„Nikde není taková koncentrace lokální výroby, jako v LDS,“

publikováno:
Martin Michek Martin Michek

říká Martin Michek, výkonný ředitel České Asociace Provozovatelů Lokálních distribučních soustav. Hovořili jsme s ním o tom, jak se tzv. LDS dynamicky rozvíjejí, o jejich blízkém kontaktu k zákazníkovi i složitým majetkovým vztahům, které ne vždy umožňují do soustav adekvátně investovat. V ČR se soustředí do Lokálních distribučních soustav 19% veškeré spotřeby elektřiny.

Můžete představit Českou asociaci provozovatelů LDS?
Asociace ČAPLDS vznikla na popud provozovatelů lokálních distribučních soustav, a to hlavně z důvodu společného zastupování a dobrého jednání hlavně se státními orgány a institucemi. Do té doby neměl žádný z provozovatelů LDS v této oblasti zastoupení. Provozovatelů LDS jsou stovky a do této doby neexistoval jednotný přístup jednotlivých subjektů vůči státní správě. Cílem je najít vhodné technicko-ekonomické prostředí, které povede k efektivnímu provozování LDS. První LDS vznikaly v roce 1993 s dělením Československa a privatizací průmyslu, protože spousta velkých průmyslových podniků se rozpadla a na jejich území vznikaly nové LDS. To byl vlastně takový první boom rozvoje LDS u nás.

Jaké další činnosti rozvíjíte?
Kromě toho, že zastupujeme distribuční soustavy ve vztahu ke státním orgánům, tak se LDS podílejí i na tvorbě energetického trhu. Nechceme být jen negativní hráči, ale i pozitivně působit na trh okolo sebe. V rámci asociace tak připomínkujeme vyhlášky a zákony a aktuálně se například podílíme na výkladu zimního energetického balíčku, který se výrazně zaměřuje na lokální energetiku. Myslím si, že provozovatelé LDS mají jeden z nejbližších vztahů se zákazníky vůbec, protože jejich vztah a vnímání energetických potřeb je založen na osobním jednání. Výklad věcí a pravidel je dobrým podhoubím pro to, aby mohly LDS dále smysluplně fungovat a rozvíjet se v měnícím se prostředí české energetiky.

Kromě energetických subjektů jednáme i s vysokými školami a dalšími platformami. Hledáme společná témata, jak lépe LDS řídit, jak najít lepší prostředí nebo vazby. Záběr je poměrně široký, nicméně vše směřuje k tomu, že nacházíme nové způsoby zvyšování efektivity, provozu a obsluhy lokálních distribučních soustav.

Když se zaměříme konkrétně na zimní balíček. Co se vám do něj podařilo prosadit?
Hovoří se v něm samozřejmě o spoustě věcí. Je potřeba vnímat, že LDS neexistují pouze v Česku, ale jsou v celé Evropě a LDS ve východním bloku jsou něco jiného než lokální soustavy v západní Evropě. Je to dáno historickým vývojem. U nás se průměrný počet zákazníků v LDS pohybuje kolem 300 až 800. Je to stejný stav jako například v Polsku, na Slovensku nebo v Maďarsku. Kdežto západní provozovatelé LDS mají v průměru 30 až 80 tis. zákazníků a podle zákona nemohou překročit 100 tisíc zákazníků. Takže je to velký nepoměr daný jejich historickým vznikem, který vznikal v první polovině minulého století. To samé se stalo i v Česku, ale zde se postupně sloučily do státního podniku ČEZ. V západních zemích k tomu nedošlo a dodnes tam vlastně vznikají zejména městské energetické společnosti. Nepřijde nám pak úplně spravedlivé, že existují obdobnélegislativní požadavky pro velikostně takhle rozdílné energetické společnosti, byť jsou nazývány stejně.

Nejvíce členů máte tedy z řad velkých provozovatelů LDS?
Ano. Je na ně napojeno cca 1 % odběratelů zejména velkých odběratelů. Je třeba brát v úvahu, že 3 % zákazníků dělají většinu konečné spotřeby v ČR. Znamená to, že v LDS se sdružují právě ti větší spotřebitelé. Když se na to podíváme jinak, tak 19 % konečné spotřeby v ČR je soustředěno v LDS. To je obrovský podíl. Blížíme se de facto 1/5 spotřeby celé ČR. To samé ale platí i pro lokální výrobu. V LDS je třetina spotřeby pokryta právě z lokální výroby. Panuje tady vysoká zkušenost využívání lokální výroby k lokální spotřebě.

