témata skloňovaná v nejširších souvislostech. Otázkou spíše je, čemu je dávána priorita, případně jak tyto priority vzájemně koordinovat. Klíčem úspěšné energetické politiky jsou tři hlavní osy: cenová dostupnost, udržitelnost a energetická bezpečnost. Právě energetická bezpečnost byla v minulosti často považována za téměř samozřejmou. Po invazi Ruska na Ukrajinu a související energetické krizi dnes v Evropě již jen málokdo tento aspekt podceňuje. ENTSO-E potřebu rozšiřování a modernizace přenosové soustavy neustále zdůrazňuje, a to nejen v kontextu energetické bezpečnosti. Rozvoj síťové infrastruktury je rovněž zásadní podmínkou pro dosažení cílů evropské energetické a klimatické politiky a efektivního fungování trhu s elektřinou. Troufám si tvrdit, že v současnosti již na tomto předpokladu panuje v Evropě shoda, což bylo ilustrováno například na zářijové konferenci ENTSO-E: Future of Our Grids, kde hlavní aktéři evropské energetiky mluvili jedním hlasem.

Evropa masivně podporuje nestabilní zdroje. Vnímají politici druhou stranu mince, kterou je nutné posílení elektrizačních soustav?

V energetice se nacházíme v období velkých změn, výzev, ale i příležitostí. Evropa směřuje k udržitelnému, digitalizovanému, integrovanému a elektrifikovanému energetickému systému s kombinací centralizovaných a distribuovaných zdrojů. Toto úsilí vyžaduje integraci odvětví a úzkou spolupráci všech aktérů. Abychom to úspěšně zvládli, je potřeba z pohledu elektrizačních soustav několik kroků. Zaprvé je důležité vyvinout a zavést zdroje flexibility potřebné k zajištění integrace proměnlivých obnovitelných zdrojů energie za co nejefektivnějších nákladů. Zadruhé potřebujeme vhodný politický a regulační rámec, který bude rovněž motivovat k využívání flexibilních a inovativních technologických řešení. Zatřetí je zde potřeba zajistit přístup ke kapitálu a jeho dostupnost, aby bylo možné uskutečnit investice potřebné pro modernizaci a výstavbu nové síťové infrastruktury. V neposlední řadě se musíme zaměřit na budoucnost a vyvíjet nejvhodnější technologie. Co se týče posilování síťové infrastruktury, věřím, že v Evropě panuje v současnosti široká shoda na potřebě podpory jejího rozvoje a zavedení konkrétních opatření včetně urychlení povolovacích procesů, vhodného regulačního rámce či zajištění dostatečné kapacity dodavatelského řetězce.

Jak v Evropě funguje propojená elektrizační soustava a co jsou hlavní oblasti spolupráce?

Primární zodpovědnost za fungování přenosové soustavy leží na úrovni jednotlivých států, respektive na národních provozovatelích. Vzhledem k vysoké propojenosti evropské síťové infrastruktury má však jednání jednoho provozovatele přímý vliv na celou synchronní zónu. Proto je v zájmu všech provozovatelů úzká spolupráce na regionální a evropské úrovni, jejíž dominantní platformou je právě ENTSO-E. Asociace od svého založení funguje především na bázi konsenzu. A to na všech úrovních. V naprosté většině témat se nám daří nacházet kvalitní společná řešení, která fungují dobře pro celek, ale zároveň zohledňují národní specifika. S novými komplexními tématy jako jsou flexibilita, rozvoj a provoz budoucích integrovaných systémů na všech napěťových hladinách či reforma trhu s elektřinou, navíc nabývá na významu interakce a horizontální propojení hlavních, dříve uvedených, oblastí působení ENTSO-E. Tomu asociace agilně přizpůsobuje strukturu interních pracovních skupin a jejich vzájemnou komunikaci.

Jak se podařilo propojit EU s ukrajinskou soustavou a prohlubuje se další spolupráce s ukrajinskými energetiky?

