Ekologizace elektrárny Mělník I. Martin Hora: Požadavky aktuálně plníme s rezervou, ale za pár let už to nemusí stačit

publikováno:
Martin Hora Martin Hora

Elektrárna Mělník I prochází rozsáhlou ekologizací, do které investuje Energotrans, a.s. miliardy korun, aby splnila stále se zpřísňující emisní limity. „Vyspělostí nově zprovozňovaných technologií se pohybujeme v úrovni tzv. BAT technologií, a tedy každé další zlepšení nebo modernizace je spojena s vynaložením ohromných finančních prostředků,“ říká v rozhovoru pro All for Power Martin Hora, člen představenstva a technický ředitel Energotransu, který patří do Skupiny ČEZ.

Pokračujete v ekologizaci elektrárny Mělník I, jaké limity aktuálně splňujete?
Realizací primárních opatření v roce 2015 jsme zajistili snížení koncentrace vypouštěných emisí oxidů dusíku na úroveň do 200 mg/Nm3, s následným využitím připravených sekundárních opatření v podobě zástřiku aditiva budeme bezpečně plnit BAT limity, které stanoví koncentraci vypouštěných emisí oxidu dusíku na hodnoty do 175 mg/Nm3. V této oblasti máme tedy situaci vyřešenou minimálně do revize BAT limitů a jejich dalších případných snižování.

Realizací nového odsíření v podobě dvou nových linek s mokrou vápencovou vypírkou, které jsme uvedli do provozu na jaře letošního roku, bezpečně plníme aktuální limit vyhlášky 415/2012 o přípustné úrovni znečišťování. Při změně integrovaného povolení jsme iniciativně navrhli snížení přípustného limitu z hodnoty 200 mg/Nm3 na hodnotu mnohem nižší a sice 130 mg/Nm3 a již nyní s rezervou plníme limity požadované od 17.8.2021.

V této souvislosti je nutné poznamenat, že emisní legislativa se neustále zpřísňuje, dochází k postupnému snižování povolených hodnot vypouštěných emisí. Co technologicky stačí dnes, nebude v horizontu několika let už požadavkům vyhovovat. Ochrana životního prostředí je naprosto pochopitelnou a důležitou hodnotou i pro nás. Je ovšem nutné si uvědomit, že se jedná o značné finanční prostředky, které na realizaci těchto opatření musíme vynakládat. Vyspělostí nově zprovozňovaných technologií se pohybujeme v úrovni tzv. BAT technologií a tedy každé další zlepšení nebo modernizace je spojena s vynaložením ohromných finančních prostředků.

Co vše ekologizace zahrnovala?
V roce 2015 jsme uvedli do provozu primární a sekundární opatření pro snižování emisí dusíku tzv. DENOx. Současně jsme provedli rekonstrukci elektroodlučovačů, kterými jsme snížili emise prachu.

Na jaře letošního roku jsme převzali od dodavatele a provozujeme zcela nové odsíření tzv. DESOx v podobě dvou nových linek využívajících princip mokré vápencové vypírky.

Do těchto ekologizačních opatření jsme investovali téměř 3 mld. Kč. V rámci těchto akcí jsme dokázali čerpat evropské dotace v objemu téměř 800 mil. Kč, projekty byly spolufinancovány Evropskou unií Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí v rámci Operačního programu životního prostředí.

Od srpna 2021 budou platit i přísné limity na emise rtuti, plánujete investice i v této oblasti? A bude případné zařízení kompatibilní se současnými technologiemi?
Snižování emisí rtuti se intenzivně věnujeme. Jeden z původních absorbérů starého odsíření jsme využili pro instalaci nové pilotní technologie pro záchyt emisí rtuti. Konkrétně se jedná o využití speciálních adsorbčních modulů technologie GORE (GORE Mercury Control System). Jde o pasivní, neřízenou technologii spočívající v adsorpci částic rtuti v porézní struktuře modulů s filtry. Zatím se jedná pouze o pilotní aplikaci s omezeným provozním rozsahem. Cílem zkušební aplikace je ověřit funkci a přínosy této technologie v našich podmínkách. Současně připravujeme zkušební nasazení aditivní metody dávkování aktivního uhlí se záchytem rtuti v elektroodlučovačích. Teprve reálné výsledky zkušebního provozu nám ukáží konkrétní způsob řešení.

Na trhu už není moc firem, které by technologii odsíření umělo. Jak jste spokojeni s prací Metrostavu na jednotlivých technologických celcích a jaké parametry vám během zkušebního provozu vyšly?
Naše nové odsíření realizovala jako generální dodavatel společnost DIZ Bohemia, s.r.o. Tato společnost, která je součástí Skupiny Metrostav se v průběhu výstavby přejmenovala na Metrostav DIZ s.r.o. Tento dodavatel byl vybrán na základě výběrového řízení v podmínkách zákona o zadávání veřejných zakázek. V souvislosti s hodnocením činnosti tohoto dodavatele lze konstatovat, že dodávku realizoval zcela v rozsahu smlouvy, v průběhu garančních testů prokázal plnění všech garantovaných parametrů, čímž splnil naše očekávání. Spolehlivost zařízení a jeho kvalitu pečlivě prověříme v průběhu záruční doby.

Proč jste se rozhodli pro formu EPC kontraktu?
Generální dodávka na klíč obecně snižuje rizika projektu. Podmínkou ale je pečlivý a kvalitní tendr. EPC kontrakt mimo jiné snižuje rizika chybně nastaveného rozsahu dodávek a eliminuje na minimum nutnost jejich koordinace ze strany zadavatele.

Jak funguje obsluha nového zařízení a jaká je jeho životnost?
Nové linky odsíření jsou plně integrovány do technologie celého Energotransu. Obsluha je zajištěna z centrálního velínu. V běžném provozu probíhá pouze pochůzková a kontrolní činnost. Projektovaná životnost zařízení je minimálně 20 let.

Kolik jste do odsíření investovali a má v dnešní energetické Evropě ještě smysl investovat do modernizací starých/uhelných elektráren? 
Celkové investiční náklady této akce byly více jak 1,8 mld. Kč. Zodpovědný přístup k životnímu prostředí je naší morální povinností a závazkem pro příští generace. Komplexní ekologizace lokality je tak alfou a omegou pro další výrobní provoz a my k ní přistupujeme velmi zodpovědně. Hodnoty SOjsou významně pod projektovanými hodnotami a v oblasti demerkurizace jsme pravděpodobně první lokalitou, která nové zařízení tohoto typu v České republice vůbec zkouší. Je nespornou realitou, že dochází k významnému útlumu uhelné energetiky, její úplné odstavení lze očekávat v horizontu let 2030 – 2050. My s tím ve svých plánech a vizích počítáme. U stávajících uhelných zdrojů se zaměřujeme na zajištění jejich maximální spolehlivosti. O významnějších investicích do uhelných technologií neuvažujeme. Naším cílem je postupný přechod k nízkoemisní výrobě tepla. Intenzivně rozvíjíme plány na výstavbu nového paroplynového zdroje, a dále například plynové kotelny, elektrokotelny nebo biomasového kotle.

Končí doba uhelná nebo se ještě někdy dočkáme částečné renesance uhelné energetiky?
Výroba elektrické energie a následně i výroba tepla z uhlí bude postupně nepochybně ukončena. Pro nás je důležité, aby byl přechod k bezemisní výrobě postupný, musí být vytvořeny vhodné podmínky pro zajištění zejména finančních zdrojů pro realizaci nových technologií. Renesanci uhelné energetiky v tomto kontextu nelze očekávat.

Související články