Supervize a uvádění technologie odsíření Elektrárny Mělník do provozu v režii ACS International

Pohled na nové technologie odsíření elektrárny v Mělníku Pohled na nové technologie odsíření elektrárny v Mělníku

Společnost ACS International působí na Elektrárně Mělník již od roku 2018, kdy začala výstavba odsiřovacích linek. Aktuálně realizovaný projekt nazvaný „Snížení emisí SOx na elektrárně Mělník I, Kotel K1-K6“ byl rozdělen do dvou na sebe navazujících etap a ACS International se v rámci obou podílela na několika zásadních úkolech. První etapa projektu zahrnovala realizaci (výstavbu) všech potřebných technologií pro odsíření kotlů K1-K3, dále pak rekonstrukci odvodnění a dopravu sádrovce. Druhá pak obsahovala odsíření kotlů K4-K6 a propoj mezi linkami odsíření pro zajištění lepší variability. ACS International přitom působila jako partner pro dohled nad realizací části elektro, řízení procesů a při samotném uvádění technologií pro čištění spalin do provozu.

ÚLOHA SUPERVIZORA

Hlavní činností společnosti ACS International byla koordinace jednotlivých subdodavatelů tak, aby projekt ekologizace probíhal podle stanoveného harmonogramu. Společnost taktéž zajišťovala dohled nad realizací jednotlivých technologických částí, jako např. řídicí systém, kouřové ventilátory a klapky, vysokonapěťové motory, frekvenční měniče, čerpadla, míchadla, dávkování vápence, odvodnění a sádrovcová doprava. ACS, jako supervizor, dohlížel i na včasné dokončení instalačních prací a koordinoval návaznosti několika dalších částí, jako měření a regulace, nízkonapěťové a vysokonapěťové rozvody a vlastní řízení technologie. Každá část musela být zrealizována podle schváleného detail designu, platných norem a vnitropodnikových směrnic. I z tohoto pohledu je supervize za účasti zkušených odborníků tak důležitá a pro úspěch realizace projektů tak zásadní.

UVÁDĚNÍ DO PROVOZU

Prvním krokem pro uvádění takto složité technologie do provozu, je vytvoření programu studených a teplých zkoušek. Program se skládá ze seznamu individuálních zkoušek a dále pak z předkomplexního vyzkoušení jednotlivých sekvencí, zkoušek ochran, komplexních zkoušek a komplexního vyzkoušení. Součástí dokumentace pro uvádění do provozu jsou i metodiky provedení zkoušek a jejich vyhodnocení. Vše výše uvedené měli během realizace uvádění do provozu na starosti najížděcí technici ACS. Po uvedení technologie do provozu se v rámci zkušebního provozu odsíření pro Elektrárnu Mělník technici ACS International podíleli na ladění algoritmů řídicího systému, operátorské činnosti a optimalizaci provozu jak jednotlivých technologických částí, tak celkového zařízení. V průběhu realizace odsíření byla společnost ACS International poptána i pro najíždění technologie DeNOx.

DOKUMENTACE

Firma ACS byla v rámci projektu odsíření Elektrárny Mělník zodpovědná i za průvodní technickou dokumentaci, tedy kompletní dokumentaci celé technologie zařízení. Ta obsahuje mimo jiné i výrobní dokumentaci, dokumentaci pro montáž a uvádění do provozu. ACS International pomocí systému EviDoc zajistil jednotnou kvalitu a formu dokumentace, dle požadavku zákazníka. EviDoc je multiplatformní webová aplikace, která umožňuje jak třídění, ale i kontrolu a schvalování dokumentace podle potřeb klienta. Zákazník při předání stavby obdrží kompletní a přehledně zpracovanou dokumentaci.

Michaela Rom
ACS International s.r.o.

Související články