Synchronní propojení Ukrajiny a Moldavska bylo původně plánováno až na letošní rok. Od roku 2017 byla provedena řada potřebných studií a v loňském roce měly proběhnout nezbytné zkoušky a instalace opatření pro stabilizaci soustavy. Během dlouhodobě plánované zkoušky samostatného provozu a odpojení Ukrajiny a Moldavska od ruského systému, však Rusko zahájilo invazi. Ukrajinská vláda následně požádala o nouzovou synchronizaci s kontinentální Evropou. Provozovatelé přenosových soustav kontinentální Evropy během tří týdnů provedli celou řadu dodatečných opatření, která umožnila, aby byly k 16. březnu 2022 Ukrajina a Moldavsko synchronizovány. Tato synchronizace se ukázala klíčovou pro stabilizaci ukrajinské soustavy během následných útoků na energetickou infrastrukturu invazními vojsky. Umožňuje také alespoň částečnou dodávku chybějící energie na Ukrajinu a do Moldavska. Veškerá práce na propojení těchto zemí ukázala výbornou spolupráci, solidaritu a technickou erudovanost mezi provozovateli přenosových soustav. Za to patří velké uznání všem zúčastněným kolegyním a kolegům. Od doby synchronizace se spolupráce s ukrajinským a moldavským provozovatelem přenosové soustavy Ukrenergo, respektive Moldelectrica, dále intenzivně rozvíjí. Společnost Ukrenergo byla přijata do asociace ENTSO-E jako pozorovatel s perspektivou plného členství, zatímco společnost Moldelectrica se nachází v procesu přijetí za pozorovatele.

V červnu jste byl zvolen do čela ENTSO-E. Jak hodnotíte první měsíce ve funkci a co byste rád osobně z vaší agendy akcentoval?

V osobní rovině pokračuji ve svém dosavadním pracovním nasazení a stylu z předchozí práce pro asociaci v roli viceprezidenta. Upřednostňuji vzájemnou důvěru, otevřený dialog a transparentní jednání. Co se týče agendy samotné, energetika si prochází velkými změnami a asociace musí být dostatečně flexibilní a připravená na ně reagovat tak, abychom se dále rozvíjeli a současně drželi vysokou kvalitu služeb poskytovaných našim členům. Další významnou úlohou je komunikace a reprezentace asociace navenek. ENTSO-E je dnes velmi uznávaným partnerem pro instituce EU a další vlivné hráče v energetice. Mým cílem je toto postavení a význam maximálně rozvíjet, aby naše asociace byla i nadále spolehlivým partnerem a referenčním bodem při řešení nových výzev energetické politiky. Současně se zasazuji za to, aby asociace posílila svou komunikaci i k širší veřejnosti, která se čím dál více zajímá o naši problematiku. V neposlední řadě je pro mě důležitou agendou již zmíněné rozšiřování členské základny ENTSO-E.

Jaké má ČEPS postavení v rámci evropských provozovatelů přenosových soustav?

Společnost ČEPS je dlouhodobě aktivním a spolehlivým partnerem. Máme experty ve všech významných pracovních skupinách a projektech a díky jejich úsilí a profesionalitě se ČEPS těší velmi dobré pověsti, čímž si společnost zároveň udržuje vliv při spoluvytváření nové architektury evropské energetiky. Silné renomé, iniciativní přístup, kvalitní zahraniční vztahy, včetně důvěry ENTSO-E v naši společnost, se odrážejí i v našem silném zastoupení v asociaci nejen v nejvyšším vedení, ale i v řadě důležitých expertních útvarů. Zmíněná důvěra se projevila mimo jiné tím, že ČEPS byla před dvěma lety pověřena implementací a provozem nástroje Capacity Management Module určeného ke správě přeshraniční kapacity pro výměnu regulační energie provozovatelů přenosových soustav v Evropě. Tento nástroj jsme spustili do trvalého provozu v říjnu 2023, čímž došlo k významnému milníku na cestě k jednotnému evropskému trhu s elektřinou.

Co považujete za hlavní výzvy Evropy v energetice pro příští rok?

Největší výzvou bude i nadále zajišťování energetické bezpečnosti v těchto turbulentních časech. Po loňských energetických šocích, kdy bylo prioritou evropských zemí zajistit dostatečné zdroje na zimu, je nyní centrálním tématem jejich cenová dostupnost a posílení dlouhodobé energetické diverzifikace a soběstačnosti. I z těchto důvodů nyní probíhá reforma evropského vnitřního trhu s energií, která je z pohledu provozovatelů přenosových soustav klíčová. Potom je zde řada priorit, na kterých provozovatelé pracují průběžně. Jen abych jmenoval některé, jedná se například o další rozvoj sítí a nová paradigmata jejich provozu, digitalizaci a implementaci nových technologií nebo rozvoj flexibility zdrojů i spotřeby. Cílem je, abychom předvídavě přistupovali k současným trendům a aktivně se podíleli na změnách, které jsou v energetice nezbytné.

Petr Svoboda