Vidíte ještě nějaký potenciál v rozšiřování LDS?
V poslední době je rozvoj poměrně dynamický. Meziročně stoupla spotřeba v LDS asi o 4 %. Důležité je, že dnes se připravuje spousta nových průmyslových zón, obchodních center, logistických parků a dalších areálů. Všechny tyto nové směry se často již od prvopočátku staví jako LDS. Dnes tak vznikají LDS nového typu, budované jako moderní lokální distribuční oblasti. Není výjimkou, že dnes má jeden provozovatel na starost desítky lokalit. Tento trend dříve neexistoval.

Dochází tedy v podstatě k integraci trhu?
Dochází k integraci provozu i kapitálu, protože vznikají noví velcí hráči, kteří se snaží kupovat ty menší a soustředit tuto část energetiky do velkých energetických celků. Je to svým způsobem regulovaný byznys, kde je zajištěna návratnost kapitálu, takže je velký tlak na to, soustředit pod sebe větší množství takovýchto provozů.

O jaké hráče se jedná?
Jsou to často noví hráči, kterým se daří do svého portfolia dostávat doposud nezávislé subjekty na trhu. Rostou ale i stávající LDS, protože se snaží vycházet zákazníkům vstříc. To znamená, že ve stávajících územích připojují další zákazníky. Provozovatel LDS většinou dobře ví, jak se rozvíjejí jeho zákazníci a co potřebují. Má také daleko užší kontakt, než jaký známe u velkých energetik. Na lokální úrovni je i větší objem spolupráce v oblasti výroby.

Jak se na vás dívají velcí hráči?
Velké energetické firmy zatím LDS vnímají jako velké spotřeby. Nemáme s nimi žádný přímý střet. Naopak se snažíme jednat s managementy velkých společností o rozhraní, budoucích systémech, navázání dispečinků a podobně. Hledáme vhodnou formu spolupráce, jak doplnit trh, jak nabídnout flexibilitu tam, kde dnes chybí. Ta se dnes používá v rámci podpůrných služeb jen u těch největších subjektů, ale existuje potenciál i u spousty dalších energetických oblastí.

Jak moc jsou LDS schopny investovat do sítí a technologií?
Záleží na vlastníkovi. Problém je, že majetková kultura u nás není úplně jednoduchá. Málokterý provozovatel LDS je zároveň i investorem a provozovatelem dalších služeb. Existují provozovatelé LDS, kteří jsou v průměru na lepší technické úrovni, než velké distribuční společnosti, ale i naopak. Pravdou je, že když provozovatelé LDS investují, tak investují do rozvoje sítí globálně. Regionální provozovatel investuje každoročně stejný objem peněz. U LDS je situace taková, že když se provozovatel rozhodne investovat, tak modernizaci i rozvoj řeší globálně. Pro provozovatele LDS nemá smysl dávat dohromady dílčí část LDS, ale vždy řeší investici komplexně. V poslední době se investuje zejména do systémů měření a řízení, ale záleží především na majiteli, co z výnosů, které má, pustí do obnovy dané sítě.

Je investování do lokálních sítí stejné jako ve velké energetice?
Ano, akorát tady jsou trochu komplikovanější majetkové vztahy. Je tady spousta hráčů a často bývá majitel i provozovatel jiný subjekt.

Neexistuje tady větší riziko, že malé LDS zkrachují?
Myslím si, že ne. Naopak, provozy LDS serozvíjejí dynamicky. Právě díky vysoké odbornosti a omezené velikosti jsou LDS dobrými hospodáři. Ale situace není samozřejmě všude stejná. Téměř všechny LDS nejsou odborníky pouze na distribuci, ale jsou i zdatnými výrobci a obchodníky. Velká energetika je v jednotlivých oblastech rozdrobená a specializuje se pouze na dílčí činnosti.

Existuje tady větší zájem o nové kogenerační zdroje, které jsou podporované?
Ano, ten zájem zde je. Je zde velký potenciál pro všechny typy lokální výroby. Nikde není taková koncentrace lokální výroby, jako v LDS. Má to samozřejmě i své ekonomické efekty, protože LDS se snaží být soběstačná. Snaží se být maximálně nezávislá na dodávce zvenčí.

