„Modernizovaná rozvodna Chodov je připravená na vyšší a zároveň spolehlivější dodávky elektřiny pro Prahu a přilehlé části aglomerace,“

publikováno:
Svatopluk Vnouček Svatopluk Vnouček

říká v rozhovoru pro All for Power Svatopluk Vnouček, místopředseda představenstva ČEPS, a.s. „Během uplynulých let došlo k rozšíření rozvodny Chodov o 3. transformátor, což umožnilo přenášet významně vyšší výkon do oblasti pražské aglomerace. Tento fakt zároveň klade vyšší nároky na spolehlivost tohoto napájecího uzlu, což bylo dalším neméně důležitým aspektem realizované modernizace.“

S jakým nárůstem spotřeby elektřiny počítá nově zmodernizovaná rozvodna Chodov?
Dimenzování nově rekonstruované rozvodny Chodov reaguje na kontinuální nárůst spotřeby v oblasti hlavního města Prahy a přilehlého okolí. Ten je dán zejména rozvojem administrativních center v hlavním městě a také bytovou výstavbou, spojenou s neustálým navyšováním komfortu bydlení a tím i vyšším využíváním elektrických spotřebičů. Během uplynulých let došlo k rozšíření rozvodny Chodov o 3. transformátor, což umožnilo přenášet významně vyšší výkon do oblasti pražské aglomerace. Tento fakt zároveň klade vyšší nároky na spolehlivost tohoto napájecího uzlu, což bylo dalším neméně důležitým aspektem realizované modernizace.

O jaký typ rozvodny jde a provozujete v ČR i další podobné rozvodny?
Modernizovaná rozvodna Chodov 400 kV je zapouzdřeným typem rozvodny využívající technologii izolace pomocí elektronegativního plynu. Jedná se o typ označovaný jako GIS, z anglického Gas Insulated Switchgear, někdy také Gas Insulated Substation. Tento typ rozvodny je využíván v případech, kdy zejména z prostorových důvodů nelze realizovat venkovní rozvodnu izolovanou vzduchem. Využití technologie GIS bylo jediným možným řešením i s ohledem na to, že původní rozvodna již byla vystavěna touto technologií.

Jaké části Prahy rozvodna zásobuje a do jakých částí by ještě mohla dodávat? Vzhledem k umístění, může potenciálně dodávat i do přilehlých středních Čech?
Provozování elektrizační soustavy vede k požadavkům na vyšší provozní flexibilitu, a tedy i k možnostem zásobovat území v blízkosti rozvodny i z několika napájecích bodů. Způsob provozu v této oblasti je vždy koordinován mezi společností ČEPS a provozovateli přilehlých distribučních soustav (PREdistribuce a ČEZ Distribuce). Vzhledem k poloze je tato rozvodna určena zejména pro zásobování jihovýchodní části hlavního města Prahy s možností napájet i přilehlé části středních Čech.

Rozšiřoval se při rekonstrukci areál? Měnily se stavební objekty?
Areál stanice se nerozšiřoval. Došlo pouze k rozšíření o vstupní portál pro plánované zdvojení vedení V415/V495 a přeložení vnitřní komunikace. Většina stavebních úprav byla zrealizována uvnitř stávající haly zapouzdřené rozvodny. Byla provedena výměna podlahy s přípravou pro kotvení technologie a pro vedení kabeláže. Celý objekt byl zateplen a vyměněna okna. Obnoveny byly i vnitřní instalace.

Jak bylo náročné provádět modernizaci v takto hustě zalidněné oblasti?
Modernizace byla prováděna ve stávajícím areálu stanice. Na omezené ploše bylo nutné zbudovat dvě provizorní venkovní pole pro omezené zachování provozu transformace, odmontovat stávající technologii, naskladnit technologii novou pro postupnou montáž a současně vytvořit prostory pro zařízení staveniště zhotovitele. Postup prací bylo nutné precizně koordinovat.

Jak probíhala kooperace mezi ČEPS a distributory z ČEZ a PRE?
Již v přípravné fázi projektové dokumentace bylo nutné zohlednit potřeby dodávky pro distribuci a se zástupci distributorů byl konzultován postup prací s ohledem na odstávky transformace. Z jednání vyplynula nutnost zachovat alespoň částečnou transformaci v napájecím uzlu Chodov. Po celou dobu výstavby proto byly v provozu dva transformátory, případně alespoň jeden. Vzniklo speciální zapojení přes provizorní venkovní pole, silové propojení bylo provedeno nad halou zapouzdřené rozvodny. Potřeba alespoň částečně zachovat provoz byla významným faktorem při realizaci prací jak na stavebních objektech, tak i při postupném připojování technologie.

Jak se v praxi podařilo zajistit nepřerušované dodávky elektřiny v průběhu modernizace?
Po dobu výstavby bylo realizováno provizorní propojení transformátorů T401 a T403 přes rekonstruovanou halu zapouzdřené rozvodny za použití provizorně umístěných dvou venkovních polí. Pro zajištění přenosu ve směru rozvodna Kočín – Praha bylo propojeno vedení V476 a V415 (z rozvodny Kočín do Prahy).

Jaké jsou technické parametry rozvodny?
Rozvodna Chodov je plynem izolovaná (SF6) zapouzdřená rozvodna se zkratovou odolností 50/125kA, se jmenovitým napětím 420 kV. Rozvodna je vzhledem k provozu tří transformátorů dále vybavena podélným dělením, včetně možnosti ji rozšířit pro připravované zdvojení vedení Chodov – Čechy Střed. To by mělo dále zvýšit bezpečnost a spolehlivost napájení z této rozvodny.

Kolik jste do modernizace investovali?
Modernizace si vyžádala investici ve výši zhruba 300 mil Kč.

Jaké další investice do rozvoden vás letos a v dalších letech čekají? Plánujete nějakou další rozvodnu na napěťové hladině 400 kV?
Do budoucna nás čeká jak obnova či rekonstrukce stávajících rozvoden, tak s ohledem na změny zdrojové základny a růstu spotřeby v distribučních soustavách i výstavba rozvoden nových. Vroce 2019 bude pokračovat výstavba zapouzdřené rozvodny Vítkov 400kV v Karlovarském kraji, obdobně bude probíhat dlouhodobá rekonstrukce venkovní lanové rozvodny 400kV Kočín. Připravována je také rozvodna Praha Sever určená pro napájení severní části Prahy a rozvodna Dětmarovice, která reaguje na předpokládaný útlum výroby v oblasti Ostravska.