Můžete přiblížit některé zajímavé investice z poslední doby?
Je těžké vybrat ty nejzajímavější z investic, které v LDS probíhají. Všichni z reklamy víme například o velké akumulaci na jihu u E.ONu. Něco podobného dělá LDS Planá, která je i velkým výrobcem. Je to i otázka propojení systémů. V rámci Operačního programu pro podnikání a inovace už běží čtvrtá výzva v rámci implementace inteligentních prvků v soustavách, kde je speciální oblast pro LDS, která se zabývá jejich komplexní přeměnou v moderní a efektivní provozy. Tzn. na větší automatický provoz. Vychází to i z toho, že většina provozovatelů LDS nemá ve svých řadách tolik výkonných pracovníků na speciální práce a na provoz LDS si často najímají externisty. Dálkový dispečink, kontrola kvality dodávek a měření jsou hlavními trendy, které nyní v LDS rezonují.

Nepředstavuje ale nedostatek odborných pracovníků určité riziko?
Je to úplně stejné jako u velkých energetik. Základem provozu LDS jsou kvalifikovaní energetici, často s původem z velkých společností. Na speciální práce si provozovatelé LDS aktivují smluvní partnery v případech, kdy je potřebují.

Jak jsou odběratelé chráněni proti úpadku LDS?
Úplně stejně jako u distributorů. Zákon dneska nerozlišuje mezi provozovatelem regionálním a provozovatelem lokální společnosti, takže pro všechny zákazníky a provozovatele platí stejná práva a povinnosti. Provozovatel LDS nemůže zkrachovat a pokud by k tomu došlo, musí dále zajistit dodávku energie. Je to garantovaná služba, která musí být zajištěna. Nepamatuji si, že by nějaký provozovatel lokální distribuční společnosti zkrachoval.

Existují nějaké fondy EU, které se zaměřují na rozvoj LDS?
Obecně jsou to fondy, které podporují energetiku. Tady je třeba jednat s MPO, MŽP aMMR o tom, aby se peníze, které jsou k dispozici, dostaly i do oblasti LDS. To je i úkolem asociace, aby dokázala takové podmínky vyjednat. 

Co vás v letošním roce čeká, na čem budete v rámci asociace pracovat?
Legislativa se mění stále a její výklad děláme průběžně. Jsme součástí pracovních skupin jak na MPO, tak u regulátora. Permanentně jednáme i s operátorem trhu. Letos by se měla registrovat všechna odběrná místa bez rozdílu typu a velikosti u operátora trhu, což ještě v této době LDS z větší části nemají. Jde také o změny přístupu v rámci řízení spotřeby, výroby a akumulace v návaznosti na dispečerské řízení LDS. Důležité je také, jak se bude implementovat Zimní energetický balíček. Je to celá řada právních dokumentů, které na nás mají dopad. To se ale týká celého sektoru energetiky, nejen provozu LDS.

Čekáte nějaké LDS, které se do asociace zapojí?
V každém období nám přibývají noví členové. Legislativa je poměrně komplikovaná. Nové požadavky, které přicházejí, jsou pro řadu provozovatelů lepší řešit komplexně. Asociace vytváří pro členy vzorové dokumenty a postupy. Pomáhá řešit skupinové i individuální problémy LDS. ČAPLDS stále nabývá na počtu členů i důležitosti.

Jak se vy osobně díváte na Českou energetickou koncepci? Situaci kolem jádra, plynu a celého energetického mixu?
Komplexní pohled na energetickou koncepci není jednoduchý. Obecně jádro podporuji. Energetika je mojí prací i koníčkem a naše jaderné elektrárny považuji za jedny z nejlepších na světě. Vše je otázka bilancí, jak velký zdroj potřebujeme a jakou spotřebu bude vykrývat. Myslím si, že postavit novou elektrárnu nebo minimálně zachovat podíl jádra, jaký je teď, by bylo vhodné. Je pravda, že je to zdroj drahý a je třeba nastavit podmínky tak, aby to v konečném důsledku neodnesl koncový zákazník. Věřím tomu, že jádro bude i do budoucna základem pro ČR a co se týká ostatních zdrojů, tak věřím v nárůst lokálních ekonomicky efektivních výroben. Například komunální odpady mohou být pro energetiku do budoucna velice dobrým zdrojem. Čím bude ČR nezávislejší na klasických palivech, tím bude energeticky stabilnější.